ŁS 1983

Historia SSO   (3)

z Pikiera 12

OKRES DOSKONALENIA

W 1967 roku udało mi się opublikować w polskim miesięczniku „Brydż” (5–6/1967) dwa artykuły pre­zentujące Koncepcję Słabych Otwarć i Kolorów Krótkich oraz uproszczony zarys Systemu Singleto­nowego Delta. 

               Tu można przeczytać te artykuły:  "Systemy... systemy..."     

 

Ze wzglądów „reklamowo–dziennikarskich” skłoniono mnie (niestety niesłusznie) do kompletnej zmiany pierwotnej formy prezenta­cji. Tak np dla uzyskania niewątpliwie ładnego zdania „Skoro z pasa zrobiliśmy odzywkę, to z odzywki zróbmy pas”, musiałem zmie­nić li­mit Silnego Pasa na od dwunastu. Z własnej inwencji podałem natomiast bardzo upraszczające (aczkolwiek nienajlepsze) roz­wiąza­nie, że 1¨ po Pasie (tj na 3–4 ręku) jest dwuznaczne: 0–6 albo od 12 (dotychczas strefa silna była dołączona do 1§).

Artykuły te wzbudziły lokalne zainteresowania również za granicą, gdzie pojawiły się pary stosują­ce Negatywne Karo, a nawet – i całą nieco zmodyfi­kowaną Deltę (zwłaszcza w Czechosłowacji),

Postulat Znaczeń Alternatywnych

Jesienią 1967, w poszukiwaniu nowych sposobów sygnalizowania układu, zauważyłem, że wszystkie dotychczasowe systemy nie wyko­rzy­stują tak oczy­wistego źródła informacji o ręce partnera jakim jest... NASZA WŁASNA RĘKA !

Korzystają wprawdzie z tego źródła gracze (dla lepszego odtworzenia ręki partnera na podstawie swojej własnej), lecz nie dostrze­gają go konstrukto­rzy systemów.

Doprowadziło mnie to do wniosku, że znaczenia otwarć powinny być tak ustalane, by jak najwięcej można było wydedukować o ręce Otwie­rającego na podstawie kart własnych !

A konkretnie:

I

Otwarcia powinny mieć dwa, silnie kontrastujące znaczenia (tzw. znaczenia alternatywne)

II

Po otwarciach alternatywnych należy licytować na „zgadnięcie"

przy czym przez „zgadnięcie” rozumie się tutaj decy­dowanie o wariancie otwarcia wyłącznie na pod­sta­wie ręki własnej.

Ten nowy kierunek rozwoju (ostatni z postulatów wiodących) okazał się niezwykle płodny i przejawił się w większości późniejszych SSO.

System Lambda

Pierwszą realizacją Postulatu Znaczeń Alternatywnych był system Lambda (skonstruowany przeze mnie w 1967 roku):

1§

=

Przygotowawczy (może być słaba piątka)

1© 1 1BA

=

Dwukolorówki ( 54 55 64 ):

1©

=

©§  albo  ¨

Reguła mnemoniczna:

kolor otwarcia z treflami  albo dwa pozostałe

1

=

 §  albo  ¨©

1BA

=

¨§   albo  © 

2 w kolor

=

Jednokolorówki (szóstka albo silna piątką)

Zastosowanie po Alternatywnych Dwukolorówkach licytacji „na zgadnięcie” powoduje taką sytua­cję, jakbyśmy dyspo­no­wali sześcioma jednoznacznymi otwarciami dwukolorowymi:

1©

=

©§

1

=

§

1BA

=

¨§

1©

=

¨

1

=

¨©

1BA

=

©

A jeżeli nawet koncept powyższy jest przesadny (bo nie zawsze stosujemy zgadywanie i nie zawsze trafiamy), to, sta­ty­stycz­nie rzecz biorąc, zyskujemy jedno dodatkowe otwarcie

Ponadto jest Lambda systemem niesłychanie prostym i przejrzystym (już otwarcie daje ogólny obraz ręki) oraz (jak się oka­zało) je­dynym SSO, w którym możliwe jest pełne zastosowanie  naturalnego stylu licytacji. W gruncie rzeczy jest systemem na­tural­nym nowej kate­gorii.       

Systemy Mieszane

W systemach tradycyjnych otwarcia na 3–4 ręku są w zasadzie takie same jak. na 1–2 ręku.

Podobnie było z początku i w systemach opartych na Silnym Pasle, ale z czasem okazało się, że naj­bardziej dogodne są niejedno­krotnie tak zwane syste­my mieszane:

Otwarcia przed Pasem

=

system A

np Regres, Lambda

Otwarcia po Pasie

=

system B

zwykle Delta

Otwarcia Powtórne

=

system C

zwykle Delta

systemy takie miały nazwy złożone z nazw systemów składowych (np Lambda + Delta).

Strefa 6–10 po Pasie

Marek Głowacki zauważył, że po Silnym Pasie partnera najbardziej prawdopodobna strefa siły to 6–10 punktów, W związku z tym za­pro­pono­wał, aby – zgodnie z Zasadą Maksymalnej Frekwencji – dla Otwarć po Pasie (tzn, na 3–4 ręku) przyjąć nastę­pujący po­dział na strefy:

Strefa słaba

=

0–5

otwarcie 1¨

Propozycja została zaakceptowana. Okazało się zre­sztą, że przemawiają za nią jeszcze inne względy.

Strefa główna

=

6–10

reszta otwarć

Strefa silna

=

11+

dodatkowo w 1§

Delta Relayowa

System Delta okazał się szczególnie podatny na tzw licytacje relayową, polegającą na tym, że jeden z graczy zadaje pytania o układ i siłę (tzw relaye), aż do całkowitego rozpoznania ręki partnera.

Relayowy styl licytacji jest metodą bardzo wygod­ną, ale pod warunkiem, że schematy odpowiadania na relaye są proste i łatwe do zapa­mię­tania.

Pierwsze relayowe wersje Delty, jakie opracowa­łem w latach 1966 – 68, były jednak bardzo trudne, bo wymagały wyuczenia się całej serii za­kodowanych schematów licytacyjnych, jak na przykład:

c

pc’

Q’

2G

2R

A(!)

π

G(!)

4 π

sD

QG

πm

R

4US

φ

D

4U

pB

L

Om

7330

4Ws

U

Q

L

4R

pO’

O

Bp’

4O

Dopiero w 1969 roku (po zrezygnowaniu z ambicji wylicy­to­wywania ukła­dów 65 i 74 oraz po częściowej zmianie znaczeń otwarć) udało mi się uło­żyć nad­zwy­czaj prostą wersję Delty Relayowej, która uzy­skała dużą po­pular­ność  (patrz  Schemat Singletonowy ).

Wersję tę (dodatkowo skorygowaną przez mnie w 1974 roku) wraz z mechanizmem Wywołania Koń­cowego stosowali prawie wszy­scy czołowi „bezpasowcy” grając systemami typu „X + Delta".

Antysingletonowość

System singletonowy Delta był wprawdzie bardzo precyzyjny, ale jednocześnie stosunkowo mało – jak na SSO – blokujący. Na trzy otwarcia o sile 8–12 aż niemal dwa razy zdarzało się otwarcie 1§ (brak singletona i renonsu) nie zabierające przeciwnikom żadnej prze­strzeni licytacyjnej.

W 1969 roku Stanisław Rumiński zaprezentował koncepcję konkurencyjną w stosunku do singleto­nowej – tzw antysingietonowość, po­lega­jącą na tym, że z ręką zawierający singleton bądź renons otwiera się – przeciwnie niż w Delcie – właśnie 1§.

Powstał w ten sposób system Antydelta:

1§

=

wszystkie układy z singletonem (renonsem)

1©11BA2§2¨

=

naturalne, bez singletona (renonsu)

w którym dalsza licytacja łatwo sprowadzała się do Delty, a zarazem otwarcie 1§ zdarzało się rzadziej niż w Delcie

Drugim systemem antysingletonowym był Rusław (Rumiński–Sławiński), mający: przygotowawczy 1©, jednokolorówki – 11BA2§2¨ (podwójne texasy) oraz wprowadzone przez Rumińskiego, alter­natywne dwukolorówki 2©22BA3§ (układy 55 i nie­które 64).

System REGRES

Trzecim systemem antysingletonowyrn (i jak do­tąd ostatnim) okazał się system Regres (skonstruo­wany przez Stani­sława Rumińskiego w 1970 roku), w którym otwarcia bez sin­gletona były następujące:

1©1

=

półnaturalne (3–4 karty)

System Regres (a dokładniej: Regres+Delta) wsławił się później

pierwszymi sukcesami SSO na arenie międzynarodowej.

1BA

=

na starszej piątce

2§2¨

=

naturalne (z piątki)

Podobnie jak Rumiński uzyskał Antydeltę, można z każdego innego systemu bazującego na Silnym Pa­sie uzyskać antysystem. Sto­so­wanie an­ty­sin­gle­to­nowości po Silnym Pasie nie ma większego sensu, i dlatego wszystkie sys­temy antysingletonowe są systemami mieszany­mi typu „X + Delta"

Postulat Dezinformacji

Wprowadzając w SSO „Regres” półnaturalne otwarcia 1©1, Stanisław Rumiński kierował się – oprócz względu na bezpieczeństwo – ro­zu­mo­waniem następujqcym:

„Otwierając licytację przekazujemy informacje nie tylko naszemu partnerowi, ale także, z ko­nieczności, przeciwnikom. Skoro nie możemy tego uniknąć, to postarajmy się przynajmniej o to, by przyniosły one przeciwnikom jak naj­mniej korzyści.” Ogól­nie:

Znaczenia otwarć powinny być takie, by przeciwnicy uzyskiwali możliwie mało informacji użytecznej.

„Tak na przykład, otwarcie sygnalizujące 3–4 piki ma dla partnera mniej więcej tę samą wartość co sygna­lizujące 4–5 pików. Po­siada na­to­miast dodatkową za­letę, polegającą na tym, że przeciwnicy nie mogą wykluczyć u siebie kontraktu pikowego."

Pierwszy „Pojedynek Mistrzów"

W maju 1970 wystąpiłem ze Stanisławem Rumińskim w quizie licytacyjnym miesięcznika „Brydż”. Li­cytowaliśmy systemem Delta uzy­skując 65%, co wystarczyło do zwycięstwa.

W pojedynku tym zostały po raz pierwszy zaprezento­wane tzw Otwarcia po Treflu, polegające na tym, że odpowiedzi na pierwszo­ręczne otwarcie 1§ mają te same znaczenia układowe, co otwarcia. Tu jest ten Pojedynek Mistrzów

 

Ciąg dalszy

 

 

SSO

 

Co nowego...

do Spisu

5 Sierpnia 2002

 

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,