Nowy Rok 2010

4  I  2010

Nowy Rok – a przy wła­dzy te same partie – a właściwie: ci sami lu­dzie, którzy z ramienia bez­pieki or­ga­ni­zowali „Okrągły Stół”. Ci sami oszu­ści, zło­dzieje... i, co najgor­sze, głupki.

Dla­czego ONI są nadal u władzy? Bo Pań­stwo na NICH głosowa­li­ście!!

Minęło 20 lat od „Okrą­głego Stołu” – i recepta p. gen. Cze­sława Kisz­czaka nadal działa: „Raz wy­gry­wa­ją jedni, raz dru­dzy – a KORYTO czeka na zwy­cięz­ców”. Działa bez­błędnie. Jak któraś par­tia traci po­pular­ność, to za­kłada się nową, bę­dące w łap­skach bezpieki,  tele­wi­zje    w try–miga wy­promują – i ci sami ludzie mogą spo­koj­nie rzą­dzić dalej.

ONI po pro­stu uważają – jak widać słusz­nie – że prze­ciętny wy­borca to idiota, któ­remu można wmó­wić wszystko. Czy bę­dzie to „po­tworna pan­demia świń­skiej grypy”, czy „Globalne Ocieple­nie” – jak te­lewi­zja po­każe, to ludzie uwierzą. I za­płacą.

I o to IM chodzi.

W tej chwili pod pretek­stem „walki z GLOB­CIem” znów pój­dzie w górę cena prądu. W tej chwili jest po­nad trzy razy wyż­sza niż mo­głaby być, gdyby (1) reżym nie na­rzu­cał idio­tycz­nych przepi­sów, (2) elek­trow­nie były pry­watne i mu­siały ze sobą kon­kuro­wać.

Za­uważcie Państwo: ceny tele­fo­nów ko­mór­ko­wych i ich połą­czeń spa­dły przez 10 lat (uwzględ­niając in­fla­cję) po­nad sze­ścio­krotnie – bo ERA, PLUS, PLAY, ORANGE itd. muszą ze sobą kon­kuro­wać; w tym sa­mym czasie cena prądu z reżymo­wych elek­trowni po­szła w górę o po­nad 30!!!

To chyba powinno każ­demu czło­wiekowi wy­star­czyć?

Pewno nie pamiętają już Pań­stwo, jak za „ko­muny” wszyst­kiego bra­ko­wało. Na przykład: w ZSRR bra­ko­wało mleka. Dla­czego bra­ko­wało? Bo reżym dbał o produkcję mleka – i dopłacał do niej. Efekt: mą­drzy koł­choź­nicy jeź­dzili do mia­sta, ku­po­wali tam mleko pro­du­ko­wane przez koł­choźni­ków–fraje­rów, do którego do­płacał po­dat­nik... i odsta­wiali je do zlewni!! Pro­ste?

Obecnie jest to samo. U nas to małe piwo. W takich Niemczech (tempo rozwoju: mi­nus 6 proc.) do­pła­ca się na przy­kład do prądu pro­du­ko­wa­nego przez wia­traki. Prąd taki jest sześć razy droż­szy. Efekt? Spryciarze mon­tują przy wia­tra­kach sil­niczki, jak nawet wia­tru nie ma, to wia­trak pro­dukuje prąd (co prawda: wię­cej go zżera – ale jest to do­to­wane) – i sprzedają do sieci!! I dla­tego w Niem­czech cena prądu jest nie trzy razy wyż­sza niż mo­głaby być, ale cztery razy wyższa!

I potem dziwić się, że prze­mysł niemiecki ucieka na Ukrainę, a nawet do Chin...

Po­wtarzam: w całej Unii Eu­ro­pej­skiej rzą­dzą wa­riaci, oszu­ści, zło­dzieje i zwykli po­nurzy idioci. Oczy­wi­ście: zło­dzieje i oszu­ści są w tym cyrku naj­waż­niejsi. Po­patrz­cie na zdjęcia euro–komi­sa­rzy: czy ku­pi­liby­ście od któ­re­goś uży­wany sa­mo­chód?

Jak nie dać się oszu­kać? Najle­piej: w telewizji oglądać wy­łącznie me­cze, filmy i sztuki te­atralne. Żad­nych „Fak­tów”, „dzienni­ków” i „Wiado­mości” – i żadnych au­dy­cyj politycz­nych, bo tam ONI Was szpi­kują kłam­stwami. Kto nie po­trafi tego dema­sko­wać – a ONI są sprytni – niech po pro­stu nie oglą­da. Prawdy jest tam tyle, co w ogłosze­niach o zaletach prosz­ków do prania.

Po drugie: proszę uważnie pa­trzeć: która partia naj­wię­cej pie­nię­dzy wy­daje na wy­bory. Ci, co mają na ty­siące bill­bo­ardów, albo już ukradli i chcą nadal kraść – albo chcą za­cząć kraść. Bo niby dla­czego tak im zależy, by być w Sena­cie lub Sej­mie?

Mnie nie zależy. Moja partia – obecnie na­zywa się „Wol­ność i prawo­rządność” – zakłada, że to Pań­stwu po­winno zależeć, by ICH wy­walić od władzy. Jeśli chce­cie za prąd płacić trzy razy mniej, a za lekar­stwa sześć razy mniej.

Mam na­dzieję, że w Nowym Roku pójdą Państwo po ro­zum do głowy – i będą gło­so­wali  na partie  NIE re­kla­mo­wane w TV. A jak nie?

No, to w Nowym roku nadal będą rzą­dzić ci sami oszu­ści.

Czego Pań­stwu nie ży­czę...

Bo ja sobie dam radę...

 

 

JKM

Nie samym JKM człowiek żyje:

do Czytaj!

do Brydża