Kary po szwedzku

24 VI 2009

P. Marcin Piechota, niewątpliwie po obej­rze­niu filmiku „Po­stęp po szwedzku” na­de­słał mi na­stę­pu­jący wy­ci­nek z Wi­kipe­dii:

"Szwecja ma bardzo łagodne prawo dla przestęp­ców. Wy­nika to z zało­żenia, że wiele prze­stępstw ma pod­łoże spo­łeczne i eko­no­miczne. Po­dobnie jak w więk­szo­ści kra­jów świata, nie ma tu kary śmierci, a za mor­der­stwo grozi kara od 5 do 15 lat wię­zienia. Ważną rolę pełni sys­tem re­so­cjaliza­cji więźniów"

To właśnie jest zna­komitą ilu­stracją tezy, że w krajach so­cjali­stycznych jed­nostka jest ZE­REM, jed­nostka się nie li­czy, jej czyny są bez więk­szej warto­ści.

Doprowadźmy tę za­sadę: „... wiele prze­stępstw ma pod­łoże spo­łeczne i eko­no­miczne” do skraj­nej po­staci: to nie czło­wiek jest wi­nien tego, że zamordo­wał; winne jest społeczeń­stwo, że go źle wy­chowało.

Tym samym znika po­wód do ja­kiegokol­wiek ka­rania prze­stęp­ców. To prze­stępca, mor­du­jąc, słusznie uka­rał społe­czeństwo za to, że zo­stał przez nie źle wy­chowany!

I, oczywiście, jeśli jed­nostka np. zarobi za dużo pienię­dzy, to się jej ich więk­szość od­biera – bo to nie jest za­sługa No­bla, że wy­nalazł dy­na­mit, lecz społe­czeń­stwa, że Go tak wy­cho­wało i wye­du­ko­wało!!!

Na szczęście dla siebie śp.Alfred Nobel żył jesz­cze we w miarę normal­nych cza­sach.

Lewica traktuje ludzi tak, jak my traktu­jemy krowę: nie krowa jest winna, że we­szła w szkodę, lecz jej właści­ciel! A wła­ści­cie­lem wszyst­kich ”oby­wa­teli” jest pań­stwo. Dla­tego państwo ma prawo „reso­cjalizo­wać” swo­ich „obywa­teli” – w Związku So­wieckim w obo­zach pracy i w „psy­chusz­kach”. To Króle­stwo Szwe­cji pierw­sze (przed III Rze­szą!) wpro­wa­dziło lo­boto­mię ja­koś spo­sób po­stę­po­wania ze „spo­łecznie nie­przy­stoso­wa­nymi” pod­da­nymi – i eu­ge­nikę, w po­staci przy­mu­sowej ka­stra­cji.

Proszę zwrócić uwagę na za­sadniczą róż­nicę: Pra­wica mówi: „Tu jest cennik: za to chło­sta, za to dwa lata, a za to Cię powie­simy. Je­steś wol­nym człowie­kiem, masz prawo wy­boru – usza­nujemy Twoją de­cy­zję”. Lewica sto­suje pre­wen­cję, stara się zapo­biegać prze­stęp­stwom – oczy­wiście: od­bierając oby­wate­lom wol­ność wy­boru. Tym sa­mym kara­nie, w miarę odbie­rania ko­lej­nych wol­ności, staje się coraz bar­dziej bez­sen­sowne. Jeśli w sa­mo­chodzie wpro­wa­dzimy urzą­dzenie au­to­matycznie ha­mu­jące w mo­men­cie zaist­nie­nia groź­nej sytu­acji, to w razie wy­padku nie bę­dzie winien kie­rowca, tylko urządze­nie!

Jednakże jedna zbrodnia jest przez so­cjali­stów ka­rana z całą bez­względ­no­ścią: zbrodnia nie za­pła­ce­nia podat­ków! Dziwne, ale Urzędy Skar­bowe nawet w Królestwie Trzech Koron jakoś nie chcą przyjmować do wia­do­mo­ści, że to nie Svensson jest wi­nien, że nie za­płacił po­datku, lecz społe­czeń­stwo, że go źle wy­chowało – i w kon­se­kwen­cji to społe­czeństwo po­winno ten po­datek za Svens­sona zapła­cić!!

 

 

JKM

Nie samym JKM człowiek żyje:

do Czytaj!

do Bry­dża