K♠

W♠

9♠

 

A

D

8

4

3

 

10

9

2

 

K

6

W

N

E

S

1♠

1

pas

2

2

pas

2

2♠

2

3

pas

???

Bridż – nowy brydż – sensowniejszy i milszy

niż ten idiotyzm grywany idiotycznie od 100 lat

e-podręcznik (40 bardzo gę­stych stron A4)

Zapewne każdy sły­szał o bry­dżu lub się z nim ze­tknął. Jest to gra bar­dzo cie­kawa i pa­sjo­nu­ją­ca, lecz aby upra­wiać ją z nale­żytą satys­fak­cją, trzeba się pogodzić z idiotyzmem jej zasad i wynikających z nich idiotycznych sposobów grania. Trwa to wiele mie­sięcy i przynosi nam szkodę.

Co to jest bridż? 

To uzdro­wiony brydż tra­dy­cyjny – znacz­nie uprosz­czony, a przy tym bar­dziej lo­giczny – usu­nięto z niego to co nie­istotne lub szko­dliwe, po­zo­stawiając atrak­cyjną esen­cję. Aby po­znać bri­dża wy­starczy lek­tura ni­niej­szej ksią­żeczki, po czym jego re­guł można wy­uczyć każ­de­go „z mar­szu” w ciągu go­dziny. Można także uprawiać go w 3 oso­by, a na­wet we 2.

Niniejsza e–ksią­żeczka to szybkie, łatwe i przy­jemne wpro­wa­dzenie w reguły i naj­istot­niej­sze za­sady gry w bri­dża. Przyda się również tym któ­rzy chcieliby po­patrzyć na brydża zwykłego. Popatrzyć troszeczkę – bo grę w niego Pikier stanowczo odradza. Szkoda czasu na głupoty.

Aby ją otrzy­mać, należy:

Wpłacić 8 zł na konto  75 1240 1112 1111 0010 8871 4050

Wysłać email pod ad­res redakcja@pikier.com

 

Re­wo­lu­cyjne dziełko po­wstałe po 10 la­tach roz­my­ślań.  

Plik PDF (można wy­dru­kować)

ISBN  978-83-85077-07-7 

Kilka stron można odrazu tu zobaczyć:

FRAGMENTY\1...jak-sie-bawic-bridzem.pdf

FRAGMENTY\2...jak-sie-bawic-bridzem.pdf

FRAGMENTY\3...jak-sie-bawic-bridzem.pdf

FRAGMENTY\4...jak-sie-bawic-bridzem.pdf

FRAGMENTY\5...jak-sie-bawic-bridzem.pdf

00000000.  

Twórca bridża jest od dawna znanym teorety­kiem i in­no­wa­to­rem. Jego po­my­sły, uję­cia i opra­co­wa­nia wywarły spory wpływ na życie bry­dżowe – w swoim cza­sie także na arenie światowej. Pu­bli­ku­je mało, ale tre­ści­wie. Niemal wszystko można znaleźć w Pikier.com

                         

                   

                   

30 V 2012

Doradca Doskonały