K♠

W♠

9♠

 

A

D

8

4

3

 

10

9

2

 

K

6

W

N

E

S

1♠

1

pas

2

2

pas

2

2♠

2

3

pas

???

Bridż – nowy milszy brydż dla każdego

znacznie prostszy, a równie ciekawy

e-podręcznik (40 b.gę­stych stron A4) za 8 zł    

Zapewne każdy sły­szał o bry­dżu lub się z nim ze­tknął. Jest to gra bar­dzo cie­kawa i pa­sjo­nu­ją­ca, lecz aby upra­wiać ją z nale­żytą satys­fak­cją, trzeba za­po­znać się z za­trzę­sie­niem pa­nu­ją­cych w niej oby­czajów. Trwa to wiele mie­sięcy, a i tak jest za­wodne, jako że bry­dży­ści nie są co do owych oby­czajów zgodni. Nie są one bo­wiem isto­tą gry w bry­dża, lecz smut­ną kon­se­kwen­cją niektó­rych jego niefo­rtun­nych reguł. W efek­cie brydż po­woli chyli się ku upa­d­ko­wi, bo mało kto ma czas i ochotę wgłę­biać się w tę rozle­głą otoczkę.

Co to jest bridż? 

To uzdro­wiony brydż tra­dy­cyjny – znacz­nie uprosz­czony, a przy tym bar­dziej lo­giczny – usu­nięto z niego to co nie­istotne lub szko­dliwe, po­zo­stawiając atrak­cyjną esen­cję. Aby po­znać bri­dża wy­starczy lek­tura ni­niej­szej ksią­żeczki, po czym jego re­guł można wy­uczyć każ­de­go „z mar­szu” w ciągu go­dziny. Można także uprawiać go w 3 oso­by, a na­wet we 2.

Niniejsza e–ksią­żeczka to szybkie, łatwe i przy­jemne wpro­wa­dzenie w reguły i naj­istot­niej­sze za­sady gry w bri­dża. Przyda się również tym któ­rzy chcieliby po­znać z cza­sem i brydża tra­dy­cyj­nego, bo jak dotąd tylko w ta­kiego można za­grać w in­ter­necie. Przyda się także tym co już znają bądź uprawiają bry­dża – niech nie zadrę­czają znajo­mych, przy­ja­ciół i ro­dziny sys­te­mami, kon­wen­cjami i gad­ge­tami na któ­rych opa­nowa­nie i rok nie wy­star­cza – lecz naj­pierw niech za­poznają ich z bri­dżem.

Aby ją otrzy­mać, należy:

Wpłacić 8 zł na konto  93 1950 0001 2006 0670 8814 0002

Wysłać email pod ad­res redakcja@pikier.com

 

Plik PDF (można wy­dru­ko­wać), ISBN  978-83-85077-07-7 

Re­wo­lu­cyjne dziełko po­wstałe po 10 la­tach roz­my­ślań.  

Twórca bridża jest od dawna znanym teorety­kiem i in­no­wa­to­rem. Jego po­my­sły, uję­cia i opra­co­wa­nia wywarły spory wpływ na życie bry­dżowe – w swoim cza­sie także na arenie światowej. Pu­bli­ku­je mało, ale tre­ści­wie. Niemal wszystko można znaleźć w Pikier.com

                                 

                   

                   

30 V 2012

Doradca Doskonały

 

W Rejestrze ISBN:

http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/aS{u0142}awi{u0144}ski/asl~aawin~aski/51%2C133%2C1266%2CB/exact&FF=asl~aawin~aski+l~aukasz&1%2C2%2C