Jeśłi chcesz kogoś trochę wciągnąć, to zajrzyj do Jak grać w Bridża i w Brydża

a jeśli chcesz pograć w turniejach i się nie zamęczyć....

ŁS

System Niepasowy   SN

5 XII 2002

„Ograniczenia systemowe mają na celu promowanie no­wych rozwiązań w licy­tacji”

Światowa Federacja Bry­dża   Pol­ska En­cy­klo­pe­dia Brydża Pol­ski Zwią­zek Bry­dża Spor­to­wego

Promujmy więc nową kategorię systemów – Systemy Niepasowe ( SN )

Będą to systemy silnie destrukcyjne w ramach Standardowych Ograniczeń Systemo­wych

Po co się męczyć ?  Po co „wkuwać” gadgety i konwencje ?  Można ich ograć ła­twiej i pro­ściej ! 

Niech oni się męczą !  Zmusić ich do ryzyka i ha­zardu !  Otwierać ! Otwierać ! I to ze słabą kartą !

Jeśli jeszcze nie czytałeś Wstępu do Syste­mów Niepaso­wych – zajrzy tam teraz !

SN „Bez Nazwy” – czyli tak prosty i łatwy że wystarcza samo SN

PAS

=

0–7

4333, 4432 – bez młod­szej czwórki (młodszej)

frekwencja = 2.60%

1K

=

12–37

naturalne: 1§1¨ = z czwórki (lub z trójki),  1©1 = z piątki

po:   11%     5%

1BA

=

8–12

układ dowolny!!

39%

2K

=

0–7

naturalne:  2§2¨ = z czwórki,  2©2 = z piątki

po:    8.10%  4.65%

2BA

=

 

ca 7 lew z góry w oparciu o longer 6-kartowy (zwykle młodszy)

 

3BA

=

 

ca 8 lew z góry w oparciu o longer 7-kartowy (zwykle młodszy)

 

Blokuje przeciwnikom 70% przestrzeni licyta­cyjnej   ( WJ = 25%   NS = 22%  SSO = 33%  )

Średnie otwarcie = 4.62 = jakby ciągle otwie­rało się 1ª albo 1BA   ( WJ = 1.5   NS = 1.4  SSO = 2.2  )

Otwarcia 2M są zawsze na kolorze co­najmniej 4–kar­to­wym, a tym samym przestają być tzw Konwen­cjami Brązowymi, które w niektórych turnie­jach są zabra­nia­ne w ramach tzw Polityki Systemo­wej.

Ostrzeganie Przeciwników przed grą:    „Licytujemy naturalnie, ale nietypowo”

Karta Konwencyjna:    Zbędna !

Niby jest obowiązkowa dla wszelkich sys­temów, ale nigdy nie jest to egze­kwowane !

Aby mieć (w praktyce) równe szanse z in­nymi parami, nie należy więc jej sporzą­dzać.

(zwłaszcza że SN nie jest Metodą Wysoce Niezwykłą (HUM = Highly Unusual Met­hod)).

Opis Systemu:    Niewymagany !    (zresztą SN jest tak prosty, że nie bardzo jest co opi­sywać)

 

Otwarcia 1K

 czyli 1 w Kolor

od 12   NIEOGRANICZONE GÓRĄ

 

Są naturalne w stylu światowym (SOSNA), wraz z dalszą licytacją, ale z jednym waż­nym wyjąt­kiem:

Odpowiadający w pierwszym okrążeniu MUSI założyć silę „normalną” (tj do 20–21) !

Z siłą około 0–5 MUSI więc (po pasie prze­ciwnika) – spaso­wać !! (jakby otwarcie było do 20).

Może zakończyć się to stratą – gdy nastąpią 3 pasy, a Otwierający będzie bardzo silny – ale zdarzy się to raz na kilka turniejów (!). Może jednak przynieść także zysk, gdy Przeciw­nik po dwóch pasach spa­suje licząc na bardzo dużą siłą u Otwierającego. Ponadto straty będą rekompensowane zyskami z in­nych otwarć.

Jeśli tylko licytacja nie wygaśnie, z duża siłą Otwiera­jący nie będzie miał problemu. Może przecież wejść kolo­rem przeciwnika (BA – skontrować) albo skon­trować, a po kontrze wy­czekująco spasować;

Alertowanie:   TAK.  Każde otwarcie 1K należy alertować !

Wyjaśnianie:

„Naturalne, ale NIEOGRANICZONE GÓRĄ. Muszę jednak na nie od­powiadać tak jakby było do 20”

     

Otwarcia 2K

 czyli Szalone Dwa

siła 0–7

2§2¨ = z czwórki,  2©2 = z piątki

Dalsza licytacja musi być czysto statystyczna – z bilansu, do śred­nio jednej lewy u Otwiera­jącego.

Niema odpowiedzi forsującej ! (chyba że kolor przeciwnika (na BA – kontra)).

Alertowanie:   TAK.  Każde otwarcie 2K należy alertować !

Wyjaśnianie:   „Naturalny blok:  0–7 na co­najmniej czwórce (piątce)”

 

Otwarcie 1BA

    siła 8–12,  układ dowolny              (średnia siła strefy 8–12 = 2 i pół lewy)

Odpowiedzi po pasie Przeciw­nika:

 

 

 

 

 

2§

=

Pozyt (ca 13+ ) jeśli nic poniżej nie można!

Odpowiedzi na Pozyt:

 

2¨

=

5+© 

siła nieokreślona (może być słabe)

 

2¨

=

jeśli nic poniżej nie można!

 

2©

=

5+

 

2S

=

naturalne: co­najmniej 5

 

2

=

6+ młodsza (po 2ba – 3 w młodszy forsuje)

 

2BA

=

55 na młod­szych

 

2BA

=

55 na młodszych, blokujące

 

3K

=

jednokolorowe 6  i max siły

 

wyższe

=

blokujące

 

Dalsza licytacja – naturalna:

   Nowy kolor Odpowiadającego forsuje

 

 

 

 

 

 

Alertowanie:   TAK

Wyjaśnianie:   „Słabe:  8–12 na dowolnym”                  4 przykłady z „życia”

 

„Otwarcie” pas

     0–7:   zrównoważony bez młodszej czwórki

Można opracować coś superprecyzyjnego, ale nie warto obciążać sobie pamięci. Jak najpro­ściej:

Odpowiedź 1§ jest sztuczna (Pozyt) i oznacza rękę bardzo silną – taką że przy 5–7 jest koń­cówka.

Wszystkie inne odpowiedzi (a właściwie otwar­cia) są blokami (siłowość = „Ra­czej pasuj”).

Odpowiedzi na Pozyt 1§:  1¨ = negat (0–4)   1© = kiery  1 = piki   1BA = obie starsze.

To „otwarcie” jest tak informacyjne, że za skład­nik Informacja w ARKONIE bależy doliczać 75% !

Alertowanie:   TAK

Wyjaśnianie:   „0–7:  bez atu bez młodszej czwórki”

 

Ogólne zasady licytacji po otwarciach sła­bych:   0–7   8–12

 

Naturalnie. Nie oczekiwać żadnych konwencji, gadgetów itp, chyba że zostaną wy­raźnie uzgod­nione.

Po interwencji Przeciwnika forsuje tylko zalicyto­wanie jego koloru (jeśli wszedł BA – kontro­wać).

Po pierwszym forsingu (Kolorem Przeciwnika bądź Pozytem) gracz który go zastoso­wał forsuje przez:

jeśli Przeciwnicy pasują –  zalicytowanie nowego koloru po­niżej końcówki

jeśli Przeciwnicy licytują –  zalicytowanie ich ostatniego ko­loru (BA – kon­trować).

Po kontrze – zawsze i tylko  ARRENA (XX poniżej dogranej = nie chcę tego grać z XX

Kontry – według ARKONY

 

Nikt nigdzie nie powinien Wam za­braniać licytacji tym syste­mem !

Nie jest on HUM ani nie ma w sobie nic Brązowego.

 

Ciąg dalszy: SN „Zero” = SN „Bez Nazwy” z Opcjami Zerowymi (UWAGA to jednak wątpliwe i męczące)

 

Systemy Niepa­sowe

Co nowego... 

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

5 Grudnia 2002

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,

XI 2015 – dokonano drobnych poprawek