Ł.Sławiński

Przegląd Systemów Słabych Otwarć

2018

Ebeling

W 1958 Frederic  J.Ebeling opublikował broszurkę „Revolutionary Forcing Pass System”

PAS

=

13–17

1K

=

8–12, naturalne

1BA

=

0–7 albo 18–21

2K

=

22+, naturalne

Nie był to tylko chwilowy wyskok znudzonego brydżysty  lecz wyrażnie okre­ślona idea, albowiem autor sformuło­wał coś na kształt Postulatu Słabych Otwarć.

Z uwagi na grę tym systemem jedynie w domowym zaciszu i zapewne skromny na­kład – nie wzbudziło to żadnego zainteresowania – zostało prze­milczane i za­po­mnia­ne.

Broszurka była malutka. Dalsza licytacja nakreślona jako naturalna, na zasadzie „silna ręka = przeskok, bardzo silna = prze­skok po­dwójny” (dwa w kolor po 1BA = 0–17) plus kilka najprostszych wskazówek typu „dla nie­umie­ją­cych grać w brydża”

Wiadomość o tej broszurce wyszła szerzej na forum światowe dopiero w 1985, kiedy to wydał jej reprint... Ron Klin­ger, a w „The Bridge World” (Maj 1985) ukazała się recenzja (obok recenzji z moich „Systems in Defence”). Z uwagi na te oko­liczności przez  długi czas podej­rzewałem że jest to jakaś de­precja­cyjna misty­fika­cja, aż do­piero w 2005 uzyskałem pewność. Napisałem o całej tej hi­storii pod 32 lata SSO.

Alfa

Pierwszy SSO Pikiera (1964) – i zarazem pierwszy wypróbowany w turniejach (z Andrzejem Orłowem)

PAS

=

13–18

1§

=

0–4  albo 19+

1

=

5–8

INNE

=

9–12, naogół natu­ralne

Pierwszy turniej był dla nas emocjo­nującym przeżyciem, spotę­gowanym obawą przed wpadkami. Okazało się jednak, że nie taki diabeł straszny... i nie tak łatwo nas skontro­wać.

Po kilku turniejach zabroniono nam jednak gry tym systemem w oparciu o przepis wy­ma­ga­jący posiadania conajmniej 8 punktów przy otwarciu na pierw­szym bądź drugim ręku.

Beta

Drugi SSO Pikiera (1964) – wymuszony przez wcześniejsze zakazanie nam otwierania 1X poniżej 8

PAS

=

0–7 albo 17+

1§

=

część 8–12 albo część 13–16

1¨

=

reszta 13–16

INNE

=

8–12 naogół naturalne

Grywałem tym regularnie z Andrzejem Orłowem do czerwca 1965.

NB 1¨ obejmowało ręce bez starszej 4, ale mogła być 5!

Jak dotąd znaczenia znaczenia otwarć były ca „normalne”, ale „nadeszła kryska...”

Pikier zabrał się także za nowe metody sygnalizowania układu. Zaczął od koncepcji kolorów krótkich.

Delta

Pierwszy System Krótkościowy (Pikier 1965). Singletonowy – tzn krótkość = singleton lub renons

PAS

=

13+   Silny

1¨

=

0–7   Negatywne

1§

=

8–12, bez krótko­ści

INNE

=

8–12, z krótkością

 

Otwarcia INNE wskazywały jed­no­znacz­nie kolor krótkości.

 

Otwarcia po Pasie były iden­tycz­ne, z tym ze strefa 13+ była umie­sz­czo­na dodatkowo w otwarciu 1§.

Znaczenia otwarć „INNE”

1©

=

dowolny

1

=

©

1BA

=

¨

ze starszą 5–tką

2§

=

bez starszej 5–tki

2¨

=

§

bez starszej 5–tki

2©

=

na 5–ciu kie­rach

2

=

na 5–ciu pi­kach

2BA

=

z układem 55

Powstał po próbach wdrożenia Postulatu Kolorów Krót­kich:

„Otwarcia powinny informować głównie o kolorze najkrót­szym”

Próby wcześniejszego zrealizowanie go w wersji dubletono­wej nie dały zadowalającego rezultatu, poza tzw Systemem Majoro­wym, in­formującym jedynie o układzie w kolorach star­szych.

 

Baza Systemu Delta – tzn PAS = 13+  1¨ = 0–7 – okazała się bar­dzo wygodna i prosta – tak że stała się potem w zasa­dzie je­dyną.

Uwaga!

Odtąd, jeśli nie będzie podane inaczej, baza systemów bę­dzie tak jak w Delcie:    PAS = 13+  1¨ = 0–7  INNE = 8–12

Majorowy

Projekt Pikiera (1965) systemu dubletonowego z ograniczeniem do starszych, jako że

 

=

0–2

3–4

5–6

© =

0–2

1BA

1

2

3–4

1©

1§

2¨

5–6

2©

2§

2BA

nie wychodził dubletonowy na wszystkie 4 kolory.

 

Po publikacjach w latach 1970 koncepcja majo­ro­wo­ści spodobała się i znalazła kilku zwo­len­ni­ków w postaci systemów: Moscito, Max i Pingwin.

Big Beat

PAS

=

8–12  z singletonem starszym albo 13–16

1§

=

8–12  ze zrównoważonym albo 17+

1¨

=

0–7

1©

=

8–12  z singletonem młodszym

INNE

=

8–12  reszta rąk bez singletona

System częściowo singletonowy Stanisława Rumińskiego (1966),

wraz z propozycją nietypowego znaczenia otwarcia PAS.

Był trochę grywany.

Sigma

System Pikiera (1966) przeznaczony do gry na maxy – tzw Dzika Sigma. Baza jak w Delcie.

1§

=

conajmniej piątka w starszym

1S

=

naturalne, dokładnie z czwórki

1BA

=

4 starsza + 5 młodsza

2M

=

wszystkie (!) ręce bez starszej czwórki

Najchętniej była jednak grywana wersja „łagod­niej­sza” (za­ra­zem bardziej naturalna i prostsza), mająca 1BA na­tu­ral­ne bez starszej czwórki (inspi­racja Marka Głowac­kiego)

Łukand Gamma

Próba Andrzeja Orłowa (1967) przełamania zastoju w zakresie koncepcji duble­to­no­wej:

PAS

=

0–7 albo 13–16

1§

=

8–12  ¨ ≤ 2   albo 17+

1¨

=

8–12  © ≤ 2   (3–4 piki)

1©

=

8–12  ≤ 2   (3–4 kiery)

1

=

8–12  § ≤ 2

Nie została wypróbowana – najprawdopodob­niej z po­wo­du dość niewygodnej bazy.

 

Jako ciekawostkę warto odnotować później­szą próbę Ja­nu­sza Mikke wylansowania „na­tural­nego” systemu dub­letonowego z pasem = 0–7 albo 13+

Lambda

Tutaj Pikier wprowadził (1967)  Alternatywne Dwukolorówki ze Zgadywaniem.

1§

=

Bezatutowy (może być słaba piątka)

1©

1 

1BA

=

Alternatywne Dwukolorówki ( 54 55 64 ):

1©

=

©§  albo  ¨

 

1

=

 §  albo  ¨©

1BA

=

¨§   albo  © 

2K

=

Jednokolorówki (szóstka albo silna piątką)

Lambda okazała się je­dynym SSO, który w dal­szej li­cy­tacji umożliwia pełne i łatwe za­sto­so­wa­nie sty­lu naturalnego.

 

AntyDelta i AntySystemy

To wielce płodny pomysł Stanisława Rumińskiego z 1969:

Z każdego systemu z bazą klasyczną można zrobić antysystem przestawiając znaczenie 1§ ze znaczeniami otwarć 1© od wzwyż.

Zamiana taka podwyższa np blokowalność Delty i nie wymaga dodatkowej pracy. Stąd zaczęto wypróbowywać Antydeltę

Regres

AntySingletonowy system Stanisława Rumińskiego 1970

1§

=

większość układów z krótkością

2S 2BA 3§

=

Alternatywne Dwukolorówki 55 i część 64

Pierwszy SSO który wyszedł na are­nę międzynarodową dzięki star­towi pary Moszczyński–Ru­miń­ski w ME Ju­niorów 1974.

BTW rozkolportowano bro­szu­rę o Systemach Słabych Otwarć.

1S

=

półnaturalne: 3–4 karty

bez krótkości

1BA

=

conajmniej 5 w starszym

2M

=

naturalne 5+ bez starszej 4

Bez Nazwy

Rumiński wprowadził w nim (1972) nową alternatywność „Krótkość albo Długość”

1§

=

w starszych: albo po 3–4 albo 54

1S

=

w kolorze otwarcia: albo 0–2 karty albo 6+

1BA 2§

=

Allternatywne Dwukolorówki: 5 starsza + 4 młodsza

1BA = ©§ albo ¨       2§  = § albo ¨©

2¨

=

5332 na starszej piątce

2S 2BA

=

Alternatywne Dwukolorówki: 55 albo część 64

System osiągnął ol­brzy­mie powodzenie dzię­ki bul­wer­sującym prze­ciw­ni­ków otwar­ciom 1S i naciskowi na kolory starsze.

Maxim

Próba Pikiera (1976) nowej bazy do gry na maxy

PAS

=

0–4 albo 12–15

1§

=

5–11 BA  albo 16–18

1¨

=

5–11 ze starszą 5+  albo  19+

1S

=

5–11 Lambda, ale bez 5 starszej

INNE

=

5–11 jak w Lambdzie

Był trochę grywany i wzbudził pew­ne za­in­te­resowanie – także zagranicą.

Grało się nim bardzo ciężko z uwagi na sze­ro­ką strefę otwarć: 5–11.

Łukand Major   

Experyment Andrzeja Orłowa z Pikierem, z roku 1977

 

 

©

 

©

 

1§

=

3–4

3–4

 

 

 

 

1©

=

3–5

0–2

albo

3–4

5

 

1

=

0–2

3–4

 

 

 

 

1BA

=

5

3–4

albo

0–2

5

 

2§

=

6–7

3–4

albo

0–2

0–2

§ ≥ 5

2¨

=

3–4

6–7

albo

0–2

0–2

¨ ≥ 5

2©

=

6–7

0–2

albo

5 + 5 młodsza

2

=

0–2

6–7

albo

5© + 5 młodsza

2BA

=

5+

5+

albo

5+§ oraz 5+¨

Bardzo zawikłany system majorowy.

Trzeba długo się wpatrywać, aby do­strzec celowość i logikę.

Zwraca uwagę nowy typ alternatywności w otwarciach 2© 2:

Longer albo Dwukolorówka w bocznych.

 

Nigdy nie został wypróbowany, acz opub­li­ko­wany w najbliższych wydaniach skryptu „Introduction to WOSs + Regres”

Kiedy „bezpasowcom” zaczęto zakazywać tego czy owego (od 1980), zaczęli sobie radzić w sposób karygodny – miano­wicie wy­szuki­wali w zakazach luki bądź niedomówienia i bezczelnie je wykorzystywali nie zwracając uwagi na „ducha” zakazów. Oto sto­so­wane obej­ścia: 

Bazy pod Zakazy

PAS

=

13+

 

PAS

=

0–9

 

PAS

=

0–7

1X

=

8–12

 

1¨

=

15+

 

1¨

=

13+

2K

=

0–7 !

 

INNE

=

10–14

 

INNE

=

8–12

 

System Niepasowy (tj w zasadzie bez pasa)

Tak zaczął radzić sobie Pikier w 2002 – bo inaczej już się nie dało:

PAS

=

0–7, BA bez młodszej (!) czwórki

1K

=

klasycznie naturalne (3+ 5+)

1BA

=

8–12,  układ dowolny (!)

2K

=

0–7, naturalne (4+ 5+)

Choć „Diabelskie Dwa” z rozpaczy ­sto­so­wał już sporadycznie wcześniej – od 1980.

 

Okazało się że system jest grywalny!!

mimo iż 1BA nazwał „BA Wariackie”

Ten system niby nie podpada pod Żółte ani nie ma Konwencji Brązowych (też są zakazywane).

Niby – bo licho nie śpi: a nuż „zin­terpretują” lub dopiszą że 1BA ma być na zrównoważonym.

---

 

Tak było – ale po prawdzie to było o wieele gorzej!

Kiedy SSO wyszły na arenę międzynarodową, w latach 1980 wielu brydżystów na świecie zaczęło „silnopasowców” skwapli­wie na­śla­do­wać w konstruowaniu swoich własnych systemów. W efekcie dla zwykłych brydżystów gra w turnieju za­częła sta­wać się mor­dęgą – co rusz to pa­ra z jakimś dziwolągiem, a tu nie wiadomo jak przeciw czemuś ta­kiemu licytować. Wy­czytane w książkach po­rady niezbyt się przy­da­wa­ły – trzeba było w licytacji improwizować i ryzyko­wać, a wiadomo że nie każ­demu taki hazardowy brydż odpowiada.

Ale i arcymistrzom było niewesoło, a może nawet gorzej. Dotąd mieli wszystko obcykane i doskonale wyćwiczone – prze­ciwko słab­szym gra­czom mogli właściwie przysypiać, a tu raptem... zawracają człowiekowi głowę czymś niewydarzonym, na czym łatwo się potknąć.

Największa groźba zawisła jednak nad publicystami i pisarzami. Dotąd mieli łatwo – radzili jak grać w typowych sytu­acjach i ja­kie sto­so­wać ustalenia („jedni mają takie, inni owakie – wybierzcie co lubicie”) – a teraz zanosiło się że muszą uczyć się pisania od nowa.

Ponadto sam brydż został skompromitowany – wyszło bowiem na jaw że latami udoskonalane systemy marnują się przez to że prze­ciw­ni­cy nieustannie otwierają z „niczym” bądź z „byle czym”, oraz że takie otwieranie nie jest tak bar­dzo niebez­pieczne, a czę­sto sku­teczne.

Tak dalej być nie może! – stwierdziła Światowa Federacja Brydża – postęp idzie w złym kierunku – musimy  „położyć nacisk na po­stęp i in­nowacje”, ale w ramach solidnego brydża tradycyjnego – i ogłosiła wzorcowe Zakazy Systemowe dla swoich tur­nie­jów.

Naśladnęlo ją wiele związków narodowych, a wsród nich PZBS, który postanowił ukierunkować postęp na udoskonalenie Wspól­nego Ję­zy­ka tudzież Strefy. I tak ten postęp trwa do dzisiaj – co rusz ukazują się nowe wersje Wspólnego Języka i propozycje modyfikacji gad­że­tów.

 

A teraz oddaję głos innym...............

Najpierw przemówi zagorzały tępiciel metod destrukcyjnych w licytacji:

Jeff Meckstroth – wielokrotny mistrz świata – udziela wywiadu zespołowi „Bridge24”

V 2018

W latach 80–tych było sporo par, grających silnym pasem I otwarciami 0–7, czy 0–8 na wysokości jednego. To siało spu­stosze­nie. Bobby Wolff zrobił wielką robotę, zarówno w ACBL, jak i w WBF, doprowadzając do zakazu tych destrukcyj­nych metod. Praco­wa­łem w komisji sys­temowej ABL przez 25 lat, próbując tego samego. Wyeliminowaliśmy wejścia ko­micznym bez atu, bloki bez okre­ślonego koloru, otwarcia 1BA z mniej niż 10 PC, itp. Starałem się i nakreśliliśmy linię, od­dzielającą to, co można nazwać me­todami destrukcyj­nymi. Mam na to spoj­rzenie z szerokiej perspektywy. Zwario­wane systemy stawiają ludzi w nie­wygodnych sy­tu­acjach i odstraszają wielu graczy od brydża. Dla przeciętnego gracza to nie jest przyjemne doświadczenie, gdy musi radzić sobie z takimi rzeczami. Tutaj nie dam się przeko­nać.

 

A teraz wypowiedź kogoś zupełnie innego:

Jakub Kołodziej – nowicjusz brydżowy – pisze w liście do Pi­kiera:          

5 XII 2018

Piszę w sprawie opracowanego przeze mnie systemu licytacyjnego. Zaczynając od początku – zacząłem grać w brydża około 3 mie­siące temu i oczywiście pierwsze, co mnie w nim najbardziej urzekło to systemy i ich różnorodność, a także możliwości. Przy­hamo­wa­łem tro­chę, kiedy zacząłem sobie uświadamiać, że nie są one bynajmniej w fazie rozwoju, ale są mi prezentowane jako już go­towe, któ­rych nikt szcze­gólnie nie rozwija. Jakiś czas później dowiedziałem się o Sys­temach Słabych Otwarć i by­łem na­prawdę pod wraże­niem. Masowo za­cząłem o nich czytać (głównie w Pikierze), dysku­tować, a w końcu także stworzy­łem pierwsze takie systemy. Oczy­wiście, nie były one zbyt uży­teczne. Grałem na prze­mian nimi i okrojoną Lambdą (samymi otwar­ciami). Po­tem na­trafiłem na kolejny mur w po­staci Polityki Systemowej (nie wiedziałem o niej, dopóki na turnieju sędzia nie po­informował mnie o istnieniu ta­kiego doku­mentu, któ­rego zapisy zaka­zują gry SSO). Byłem mocno zdziwiony, ale szu­kając po­wodu jej uchwale­nia do­szedłem tylko do nieja­snych przesła­nek, że „sys­temy sztuczne zniechę­cają nowych graczy”. To stwier­dzenie mocno mnie znie­chęciło! Po jakimś czasie jednak podjąłem „walkę” po­nownie – tym razem stwo­rzyłem kilka sys­temów, które możliwie realizowały założenia SSO, a jed­nocze­śnie we­dług Polityki Systemowej były Nie­bieskie – i to bez Kon­wencji Brą­zowych. Wszystkie z tych sys­temów upadły po pojedyn­czych turniejach, z któ­rych zorientowa­łem się dla­czego nie działają. Oczywiście próbowałem od nowa, aż do stworze­nia LESSO – LE­gal­nego Sys­temu Słabych Otwarć. Przetrwał próbę tur­nieju, na którym wszyst­kie wylicyto­wane kontrakty były opty­malne (poza jed­nym, po anali­zie tego rozdania stwierdzi­łem że były to naj­bar­dziej feralne karty do tego sys­temu zdarzające się najrza­dziej). Swoją drogą, na drugim tur­nieju dwie trzecie sali pytało czy je­stem au­torem TEGO sys­temu (miałem oka­zję rozmawiać o nim z sędzią, wieść najwyraź­niej się roze­szła w tych kręgach). Stąd też piszę tego emalia z prośbą o ocenę i kry­tykę sys­temu wyko­rzystu­ją­cego chyba naj­więcej istnie­ją­cych luk w poli­tyce sys­temowej. Opis obecnie istnie­jącej wersji lessa znaj­duje się na (niedokończonej) stronie http://tetrax.home.staszic.waw.pl/lesso.html

System LESSO opiera się na bazie „normalnej” { PAS = 0–7   1¨ = 13+   INNE = 8–12 }, ale otwarcia 1©11BA2§ są zaiste niezwy­kłe:

6 kart w jednym określonym kolorze ALBO singleton (renons) w innym określonym kolorze

Ile warta jest taka alternatywność? – ocenić na chybcika niełatwo. Ale jest rzecz znacznie gorsza – nie podpada ona pod zaka­zy­wane w tur­niejach systemy ”wysoce niezwykłe” czyli tzw Żółte. Zatem autor LESSO ma prawo grać swoim syste­mem przy Standar­dowych Zaka­zach.

Jak sobie poradzi?... Słusznie martwi się Jeff Mecktroth że „dla przeciętnego gracza to nie jest przy­jemne do­świadczenie, gdy musi radzić sobie z takimi rzeczami” – a tu przecież musi radzić sobie z tym no­wicjusz, co gra w bry­dża zaledwie od 3 miesięcy!

 

do SSO

do Telimeny

Co nowego... 

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje – do Czytaj!

 

mailto:redakcja@pikier.com

© Pikier.com