Co no­wego w Pi­kie­rze

Pikier – Strona Star­towa

Wejście

późniejsze Co Nowego

4  I  2015

Brydż w internecie – ujawnienie sposobu

10 V 2012   

Radiocynki 

18 I 2012       

Tylko 3 kontrakty    

Kto ma króla? 

12 XI 2011          

Inwitofitka

Nie oszczędzaj króla (2)

11 VII 2011    

Mierzenie karności przewidywaną wpadką (Arkona)

Miltony, Norki i KoKi

 Od dłuższego czasu Pikier zabiera często głos na forum  http:/www.forumbridge.pl/forum.php

 Poczynił tam dużo drobnych wypowiedzi i komentarzy – czasem ciekawych bądź ważnych.

14 I 2011   

O mizerii panującego brydża – ciąg dalszy

Analiza Futurologiczna (z logiki w brydżu)

„Hao bridge” przeczytany!

14 X 2010   

O mizerii panującego brydża, a w szczególności tzw brydża sportowego

18 IX  2010   

Anabis-3

12 IX  2010   

Reforma palatalizacji (czyli o pisowni zmiękczeń)

10 IX  2010   

Nic za nadróbki!

 

Najwspanialsza Kompozycja w Dziejach Brydża opisana jest w Pikierze pod Oj, nie traćwa nadziei.

Może ktoś by sprawdził programem typu DeepFinesse czy aby na pewno jest całkowicie po­prawna, a jeśłi tak to czy i kiedy są w niej duale (tzn równie skuteczne zagrania alternatywne).

Pikier czeka na listy – Pikier wstawi dopiski.

1 IX  2010   

Jahusi – jak z nimi walczyć w internecie

24 VIII  2010   

Najgłupsze wezwania (sędziego) – uzupełnienie + przykład nr 5

13 Czerwca 2010   

Ile Okrążeń Honorowych?

Najgłupsze werdykty – wstawiono Dementi

W przygotowaniu: Co to są dobre obyczaje i jak je egzekwować – kurs dla Moderatorów

Na forach i grupach panuje zadziwiająca tolerancja wobec chamstwa, półchamstwa itp – na ogół WSZYSCY milczą! A jeśli są moderatorzym – to musiałoby się zdarzyć coś strasz­li­we­go, aby zasto­sowali naganę czy choćby łagodne upomnienie. Z tego względu mnóstwo osób trzy­ma się od tych środowisk z daleka. Chyba nadchodzą czasy kiedy pięt­no­wa­na bę­dzie jedynie nie­wia­ra w globalne ocieplenie, homofobia oraz JAKAKOLWIEK nietolerancja wobec CZE­GO­KOL­WIEK.

4 Stycznia 2010   

Turniej Czwórkowy – dopisek: A może przenieść Ligi na BBO

Najgłupsze werdykty (3 i 4)

Doradca Doskonały

Statystyka kontraktów

Zastój w teorii brydża? To Twoja wina! Gdzie zamówienia, składki, donacje?

20 Lutego 2009

Przybornik (nieco lepszy)

Czterech przy jednym Stole

W przygotowa­niu:  Dzieje głupoty w brydżu.

Brydż aż się prosi o poważną reformę!   Najlepiej przeprowadzić ją stopniowo i powoli.

Krok 1:  Zlikwidować bezpartyjność – niech odtąd wszyscy zawsze będą partyjni.

27 Grudnia 2008 

Zaczadzenie

Dwie krótkości

Anabis

W przygotowa­niu: O korzyściach jakie odniósłby brydż polski, gdyby PZBS zakazał WJ, NS oraz Strefy.

22 Września 2008 

Boezja brydżowa

12 Września 2008

Licytacja MIltonowa

Anabis

W przygotowa­niu almanach:  Obłąkańcy w brydżu, sza­chach i dendrologii.

Brydżowy Kodeks Karny:  §9 – Selekcjo­nowanie rozkładów (także wstawianie i modyfikowa­nie):

1/)   Kto dopuszcza się powyż­szego, pod­lega karze wy­łącz­nej gry w gulasza od 3 do 12 miesięcy

2/)   Jeśli sprawca działał ze szczególnym natęże­niem okru­cieństwa, kara ulega po­dwojeniu

3/)   Kto przymyka oczy na takie działania swego pod­wład­nego, podlega karze po­czwórnej

W przygotowa­niu:  Jak dobrze na­uczyć się licytacji bez ucze­nia się od kogo­kol­wiek (a zwłaszcza od ŁS)

3 Maja 2008   

Justycjalizacja (dopisek (ze smutną kon­klu­zją))

Nie wszystkie... (ze smutną kon­klu­zją)

Piąte pierwsze wyjście

Impresje z BBO (2)

Esperanto (uzupełnienie doty­czące Prze­wagi)

Zadanie 1: Kolejne do­sko­nal­sze oblicze­nie

Zadanie 7: Filozofia bry­dża

STatystyczny Algorytm Licytacji Naturalnej 

W przygotowa­niu:  Kartoteka wszyst­kich pro­ble­mów i roz­kła­dów ja­kie zda­rzą się w la­tach 2009–2010

Artes liberales [sztuki wyzwo­lone]

Umiejętności brydżowe pole­gające na ocenie staty­stycz­nej, al­goryt­mach, wnioskowaniu i li­cze­niu.

Artes serviles [sztuki niewolni­cze]

Umiejętności brydżowe pole­gające na stoso­waniu gad­ge­tów i tra­fia­niu zwy­cięskiej de­cy­zji.

Ustalactwo, „Dobrze znaczy skutecz­nie”, „Zwy­cięz­ców się nie są­dzi”

Uwaga! Mię­dzy­na­ro­dowe Prawo Bry­dżowe, Po­li­tyka Syste­mowa i inne

               legi­sla­cje bry­dżowe wyma­gają utwo­rze­nia od­ręb­nej ka­te­go­rii.

wcześniejsze Co no­wego...

 

Lista chro­nolo­giczna wszyst­kich wcze­śniej­szych „Co no­wego...”

 

do 1 VI 2007

do 20 IX 2004

do 3 III 2004

do 5 VI 2003

do 14 XII 2002

do 20 VIII 2002

do 26 VIII 2001

do 12 XII 2000

do 20 X 2000