Herbert George Wells dzielił ludzi na cztery klasy: dwie wyższe:  P  K, dwie niższe:  T  N.A oto krótkie charakterystyki:......

ŁS 1998

Jak klasyfikować brydżystów

z Pikiera 15

„Będąc brydżystą, czyż być człowiekiem przestałem?”

     

Herbert George Wells dzielił ludzi na cztery klasy:

dwie wyższe:  P  K

dwie niższe:  T  N

A oto krótkie charakterystyki:

     

Typ P = Pojetycy   ( greckie pojéo = robię, tworzę )

Zamiłowania teoretyczne, twórcza inicjatywa i inwencja, bogaty zasób inspiracji i wyobraźni, oryginalność koncepcji, sądów i ocen, wytyczanie nowych kierunków i dróg ludzkiej myśli i ludzkiego działania.

Typ K = Kinetycy

Wysoce wyrobiony zmysł działania praktycznego, talent organizatorski, rzetelność i sumien­ność w postępowaniu; aktywność, wydajność i sprawność, z jaką wywiązują się z powierzo­nych sobie działań.

Typ T = Tępi

Umysłowość wąska i ograniczona. Brak umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia i for­mułowania sądów. Ciążenie z tych powodów ku postawom zafałszowanym, naśladownictwu, afektacji i pozerstwu.

Typ N = Nikczemni

Skrytość, egoizm, skłonność do brutalności i okrucieństwa.

     

W społeczeństwie opisanym przez Wellsa w „Utopii nowoczesnej” ( „A modern utopia”, 1905) wła­dzę sprawują „samurajowie” – arystokraci umysłu i ducha (greckie aristoi = najlepsi, kratos = wła­dza), rekrutujący się z szeregów dwóch klas wyższych.

Gdyby osobnik typu T lub N zechciał ubiegać się o władzę, to z pewnością zrzedła by mu mina po dowiedzeniu się, że samurajów obowiązuje rygor niemal zakonny. Zakaz (m.inn.) picia, palenia i plugawego języka. Nakaz (m.inn.) czytania wartościowych książek, stałych i regularnych więzi z in­nymi samurajami, oraz poddawania się co jakiś czas całkowitemu odosobnieniu (by z należytej per­spektywy i dystansu spoglądać na powszedniość).

Samurajom nie wolno ponadto zajmować się handlem, usługami ani operacjami finansowymi dla zysku.

Czy teraz już wiecie jak klasyfikować brydżystów ?

 

Informacje powyższe pochodzą ze Wstępu Juliusza Palczewskiego do „Hi­storji Świata" Wellsa.  Polecam tę książkę.

* * * * * *

Wśród brydżystów zaobserwowaliśmy wielekroć osobników następujących:

Boją się wydać głupimi i z tego powodu nie zmieniają zdania raz powziętego. Chcą być zaw­sze mądrzejsi od rozmówcy i upierają się w dyskusji do upadłego, stosując wykręty zamiast argumentów. Nie chodzi im bowiem (z czego naogół nie zdają sobie sprawy) o wyświetlenie prawdy, lecz o podkreślenie własnego „ja”, Dlatego też nastawieni są z góry na negację tez oponenta i częstokroć zajmują stanowisko przeciwne li tylko z czystej przekory.

Czy to jest typ T ?  A może K + T bądź T + N ?

* * * * * *

Pokrewny powyższemu jest typ jaki zaobserwowaliśmy wśród graczy ambitnych, dbających o dobrą opinię i poklask otoczenia:

Otóż niektórzy z nich stosują zasadę NIGDY NIE PRZYZNAWAĆ SIĘ DO BŁĘDU. Jeśli bra­kuje im argumentów–wykrętów, to – z niesłychanym refleksem – oświadczają „Wyleciała mi karta” bądź „Usłyszałem 1© zamiast 1ª”. Każdy kibic wówczas przyzna, że nie jest to praw­dziwy błąd, i przejdzie do porządku dziennego nad chwilową nieuwagą mistrza.

 

 

Rozmaitości

Organizacje

Co nowego...

do Spisu

19 X 2000

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,

 

 

Uwielbiasz Splintera ?

 

Licytuj Deltą !

Już otwarcie jest Splinterem !!