Blackwoody w Inwitofitce:   BW  ExBW    BW 2  ExBW 2

 

Stosowane s? tylko wtedy, je?li zosta? uzgodniony jaki? kolor – do czego mo?e doj?? nast?puj?co:

– poprzez cuebid, splintera b?d? zach?t? do licytacji szlemikowej odzywk? SA (Slam Agreement)

– kiedy ka?dy z graczy wie (z ustale?), ?e maj? w tym kolorze razem conajmniej 8 kart

Blackwooda mo?e zada? tylko ten z graczy kt?ry wie wi?cej o r?ce partnera;

je??i nie wida? wyra?nie kt?ry wie wi?cej – blackwooda mo?e zada? ka?dy

Blackwoodem jest zwykle odzywka 4ba – jednak:

1)      Je?li 4ba jest niedost?pne, poniewa? partner zd??y? ju? da? cuebid na wysoko?ci 5,
to blackwoodem jest najni?sza odzywka wolna – tzn z pomini?ciem koloru uzgodnionego) ALE

2)      UWAGA! Je??i by?o to pokazanie renonsu (po uprzednim wskazaniu kr?tko?ci na wysoko?ci 4) –
to blackwoodem jest najni?sza odzywka wolna – nawet je??i jest ni? kolor uzgodniony!!

3)      Je?li gracz odsprzeda? sw?j boczny renons, to zadaje blackwooda w wersji Ex (np ExBW zamiast BW)

4)      Cuebid z przeskokiem na wysoko?ci 5 zalicytowany przez gracza kt?ry mo?e zada? blackwooda –
oznacza renons i jest jednocze?nie blackwoodem wy??czeniowym: ExBW  lub ExBW 2
Je??i zastosowa? go gracz kt?ry mo?e zadawa? BW – to jest jednocze?nie ExBW

 

BW = Blackwood   used when one suit is agreed

ask for 4 Aces and King in agreed suit (in some cases can be shown Queen in agreed suit):

1 or 4

0 or 3

2 no Queen

2 + Q   no side King

2 + Q + 1 side King

2 + Q + 2 side Kings

 

 

then after {1 or 4} and {0 or 3} response:

1st lowest free step

2nd lowest free step

   ask for Queen

    ask for side Kings

no Queen

Q without side King

Q + 1 side King

Q + 2 side Kings

no side Kings

1 side King

2 side Kings

Uwaga!

Je?eli jest pewne, ?e odpo?wia?daj?cy ma 3 Asy lub wi?cej (z 5), to 5 w kolor uzgod?nio?ny trak?tu?je?my jako szcze?bel wolny.

Uwaga! w powy?szych drabinkach nie pokazuje si? bocznego singlowego Kr?la.

                    

ExBW = Exclusion Blackwood – used when one suit is agreed and the other is excluded

(exclusion ma miejsce je??i pytaj?cy wyprzeda? boczny renons)

ask for 3 Aces and King in agreed suit – z pomini?ciem A i K w kolorze wy??czonym:

0 or 4

1

2

3

 

 

then after “1 or 4” and “0 or 3” response:

1st lowest free step

2nd lowest free step

   ask for Queen

    ask for side Kings

no Queen

Q no side King

Q + 1 side King

Q + 2 side Kings

no side Kings

1 side King

2 side Kings

Uwaga!

Je?eli jest pewne, ?e odpo?wia?daj?cy ma 2 lub wi??cej Asy (z 4), to 5 w jeden z ko?lo?r?w uzgod?nio?nych trak?tu?je?my jako szcze?bel wol?ny.

Uwaga! w powy?szych drabinkach nie pokazuje si? bocznego singlowego Kr?la

              i oczywi?cie Kr?la w kolorze wy??czonym

 

Opr?cz blackwood?w powy?szych (zwyk?ych) s? jeszcze dwa blackwoody dwukolorowe

stosowane tylko w sytuacjach wyszczeg?lnionych w opisie systemu:

             

BW 2 = Blackwood 2  – used when 2 suits are agreed: 1st = main 2nd = auxiliary  

ask for 4 Aces and Kings in agreed suits (in some cases shows Queens in agreed suits):

1 or 4

0 or 3

2 no Queens

2 + Queen in 1st suit

2 + Queen in 2nd suit

2 + both Queens

 

 

then after {1 or 4} and {0 or 3} response:

1st lowest free step

2nd lowest free step

ask for Queens

ask for side Kings

no Queens

Q in 1st suit

Q in 2nd suit

both Queens

both Queens + side King

no side Kings

1 side King

2 side Kings

Uwaga!

Je?eli jest pewne, ?e odpo?wia?daj?cy ma trzy lub wi?cej As?w (z 6), to 5 w je?den z kolor?w uzgod?nio?nych trak?tu?je?my jako szcze?bel wolny.

Uwaga! w powy?szych drabinkach nie pokazuje si? bocznego singlowego Kr?la.

                          

ExBW 2 = Exclusion Blackwood 2 – used when 2 suits are agreed and the other is excluded (exclusion ma miejsce je??i pytaj?cy wyprzeda? boczny renons)

ask for 4 Aces and Kings in agreed suits – z pomini?ciem A i K w kolorze wy??czonym

0 or 4

1

2

3

 

 

then after “1 or 4” and “0 or 3” response:

1st lowest free step

2nd lowest free step

ask for Queens

ask for side Kings

no Queens

Q in 1st suit

Q in 2nd suit

both Queens

both Queens + side King

no side Kings

1 side King

2 side Kings

Uwaga!

Je?eli jest pewne, ?e odpo?wia?daj?cy ma 2 lub wi??cej Asy (z 4), to 5 w jeden z ko?lo?r?w uzgod?nio?nych trak?tu?je?my jako szcze?bel wol?ny.

Uwaga! w powy?szych drabinkach nie pokazuje si? bocznego singlowego Kr?la

              i oczywi?cie Kr?la w kolorze wy??czonym.

 

Odpowiedzi i pytania po Kontrze

Odpowiedzi na pytanie

Pytania po odpowiedzi

 

Warto pami?ta?, ?e zdarzaj? si? kontry bluffowe („buzeranckie”)

pas = 1 szczebel odpowiedzi

XX = 2 szczebel odpowiedzi

pas = 1 szczebel dalszych pyta?

XX = 2 szczebel pyta?

3 szczebel to najini?sza wolna odzywka, 4 - druga najini?sza itd.

 

Uwaga! 

Nale?y pami?ta? ?e ma tu zastosowanie uprzednio wy?uszczona zasada o traktowaniu 5 w kolor uzgodniony jako kolejny szczebel (nie jako signoff) po odpowiedziach wskazuj?cych dostateczn? ilo?? As?w (z pi?ciu).

 

Inwitowania szlema po blackwoodzie

Je?li jest miejsce na drugie pytania (o Dam? lub Kr?le), to zalicytowanie 6 w kolor jest do gry.

Aby zainwitowa? szlema bocznym kolorem musimy najpierw zada? pytanie drugie.

 

Inwitofitka