Inwitofitka

To nowy spos?b licytacji po one-over-one w systemach naturalnych z otwarciami 1 w kolor do 21.

Autorem pomys?u i wykonania jest Grzegorz Gardynik. Opis zawarty jest w skopiowanych tutaj dw?ch plikach PDF: Inwitofitka–1x   Inwitofitka–1a.

 

Przyk?ady licytacji:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24 25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40

z podaniem licytacji tak?e we Wsp?lnym J?zyku, Naturze i dw?ch SSO.

 

Interakcyjny opis licytacji
 w sekwencji “
1♥1♠

 

Karta Konwencyjna na BBO

Blackwoody w Inwitofitce

 

 


Techniczne:

Znany jest conieco (widok) problem Pikiera z backslashami. Pojawi? si? wskutek u?ycia do edytowa?nia stron msWorda, bowiem okaza?o si? ?e tylko on umo?liwia ?atwe i w miar? szybkie sporz?dzanie stron w stylu jaki Pikier uzna? za najlepszy.

Niestety uniemo?liwi?o to nawigacj? Firefoxem, kt?ry a? dot?d upiera si? aby nie zamienia? back?sla?shy na slashe. Opera i Chrom ju? zamieniaj?, a Explorer od zawsze – jednak nadal tylko pod Explore?rem strony s? wy?wietlane bez usterek.

W niniejszym dziale Pikier spr?buje pozamienia? backslashe r?cznie, niemniej najlepiej by?oby aby Czytelnik u?y? do czytanie Explorera - w ko?cu nie gryzie.

Dru?gi problem to rozdzielczo?? – kiedy Pikier powstawa? panowa?a rozdzielczo?? 800 x 600, a obec?nie u?ywana jest niemal zawsze wi?ksza. Niestety przegl?darki wy?wietlaj? czcionki pixelowo, przez co tekst jest nie?adnie zmniejszony, tzn nie zachowane jest dostosowanie do ekranu.

Ale na to jest prosta rada – wystarczy nastawi? powi?kszenie na 125%.


Pikier