ŁS 1983

Historia SSO   (3)

z Pikiera 12

OKRES DOSKONALENIA

W 1967 roku udało mi się opublikować w polskim miesięczniku „Brydż” (5–6/1967) dwa artykuły pre­zentujące Koncepcję Słabych Otwarć i Kolorów Krótkich oraz uproszczony zarys Systemu Singleto­nowego Delta.               Tu można przeczytać te artykuły

Ze wzglądów „reklamowo–dziennikarskich” skłoniono mnie (niestety niesłusznie) do kompletnej zmiany pierwotnej formy prezentacji. Tak np dla uzyskania niewątpliwie ładnego zdania „Skoro z pasa zrobiliśmy odzywkę, to z odzywki zróbmy pas”, musiałem zmienić limit Silnego Pasa na od dwunastu. Z własnej inwencji podałem natomiast bardzo upraszczające (aczkolwiek nienajlepsze) rozwiązanie, że 1¨ po Pasie (tj na 3–4 ręku) jest dwuznaczne: 0–6 albo od 12 (dotychczas strefa silna była dołączona do 1§).

Artykuły te wzbudziły lokalne zainteresowania również za granicą, gdzie pojawiły się pary stosują­ce Negatywne Karo, a nawet – i całą nieco zmodyfi­kowaną Deltę (zwłaszcza w Czechosłowacji),

Postulat Znaczeń Alternatywnych

Jesienią 1967, w poszukiwaniu nowych sposobów sygnalizowania układu, zauważyłem, że wszystkie dotychczasowe systemy nie wykorzystują tak oczy­wistego źródła informacji o ręce partnera jakim jest... NASZA WŁASNA RĘKA !

Korzystają wprawdzie z tego źródła gracze (dla lepszego odtworzenia ręki partnera na podstawie swojej własnej), lecz nie dostrzegają go konstrukto­rzy systemów.

Doprowadziło mnie to do wniosku, że znaczenia otwarć powinny być tak ustalane, by jak najwięcej można było wydedukować o ręce Otwierającego na podstawie kart własnych !

A konkretnie:

I

Otwarcia powinny mieć dwa, silnie kontrastujące znaczenia (tzw. znaczenia alternatywne)

II

Po otwarciach alternatywnych należy licytować na „zgadnięcie"

przy czym przez „zgadnięcie” rozumie się tutaj decy­dowanie o wariancie otwarcia wyłącznie na pod­sta­wie ręki własnej.

Ten nowy kierunek rozwoju (ostatni z postulatów wiodących) okazał się niezwykle płodny i przejawił się w większości późniejszych SSO.

System Lambda

Pierwszą realizacją Postulatu Znaczeń Alternatywnych był system Lambda (skonstruowany przeze mnie w 1967 roku):

1§

=

Przygotowawczy (może być słaba piątka)

1© 1ª 1BA

=

Dwukolorówki ( 54 55 64 ):

1©

=

©§  albo  ¨ª

Reguła mnemoniczna:

kolor otwarcia z treflami  albo dwa pozostałe

1ª

=

ª§  albo  ¨©

1BA

=

¨§  albo  ©ª 

2 w kolor

=

Jednokolorówki (szóstka albo silna piątką)

Zastosowanie po Alternatywnych Dwukolorówkach licytacji „na zgadnięcie” powoduje taką sytua­cję, jakbyśmy dysponowali sześcioma jednoznacznymi otwarciami dwukolorowymi:

 

1©

=

©§

 

1ª

=

ª§

 

1BA

=

¨§

 

 

1©

=

¨ª

 

1ª

=

¨©

 

1BA

=

©ª

 

A jeżeli nawet koncept powyższy jest przesadny (bo nie zawsze stosujemy zgadywanie i nie zawsze trafiamy), to, statystycznie rzecz biorąc, zyskujemy jedno dodatkowe otwarcie

Ponadto jest Lambda systemem niesłychanie prostym i przejrzystym (już pierwsze otwarcie daje ogólny obraz ręki) oraz (jak się okazało) jedynym SSO, w którym możliwe jest pełne zastosowanie  naturalnego stylu licytacji. W gruncie rzeczy jest systemem naturalnym nowej kategorii.

Tu jest więcej o Dwukolorówkach Alternatywnych

Systemy Mieszane

W systemach tradycyjnych otwarcia na 3–4 ręku są w zasadzie takie same jak. na 1–2 ręku.

Podobnie było z początku i w systemach opartych na Silnym Pasle, ale z czasem okazało się, że naj­bardziej dogodne są niejednokrotnie tak zwane syste­my mieszane:

 

Otwarcia przed Pasem

=

system A

np Regres, Lambda

 

Otwarcia po Pasie

=

system B

zwykle Delta

 

Otwarcia Powtórne

=

system C

zwykle Delta

systemy takie miały nazwy złożone z nazw systemów składowych (np Lambda + Delta).

Strefa 6–10 po Pasie

Marek Głowacki zauważył, że po Silnym Pasie partnera najbardziej prawdopodobna strefa siły to 6–10 punktów, W związku z tym zaproponował, aby – zgodnie z Zasadą Maksymalnej Frekwencji – dla Otwarć po Pasie (tzn, na 3–4 ręku) przyjąć nastę­pujący podział na strefy:

Strefa słaba

=

0–5

otwarcie 1¨

Propozycja została zaakceptowana. Okazało się zre­sztą, że przemawiają za nią jeszcze inne względy.

Strefa główna

=

6–10

reszta otwarć

Strefa silna

=

11+

dodatkowo w 1§

Delta Relayowa

System Delta okazał się szczególnie podatny na tzw licytacje relayową, polegającą na tym, że jeden z graczy zadaje pytania o układ i siłę (tzw relaye), aż do całkowitego rozpoznania ręki partnera.

Relayowy styl licytacji jest metodą bardzo wygod­ną, ale pod warunkiem, że schematy odpowiadania na relaye są proste i łatwe do zapamiętania.

Pierwsze relayowe wersje Delty, jakie opracowa­łem w latach 1966 – 68, były jednak bardzo trudne, bo wymagały wyuczenia się całej serii zakodowanych schematów licytacyjnych, jak na przykład:

c

pc’

Q’

2G

2R

A(!)

π

G(!)

4 π

sD

QG

πm

R

4US

φ

D

4U

pB

L

Om

7330

4Ws

U

Q

L

4R

pO’

O

Bp’

4O

Dopiero w 1969 roku (po zrezygnowaniu z ambicji wylicy­towywania układów 65 i 74 oraz po częściowej zmianie znaczeń otwarć) udało mi się ułożyć nad­zwyczaj prostą wersję Delty Relayowej, która uzy­skała dużą popular­ność  (patrz  Schemat Singletonowy ).

Wersję tę (dodatkowo skorygowaną przez mnie w 1974 roku) wraz z mechanizmem Wywołania Koń­cowego stosowali prawie wszyscy czołowi „bezpasowcy” grając systemami typu „X + Delta".

Antysingletonowość

System singletonowy Delta był wprawdzie bardzo precyzyjny, ale jednocześnie stosunkowo mało – jak na SSO – blokujący. Na trzy otwarcia o sile 8–12 aż dwukrotnie zdarzało się otwarcie 1§ (brak singletona i renonsu) nie zabierające przeciwnikom żadnej przestrzeni licytacyjnej.

W 1969 roku Stanisław Rumiński zaprezentował koncepcję konkurencyjną w stosunku do singleto­nowej – tzw antysingietonowość, polegającą na tym, że z ręką zawierający singleton bądź renons otwiera się – przeciwnie niż w Delcie – właśnie 1§.

Powstał w ten sposób system Antydelta:

1§

=

wszystkie układy z singletonem (renonsem)

1©1ª1BA2§2¨

=

naturalne, bez singletona (renonsu)

w którym dalsza licytacja łatwo sprowadzała się do Delty, a zarazem otwarcie 1§ zdarzało się dwu­krot­nie rzadziej niż w Delcie

Drugim systemem antysingletonowym był Rusław (Rumiński–Sławiński), mający:  przygotowawczy 1©, jednokolorówki – 1ª1BA2§2¨ (podwójne texasy) oraz wprowadzone przez Rumińskiego, alter­natywne dwukolorówki 2©2ª2BA3§ (układy 55 i niektóre 64).

System REGRES

Trzecim systemem antysingletonowyrn (i jak do­tąd ostatnim) okazał się system Regres (skonstruo­wany przez Stanisława Rumińskiego w 1970 roku), w którym otwarcia bez sin­gletona były następujące:

1©1ª

=

półnaturalne (3–4 karty)

System Regres (a dokładniej: Regres+Delta) wsławił się później pierwszymi sukcesami SSO aa arenie międzynarodowej.

1BA

=

na starszej piątce

2§2¨

=

naturalne (z piątki)

Podobnie jak Rumiński uzyskał Antydeltę, można z każdego innego systemu bazującego na Silnym Pa­sie uzyskać antysystem. Stosowanie antysingletonowości po Silnym Pasie nie ma większego sensu, i dlatego wszystkie sys­temy antysingletonowe są systemami mieszany­mi typu „X + Delta",

Postulat Dezinformacji

Wprowadzając w SSO „Regres” półnaturalne otwarcia 1©1ª, Stanisław Rumiński kierował się – oprócz względu na bezpieczeństwo – rozumowaniem następujqcym:

„Otwierając licytację przekazujemy informacje nie tylko naszemu partnerowi, ale także, z ko­nieczności, przeciwnikom. Skoro nie możemy tego uniknąć, to postarajmy się przynajmniej o to, by przyniosły one przeciwnikom jak naj­mniej korzyści.” Ogólnie:

Znaczenia otwarć powinny być takie, by przeciwnicy uzyskiwali możliwie mało informacji użytecznej.

„Tak na przykład, otwarcie sygnalizujące 3–4 piki ma dla partnera mniej więcej tę samą wartość co sygna­lizujące 4–5 pików. Posiada natomiast dodatkową za­letę, polegającą na tym, że przeciwnicy nie mogą wykluczyć u siebie kontraktu pikowego."

Pierwszy „Pojedynek Mistrzów"

W maju 1970 wystąpiłem ze Stanisławem Rumińskim w quizie licytacyjnym miesięcznika „Brydż”. Li­cytowaliśmy systemem Delta uzyskując 65%, co wystarczyło do zwycięstwa.

W pojedynku tym zostały po raz pierwszy zaprezento­wane tzw Otwarcia po Treflu, polegające na tym, że odpowiedzi na pierwszoręczne otwarcie 1§ mają te same znaczenia układowe, co otwarcia.

Tu jest ten Pojedynek Mistrzów

 

Ciąg dalszy

 

SSO

Historia

Co nowego... 

do Brydża

5 Sierpnia 2002

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,