Polityka Systemowa PZBS

Opracowana na podstawie polityki systemowej WBF i EBL przez zespół:

Andrzej WACHOWSKI – Wiceprezes PZBS ds. Sportowych,
Kazimierz CHŁOBOWSKI – sędzia międzynarodowy PZBS

(przetłumaczył i przygotował wersję roboczą dokumentu),

Jan CHODOROWSKI – Przewodniczący Wydziału Gier, Klasyfikacji i Etyki,
Sławomir LATAŁA – Przewodniczący Komisji Odwoławczej PZBS,

sędzia Europejskiej Ligi Brydżowej,

Mirosław MĘCIK – sędzia międzynarodowy PZBS,
Wojciech SIWIEC – Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS.

Polityka Systemowa PZBS została zatwierdzona przez ZG PZBS

na posiedzeniu 17 grudnia 2002 i obowiązuje od 1 stycznia 2003.

Skład Zarządu PZBS:

 

Radosław KIEŁBASIŃSKI

Andrzej WACHOWSKI

Paweł ABRAMSKI

Witold WĄSAK

Włodzimierz STOBIECKI

 

Rudolf BORUSIEWICZ

Krzysztof EUSTACHIEWICZ

Janusz Cyprian NOWAK

Andrzej BIERNACKI

Włodzimierz ANDREJEW

Zdzisław KRZEMIŃSKI

 

      

Odtąd będą tu się pojawiać uwagi krytyczne i komentarze.

Dla odróżnienia napisane są w kolorach, wg kodu jak obok:

 

Łukasz Sławiński     7 Lutego 2003

komentarz neutralny

niejasność, niedokładność

jaskrawa nielogiczność

krytyka celowości i sensu

 

Niniejsze zarządzenie jest w znacznej części kopią zarządzenia „System Policy”, wydanego przez  Światową Federację Brydża dla mistrzostw przez nią – i tylko przez nią – organizowanych, jak np Bermuda Bowl czy Venice Cup. Najnowsza wersja datowana jest Sierpień 2002  ( oto link do kopii ).

1 Cel
Celem polityki systemowej jest zapewnienie prawidłowego przebiegu i odpowiedniego zarządzania zawodami organizowanymi przez PZBS,

Na razie brzmi to zagadkowo. Terminy „system” „systemowa” kojarzą się w brydżu niemal wyłącznie z systemami licytacyjnymi. A jaki wpływ mogą mieć systemy używane przez graczy na „prawidłowy przebieg” zawodów i „zarządzanie” zawodami ?  Praktycznie żaden.

oferujących wszystkim uczestnikom sprawiedliwe i równe szanse,

 To „przebieg” i „zarządzanie” mają to oferować !? 

przy jednoczesnym położeniu nacisku na postęp i innowacje,

Ale w jakiej dziedzinie ? W „przebiegu” i „zarządzaniu” ?

oraz przedstawienie graczom wymagań odnośnie przygotowania i wypełnienia opisów systemów na zawody organizowane przez PZBS.

I wreszcie coś jasnego i konkretnego – to będzie zarządzenie ws opisywania systemów.

2 Definicje

2.1 Klasyfikacja systemów

Dla celów niniejszej polityki rozróżnia się następujące klasy systemów:

Zielony – Systemy naturalne lub systemy typu Wspólny Język albo typu Strefa.

Strefa? Tak zaczęto określać systemy typu „Nasz System” – wzorcowy system PZBS. Jest to Wspólny Język z „pełną strefę siły” otwarć 1K, czyli 12–21 (i z otwarciem 2 trefl dla rąk 22+). Strefa 12–21  jest dla polskich brydżystów czymś nadzwyczaj niezwykłym – choć od zarania dziejów jest standardowa w systemach naturalnych – i stąd nazwa „Strefa”.

Brak tu stwierdzenia, że Wspólny Język i Strefa mają nie mieć cech pozwalających zaliczyć je do klasy Niebieskiej bądź Żółtej (Wysoce Sztuczne). Zatem za rok, może się zdarzyć, że...

Niebieski – Silny Trefl / Silne Karo, w których otwarcie 1 trefl / 1 karo jest w podstawowym wariancie zawsze silne (co najmniej 15 HCP)

O co chodzi z tym „podstawowym wariantem”? Jak rozpoznać. który jest „podstawowy”?

I gdzież są systemy typu Silny Trefl z wieloznacznym Treflem ?  Chyba że Wspólny Język !

oraz wszystkie inne systemy niezaliczone do kategorii żółtej (SWS)

i niezawierające Konwencji Brązowych (KB).

Odwołanie się do dwóch pojęć dotąd niezdefiniowanych !

Ponadto:  do jakiej kategorii należy zaliczać owe „inne systemy” z jakąś konwencją Brązową ?

Wybiegnijmy w przyszłość i podajmy przykład konwencji Brązowej:

otwarcie 2 pik = słaba dwukolorówka 55, na pikach i młodszym.

Widać wyraźnie, że jest tu luka w klasyfikacji ! choć takie systemy spotyka się rzadko.

Najprostszy przykład to zwykły Zielony z zamienionymi znaczeniami 1 w Starszy, plus oczywiście jakaś konwencja Brązowa, jak np opisane wyżej otwarcie 2 pik.

Czerwony ?

W klasyfikacji Światowej Federacji Brydża jest w tym miejscu kategoria Czerwone ! – jeszcze bardziej sztuczne niż Niebieskie – np systemy z Wieloznacznym Treflem – Współny Język ! NS ! Strefa !

Tak ! Według kryteriów światowych są to systemy dość sztuczne !

Skoro Zarząd pozwolił sobie na tak poważną zmianę, oznacza to że Federacja wcale go nie zmusza do wprowadzania w Polsce wszelkich Jej (tzn Federacji) regulacji, ograniczeń, zakazów itp.

Zmiana ta jest zresztą zbędna. Ponadto doprowadzi do zamieszania i nieporozumień – polscy brydżyści będą sądzić, że Wspólny Język itp są na świecie traktowane jako Zielone.

Już zresztą niezdarność „przerabiaczy” wprowadziła lukę w klasyfikacji !

Żółty – System Wysoce Sztuczny (SWS), jak zdefiniowano poniżej:

Dla celów niniejszej polityki System Wysoce Sztuczny oznacza każdy system wykazujący co najmniej jedną z poniższych cech, uzgodnionych z partnerem:
a) zapowiedź „pas” zgłoszona przez otwierającego przyrzeka co najmniej siłę uznaną ogólnie za upoważniającą do otwarcia na wysokości jednego,

PAS = 0—7 albo 13–17 nie jest Żółty !  

Dlaczego ? Bo „nie przyrzeka” siły otwarcia normalnego !  (może być przecież mniejsza).

A gdyby rozumieć to inaczej niż jest napisane ?... STOP !  Chyba Zarząd PZBS nie układa swych rozporządzeń tak, aby ich znaczenia były inne niż to co napisał. A jeśli nawet – to chyba opatrywałby to uwagami typu „To należy rozumieć inaczej niż napisaliśmy”.

Zapewne Zarząd PZBS ogłosi wkrótce, że „nie o to chodziło” albo – co gorsza – nic nie ogłosi !  ale poleci sędziom by interpretowali to nie wg tego co jest napisane, ale wg tego „o co chodziło”.

Paradoks:

Skoro PAS = 0–7 albo 13–17 nie jest Żółty, to PAS = 0–6 albo 13–17 też nie jest Żółty !

Skoro PAS = 0–6 albo 13–17 nie jest Żółty, to PAS = 0–5 albo 13–17 też nie jest Żółty !

Skoro PAS = 0–5 albo 13–17 nie jest Żółty, to PAS = 0–4 albo 13–17 też nie jest Żółty !...

idąc tak dalej dojdziemy do wniosku, że:  PAS = 0 w układzie 7006 albo 13–37 nie jest Żółty !

Jest to przykład sofizmatu Stos Ziarna. Powinno więc być arbitralnie ustalone minimalne prawdopodobieństwo „przyrzeknięcia” ręki silnej. Może być = 60% !  może być = 100% !...

Skąd wziął się paradoks ?

Po prostu źle przetłumaczono analogiczny punkt z Ograniczeń Światowej Federacji Brydża;

po dokładnym przetłumaczeniu Pas Dwuznaczny też stanie się Żółty. Na razie nie jest !

b) otwarcie licytacji na wysokości jednego może mieć mniejszą siłę niż „pas”,

c) otwarcie licytacji na wysokości jednego może być zgłoszone z siłą poniżej siły średniej ręki (średnia ręka zawiera 10 HCP) o co najmniej wartość króla,

„Może być” – a jeśli para umówi się na sporadyczne bleffy (kontrolowane) !?

Ciekawostka: Proszę spróbować ułożyć system z cechą b) ale bez a) i c)

d) otwarcie licytacji na wysokości jednego pokazuje długość albo krótkość w jednym określonym kolorze,

Wprawdzie jest to sformułowane niezbyt precyzyjnie, ale niewątpliwie ma określać coś co jest przejawem Wysokiej Sztuczności, a więc jest właściwością dostatecznie różną od właściwości otwarć systemów Niebieskich czy Zielonych !

Gdyby Wysoka Sztuczność dozwolona była na zasadzie priorytetu we Wspólnym Języku czy też w Naszym Systemie, oznaczałoby to że lobby brydżowe (w którym większość w ten czy inny sposób zarabia na brydżu) zapewnia sobie ustawowy monopol na systemy licytacyjne. Ponadto mogłoby się wówczas zdarzyć, że za rok we Wspólnym Języku 1 pik będzie z piątki albo z dubletona, co – jak łatwo sprawdzić – literalnie nie jest z niniejszym zarządzeniem sprzeczne !

Zauważmy, że mowa jest o „jednym określonym kolorze”, a zatem nie o dwóch, trzech, czterech!

A co będzie jeśli tylko jeden wariant otwarcia „pokazuje” długość albo krótkość ?

e) otwarcie licytacji na wysokości jednego pokazuje długość w jednym określonym kolorze albo długość w innym.

Wprawdzie jest to sformułowane niezbyt precyzyjnie, ale niewątpliwie ma określać coś co jest przejawem Wysokiej Sztuczności, a więc jest właściwością dostatecznie różną od właściwości otwarć systemów Niebieskich czy Zielonych !

Gdyby Wysoka Sztuczność dozwolona była na zasadzie priorytetu we Wspólnym Języku czy też w Naszym Systemie, oznaczałoby to że lobby brydżowe (w którym większość w ten czy inny sposób zarabia na brydżu) zapewnia sobie ustawowy monopol na systemy licytacyjne. Ponadto mogłoby się wówczas zdarzyć, że za rok we Wspólnym Języku 1 pik będzie na pikach albo treflach – co jak łatwo sprawdzić – literalnie nie jest z niniejszym zarządzeniem sprzeczne !

Zauważmy, że mowa jest o „jednym określonym kolorze”, a zatem nie o dwóch, trzech, czterech!

A co będzie jeśli tylko jeden wariant otwarcia „pokazuje” długość w jednym albo w innym ?

WYJĄTEK: otwarcie na wysokości jednego w kolor młodszy według systemu Silny Trefl lub Silne Karo.

Od czego jest ten wyjątek ?  Nie podano.  Ale najprawdopodobniej tylko od punktu e) ! 

Zatem np Precision Club w którym 1karo jest na dowolnej młodszej piątce – nie jest Żółty.

Punkty d) e) są sformułowane tak nieprecyzyjne, że w praktyce będą interpretowane nadzwyczaj swobodnie, według „domniemanej intencji” Zarządu PZBS ( „Każda sztuczność jest Żółta” !? ).

Ponadto PZBSowska przeróbka klasyfikacji jest – jak pokazaliśmy – niepełna !!!

O definicji systemów Żółtych:   (wynalazek Światowej Federacji Brydża)

Celem jej jest „uchwycenie” niezwykłości charakteryzujących Systemy Słabych Otwarć:

punkt a) – dotyczy Silnego Pasa (od 13)

punkt c) – dotyczy otwarcia Negatywnego (0–7, zazwyczaj 1 Karo)

punkt d) – dotyczy SSO „Bez Nazwy”

punkt e) – dotyczy Alternatywnych Dwukolorówek („Lambda” „Regres” „Bez Bazwy”)

O otwarciach w kolor krótki (np „Delta”) jak dotąd po prostu zapewne zapomniano.

Gdyby nie pojawiły się SSO, ta definicja prawdopodobnie nigdy by nie powstała.

Niesłychanie rzadko spotykało się (spotyka?) Żółte nie będące SSO (i odwrotnie).

Zagadka: Jaki to system – Niebieski  czy Żółty ?

1 trefl = 8–10 na dowolnym

1 karo = 11–13 na dowolnym

1 kier = 14–16 na dowolnym

1 ba = 17–19 na dowolnym

2 w kolor = 20+ naturalne

Coś podobnego spotkałem na długo przed SSO !

Grali tym z wielkim zapałem i wcale nieźle.

Honory punktowali według Skali Polskiej.

2.2 Konwencje Brązowe – KB

Następujące konwencje zaliczane są do kategorii sztucznych (brązowych):

Dlaczego tym razem nie ma tego co było przy Żółtych, tzn „dla celów niniejszej polityki” ?

a) otwarcia licytacji odzywkami od dwa trefl do trzy pik, które: 

1. mogą być słabe (mogą mieć siłę mniejszą od siły średniej ręki) ORAZ 
2. nie przyrzekają co najmniej 4 kart w określonym kolorze.

WYJĄTEK: słaba odzywka pokazująca zawsze co najmniej 4 karty w określonym kolorze.

Jak to wyjątek !? Przecież to jest wniosek z powyższego punktu !

Jeżeli odzywka nie przyrzeka min. 4 kart w określonym kolorze, to musi być dana z ręką silną.

Jak to wyjątek !? Przecież to jest wniosek z powyższego punktu !

(Wyjaśnienie: Jeżeli wszystkie znaczenia słabych odzywek przyrzekają min. 4 karty w określonym kolorze, a silne odzywki przyrzekają silną rękę to nie jest Konwencja Brązowa).

A to jest właśnie wyjątek od punktu a) ! a nie żadne wyjaśnienie (czegoś tam).

WYJĄTEK: otwarcie licytacji 2 karo, pokazujące słabe dwa w kolorze starszym (Multi) albo układ dwukolorowy z co najmniej jednym kolorem starszym (Wilkosz), z opcją lub bez opcji silnych rąk.

Światowa Federacja Brydża w swojej definicji Brązowych nie robi wyjątku dla Wilkosza !

Zatem Zarząd PZBS doprowadza do nieporozumień – polscy brydżyści będą sądzić, że na świecie 2 karo Wilkosza nie jest uznawane za konwencję Brązową !

Jeśli z Wilkosza usuniemy 3 kombinacje 55, pozostawiając np KieryTrefle albo PikiKara,

to to co pozostanie – choć mniej wieloznaczne i łatwiejsze – stanie się jednak Brązowe !

Dlaczego napisaliśmy „jednak” ?  Otóż – choć dotąd niczego takiego nie napisano – okaże się dalej, że Konwencje Brązowe będą przez Zarząd PZBS dość silnie represjonowane.

Podobno zakazy są po to, aby nie zniechęcać nowicjuszy niezwykłymi sztucznymi otwarciami. Wyjątek dla Multi i Wilkosza jest więc całkowicie nieuzasadniony.

Wszak są to otwarcia równie szokujące niezwykłością co większość otwarć z SSO !

b) wejście w obronie po naturalnym otwarciu licytacji kolorem na wysokości jednego, które nie przyrzeka co najmniej 4 kart w określonym kolorze.

UWAGA!  Zauważmy, że mówi się o „naturalnym otwarciu”, zatem:

po 1 Treflu ze Wspólnego Języka bądź NS – NIC NIE JEST Brązowe !!

Ciekawe czy będzie to przestrzegane?  Przecież uznanie, że Polski 1 Trefl jest sztuczny będzie kamieniem obrazy dla bardzo wielu „działaczy”, sędziów, publicystów.

Zazwyczaj Zarząd PZBS umieszcza w swoich zarządzeniach klauzulę „Interpretacja należy do Zarządu”, ale tym razem (rzadkość) niczego takiego dalej tu nie znajdziemy.

Klauzula ta jest czymś niesłychanie skandalicznym w cywilizowanym prawodawstwie !

Zdaje się, że po raz pierwszy (!?) zaczęła ją umieszczać w swych oznajmieniach Światowa Federacja Brydża, a PZBS od kilku lat skwapliwie przejął ten ‘wygodny’ wynalazek.

UWAGA!  Zauważmy, że mówi się o „otwarciu kolorem”, zatem:

po 1 Bez Atu NIC NIE JEST Brązowe !!

Nie są więc Brązowe wejścia alternatywnymi dwukokorówkami Astro–Lambda:

kontra = Starsze albo Młodsze

2 trefl = TrefleKiery  albo  KaraPiki

2 karo = KaraKiery  albo  TreflePiki

UWAGA!  Zauważmy, że mówi się o „otwarciu na wysokości jednego”, zatem:

po 2 w Kolor i wyżej NIC NIE JEST BRĄZOWE !!

Nie są więc Brązowe wejścia alternatywne typu:  longer  albo  boczna dwukolorówka:

Np po 2 trefl = Precision: 

2 karo = Kara  albo  Starsze

2 kier = Kiery  albo  PikiKara

2 pik = Piki  albo  KieryKara

WYJĄTEK: naturalne wejście 1 bez atu w obronie.

UWAGA! Śliczne i prościutkie 1 Bez Atu 4–5 NIE JEST Brązowe !

WYJĄTEK: każdy cue bid pokazujący silną rękę (co najmniej 13 HCP).
WYJĄTEK: cue bid z przeskokiem w określonym kolorze przeciwnika, który obliguje partnera do zalicytowania 3 BA z zatrzymaniem w tym kolorze.
WYJĄTEK: wejście 2 karo po każdym otwarciu 1 trefl, o znaczeniu dwukolorówka Wilkosza z co najmniej jednym kolorem starszym, z opcją lub bez opcji silnych rąk. 

Słowo „każdym” jest zbędne, bo cały ten punkt dotyczy otwarć naturalnych.

Czy Kontra Wywoławcza ( na otwarcie naturalne 1 w kolor ) jest Brązowa ?!

Oczywiście nie powinna być, ale – wcale nie jest jasne, że kontra nie jest wejściem, przynajmniej w Polsce (np wg Polskiej Encyklopedii Brydża kontra jest wejściem). Może więc dojść do sporów.

c) otwarcia licytacji słabymi odzywkami dwukolorowymi na wysokości dwóch i trzech, wskazującymi nie więcej niż trzy karty w określonym kolorze,

Jak widać, punkt a) nie ujął wszystkich otwarć Brązowych.

2 pik = 55 piki i młodszy jest Brązowe ! bo wskazuje najwyżej 3 kary w kierach, ALE...

2 kier = 55 kiery i boczny nie jest Brązowe ! bo najwyżej 3 nie są w określonym kolorze.

Powyższa jednoczesność wygląda dość absurdalnie ! A oto przyczyna:

W definicji Światowej Federacji Brydża to zdanie brzmi tak: „Any 'weak' two-suited bids at the two or three level that may by agreement be made with three cards or fewer in one of the suits”.

Jak widać zostało przetłumaczone błędnie. Jeśli Zarząd poprawi, wyjdzie na to że:

Słabe Dwukolorówki 55 są Brązowe, jeśli nie wskazują OBU longerów

Ale dopiero wtedy, kiedy poprawi !

d) kontrolowane systemowe odzywki psychologiczne.

Przydałoby się określenie maxymalnej częstotliwości wariantu bleffowego !

Cóż bowiem będzie jeśli umówimy się na następujące otwarcie 1 kier:

     1 raz na 1000 normalne na piątce, a 999 razy na 1000 bleff o znaczeniu Żółtym, np 0–7.

W definicjach Światowej Federacji jest nieco inaczej – „Psychic bids protected by system or required by system” co oznacza, że ww otwarcie jest pełnoprawnym bleffem kontrolowanym.

Jest oczywiście Brązowe, ale pytanie czy jest Żółte ? czy też jest wg Federacji bleffem ?

Żadne z powyższych ograniczeń nie dotyczą konwencji stosowanych w obronie przeciwko systemom Niebieskim, Żółtym lub Konwencjom Brązowym.

Jakich „powyższych ograniczeń” ?...

Przecież dotąd nie było mowy o żadnych ograniczeniach !

2.3 Kryptosygnały 
Oprócz powyższych ograniczeń systemów licytacji i konwencji,

Znowu o „powyższych ograniczeniach”, choć dotąd nie było o czymś takim mowy.

graczom nie wolno stosować metod sygnalizacji, w których informacje przekazywane sygnałami wistowymi są ukryte przed rozgrywającym, ze względu na użycie klucza dostępnego tylko obrońcom (tzn. stosowanie kryptosygnałów nie jest dozwolone).

Wyjaśnienie: Co to są kryptosygnały:

Jeśli rozgrywający pokazał. że ma dokładnie np 4 piki (np w odpowiedzi na Staymana), to wistanci mogą umówić się np następująco:  jeśli pierwszy wistujący ma parzystą ilość pików – stosujemy ilościówki odwrotne (niska blotka = parzysta ilość kart), a jeśli nieparzystą – normalne (niska blotka = nieparzysta ilość kart).

Nie sposób zrozumieć, co komu mogą przeszkadzać kryptosygnały !?

– nie wymagają przygotowywania kontrustaleń

– nie sprzyjają oszustwom – bo są weryfikowalne

– ich idea jest łatwa do zrozumienia

– tkwią w istocie brydża – bo są metodą blokowania informacji !

Dlaczego więc Zarząd PZBS zakazuje ich  totalnie?   – we wszelkich rozgrywkach !

2.4 Otwarcia losowe
Zabrania się otwierania licytacji z rękoma, które, w uzgodnieniu z partnerem, mogą mieć siłę mniejszą od 8 HCP i nie są dokładnie zdefiniowane.

A kiedy ręka jest „dokładnie zdefiniowana” ??  I co za „losowość” ?

Okazuje się, że niezbyt dokładnie przetłumaczono zdanie: „It is forbidden to open hands which, by agreement, may contain fewer than 8 high card points and for which no further definition is provided”. Warunek Federacji jest więc znacznie słabszy ! choć też nieprecyzyjny.

UWAGA: W każdym razie wynika z tego, że:

NIGDZIE i NIGDY nie wolno stosować Otwarcia Negatywnego (0–7 na dowolnym) !

bo z całą pewnością ręce tego otwarcia „nie są dokładnie zdefiniowane”.

Natomiast to samo jako odpowiedź na otwarcie 1 trefl jest w Polsce wręcz hołubione !

W konsekwencji powyższego okazuje się:

NIGDZIE i NIGDY nie wolno stosować (typowych) Systemów Słabych Otwarć !

Zakaz „otwarcia losowego” to najnowszy (VIII 2002) „wynalazek” Światowej Federacji Brydża – a dokładniej jej Komitetu Systemowego, w którym zasiada m.inn. Krzysztof Martens (czyżby walczył o wolność w brydżu, lecz go przegłosowano?).  Oczywiście zakaz ten dotyczy jedynie mistrzostw organizowanych przez Federację, i wcale nie jest narzucany Organizacjom Narodowym.

Skandaliczne jest to, że zakaz Zarządu PZBS jest  totalny!  – dla wszelkich rozgrywkach !

Zaskakującą konsekwencją tego zakazu jest to że:

NIGDY i NIGDZIE nie wolno stosować systemów Żółtych !!

Jak dotąd bowiem, niemal nie było Żółtych nie będących SSO z otwarciem negatywnym.

Może więc „postęp i innowacje” mają polegać na tym, by takie systemy powstawały ?!?

11 X 2012  UWAGA - to chyba nie tak!

Być może przez „otwarcie losowe” rozumie się otwarcie „nieobowiązkowe” -

np otwarcie 1 karo = 0-7 na dowolnym, ale zarazem z ręką taką można ewentualnie spasować - i zakaz dotyczy tylko takiego ustalenia. Jednak jest to tylko domniemanie z tytułu - a przecież gdyby WBF o to chodziło, to mogła wyjaśnić to dodatkowym jednym zdaniem.  Czyżby nie zrobiła tego przez zwykłe niechlujstwo? - no i jak coś takiego zakładać.

Zakazy Kryptosygnałów i Otwarcia Negatywnego powinny być zamieszczone na samym początku, przed Definicjami, albowiem mają charakter nadrzędny. Pozatem można byłoby wówczas darować sobie zawracanie graczom głowy skomplikowaną definicją Żółtych. Jest bowiem bezprzedmiotowa !

Tylko otwarcia i wejścia ! podlegają restrykcjom !

W dalszej licytacji wolno więc wyczyniać wszelkie sztuki, i nie zmieni to klasyfikacji systemu.

Warto podkreślić, że ani Światowa Federacja Brydża ani Europejska Liga Brydżowa nie zmuszają Zarządu PZBS do wprowadzania w Polsce żadnych zakazów systemowych (chyba że zakulisowo).

Zarząd PZBS wprowadza więc (a raczej małpuje) zakazy systemowe z własnej woli !


3. Systemy dopuszczone do stosowania w zawodach organizowanych przez PZBS
W tym aspekcie zawody podzielono na trzy kategorie:

Kategoria 1:

Drużynowe Mistrzostwa Polski 
Rozgrywki kadrowe
(chyba że regulamin rozgrywek stanowi inaczej)

Czy nawias zostawia Zarządowi PZBS pełną swobodę działania ?

Mecze brydżowe o co najmniej 17 rozdaniach

To 17 zostało dobrane bardzo finezyjnie. Zazwyczaj gra p;loooooooooo.,llllllllllllllllsię wielokrotność 8 rozdań: 16  24, 32

Ale 24 sprawiałoby wrażenie znacznie silniejszej restrykcji niż skromne 16 + 1.

Do tych zawodów dopuszcza się wszystkie klasy systemów, podległe odpowiednim ujawnieniom,

Ale nie SSO ! zostały bowiem totalnie zakazane ! (punktem „Otwarcia losowe”)

Co to są te „odpowiednie ujawnienia” ?  bo dotąd nie było o nich mowy !

Jakie klasy systemów są im podległe ?  a jakie niepodległe ?

oraz Konwencje Brązowe, ale drużyny stosujące systemy Żółte muszą przedłożyć swoje karty konwencyjne z wyprzedzeniem, stosownie do Regulaminu Zawodów, oraz poddane są następującym ograniczeniom w zakresie zajmowania miejsc:
W każdym przypadku, gdy drużyna, w której co najmniej jedna para stosuje system Żółty, rozgrywa mecz przeciw drużynie nieposiadającej takiej pary, drużyna stosująca system Żółty jest drużyną „gości” i zajmuje miejsca w pierwszej kolejności. W przypadku meczu dwóch drużyn stosujących systemy Żółte nie mają zastosowania żadne ograniczenia w zakresie zajmowania miejsc.

Kategoria 2:

Mistrzostwa Polski Par i Teamów – Open, Pań, Par Mieszanych, Seniorów i Juniorów (z wyjątkiem meczów o co najmniej 17 rozdaniach) 

Do tych zawodów dopuszcza się systemy Zielone, Niebieskie oraz Konwencje Brązowe.

Można było zupełnie spokojnie dopuścić i Żółte, bo i tak praktycznie rzecz biorąc zostały zakazał ich punkt o „Otwarciach losowych” (0–7 na dowolnym), a wyglądałoby to liberalniej.

Kategoria 3 :

Turnieje brydżowe par, teamów i indywidualne – lokalne, regionalne, ogólnopolskie i rozgrywane w ramach mityngów i kongresów.

Stosowniej byłoby napisać  „wszelkie inne zawody”, zamiast nie wiadomo po co je wyliczać. 

Do tych zawodów dopuszcza się systemy Zielone i Niebieskie. 
Możliwe jest stosowanie systemów Żółtych oraz Konwencji Brązowych po wyrażeniu zgody przez przeciwników.

Zgoda, tak powinno być. Ale dlaczego nie zostało to rozciągnięte na rozgrywki Kategorii 2 ?

I dlaczego nie dotyczy także Kryptosygnałów i Otwarcia „Losowego” ?

Zresztą Żółtych (=SSO) i tak nie będzie, bo zostały zakazane wszędzie.

TOTALITARYZM  Zarządu PZBS

Zrozumiałe że Zarząd (Główny, a jakże) PZBS ustala regulaminy rozgrywek szczebla centralnego.

Ale dlaczego wtrąca się do WSZELKICH innych rozgrywek ?  Dlaczego brydżyści w Wólce Głodowej albo organizator Kongresu w Sławie Śłąskiej mają nie mieć prawa organizowania turnieju według swoich własnych zasad systemowych ? Dlaczego wszędzie ma być tak samo ?

Jest to jaskrawe naruszenie wolności – ewidentny TOTALITARYZM.

W rozgrywkach eliminacyjnych do udziału w imprezach Europejskiej Ligi Brydżowej i Światowej Federacji Brydżowej stosuje się systemy dopuszczone do stosowania w tych zawodach.

Te ograniczenia można usprawiedliwić, jeśli sukces stawiamy ponad wszystko, ale...

czy główną (jedyną?) racją istnienia PZBS są międzynarodowe sukcesy polskich graczy ?

4. Systemy
We wszystkich zawodach kategorii 1, w których dozwolone jest stosowanie systemów Żółtych,

Tzn oprócz tych Kadr w których ewentualnie regulamin zabroni stosowania Żółtych.

Jest to zresztą bezprzedmiotowe – bo ŻÓŁTE zostały już wcześniej totalnie zakazane !

każda para licytująca takim systemem zobowiązana jest (oprócz normalnego wypełnienia karty konwencyjnej i kart uzupełniających) do przedłożenia na początku zawodów pełnego opisu systemu (chyba że Regulamin Zawodów stanowi inaczej).
Pary licytujące systemami Zielonymi i Niebieskimi również zachęca się do przedkładania pełnego opisu systemu.
Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisję Odwoławczą, pary, które przedłożyły pełny opis systemu, będą w korzystniejszej sytuacji, gdyż posiadają poparcie wyjaśnień przedstawianych przy stole. 

5. Karty konwencyjne / karty uzupełniające
Wprowadza się trzy rodzaje kart konwencyjnych: minikartę, kartę standardowa i kartę rozszerzoną (wzoru EBL). 
W zależności od klasy stosowanego systemu, parę obowiązuje posiadanie:
system Zielony co najmniej minikarty

system Zielony oraz Konwencje Brązowe co najmniej karty standardowej

Wynika stąd, że w Zielonym dopuszczalne są Konwencje Brązowe !!! 

system Niebieski co najmniej karty standardowej
system Żółty karty rozszerzonej, preferowany opis systemu (dodatkowo).

Zasada pełnego ujawnienia uzgodnień nakłada na uczestników obowiązek pełnego przedstawienia wszystkich konwencji i uzgodnień, które wymagają przygotowania ustaleń w obronie.

Będzie bardzo trudno ustalić, które „wymagają przygotowania ustaleń w obronie” !

Do tego celu pary, oprócz karty konwencyjnej, wykorzystują karty uzupełniające.

Zapisy w kartach uzupełniających muszą być łatwe do odszukania, a kolejne numerowane pozycje oddzielone grubymi liniami. Chociaż zaleca się zwięzłość opisu, zwłaszcza w zawodach 2 i 3 kategorii, to nie może ona ograniczać pełności ujawnienia. 

Wszystkie konwencje i uzgodnienia, które wymagają przygotowania ustaleń w obronie, muszą być podane w części frontowej karty konwencyjnej. Konieczne jest ich wyjaśnienie i pełne rozwinięcie (wraz z licytacją dwustronną) w odpowiednim dziale na zewnątrz lub wewnątrz karty, względnie gdy nie ma tam miejsca, w pierwszych numerowanych wpisach do karty uzupełniającej. 

W części frontowej karty konwencyjnej konieczne jest wpisanie:
1) Wszystkich otwarć sztucznych.
2) Słabych konwencyjnych odpowiedzi na otwarcia naturalne.
3) Wszystkich konwencyjnych odzywek stosowanych w obronie po naturalnych otwarciach 1 w kolor (ze szczególnie precyzyjnym opisem wejść dwukolorowych; najlepszym sposobem jest wpisanie „dwukolorówka” i numeru referencyjnego do wpisu w karcie uzupełniającej, który powinien zawierać wszystkie szczegóły).

Jeżeli para zastosuje odzywkę o powyższym charakterze, nieuwidocznioną w określonym wyżej miejscu, a przeciwnicy poniosą stratę z tytułu nieujawnionego uzgodnienia lub braku informacji, wtedy przyjmuje się założenie, że zostali oni poszkodowani na skutek braku czasu na przygotowanie odpowiedniej obrony. Para wykraczająca może również ponieść karę proceduralną.

 „Jeśli przeciwnicy ponieśli stratę wskutek nieuprzedzenia, to zakłada się że ponieśli stratę wskutek... braku czasu”, czyli „Jeśli przyczyną było A, to zakłada się że przyczyną było B”.

Pozatym: czym się różni „nieujawnione uzgodnienie” od „braku informacji” ?

Każda para stosująca system Żółty lub Konwencje Brązowe jest szczególnie zobowiązana do przedstawienia pełnego opisu odzywek i dalszego przebiegu licytacji (zwłaszcza sekwencji licytacyjnych w licytacji dwustronnej). Jeżeli para zastosuje nie w pełni opisaną sekwencję licytacyjną, to przyjmuje się również opisane powyżej założenie braku wcześniejszego ostrzeżenia (z odpowiednią korektą i karami).

Powyższe żądanie jest nie do spełnienia ! („w pełni” ! – toż to wymaga ogromnej pracy).

W praktyce nikt więc nie zagra Żółtym, SSO ani nawet Brązowym. Czy o to chodziło ?

Zauważmy że i w Zielonym mogą być w dalszej licytacji olbrzymie sztuczności.

Regulamin zawodów Kategorii 1 musi określać termin i adres ( wraz z numerem telefonu i faksu lub adresem e–maliowym osób najlepiej przygotowanych do udzielania wyjaśnień odnośnie systemów), pod który mają być przesłane opisy systemów i karty konwencyjne.

Odpowiedzialność za dotrzymanie określonego terminu spoczywa łącznie na parze oraz na niegrającym kapitanie (gdy ma to zastosowanie). Niedotrzymanie terminu skutkuje wymierzeniem automatycznych kar, określonych szczegółowo w Regulaminie Zawodów. Problemy związane z systemami należy przedkładać przewodniczącemu Komisji Systemowej lub osobie przez niego upoważnionej, zgodnie z wymaganiami Regulaminu Zawodów.
Po upływie terminu przedkładania systemów, dokonanie zmian w kartach konwencyjnych i kartach uzupełniających będzie prowadzone zgodnie z następującymi zasadami:
a) Wykreślenie pozycji lub stwierdzenia będzie możliwe po złożeniu wniosku do przewodniczącego Komisji Systemowej lub osoby przez niego upoważnionej
b) Dopuszczalna będzie zmiana polegająca na zastąpieniu jednego uzgodnienia przez inne lub wprowadzenie nowego uzgodnienia. Pozwolenie na użycie nowego uzgodnienia zależy od uznania przewodniczącego i wchodzi w życie w terminie przez niego wskazanym. 
Podkreśla się usilnie i zwraca szczególną uwagę wszystkich uczestników, że powyższe zasady będą rygorystycznie stosowane.

Powyższy fragment dotyczy rozgrywek kategorii 1, a więc także Lig Drużynowych i Meczów.

Łatwo przewidzieć, że Niskie Ligi Drużynowe  staną się dla graczy katorgą !

(choćby nawet nie stosowali Brązowych ani Żółtych czy SSO)

W nich przecież grają najczęściej amatorzy, o nieustalonych jeszcze nawykach, którzy często zmieniają i wypróbowują różne konwencje. Pozatem często tworzą się pary przypadkowe.

Każda zmiana uzgodnień będzie wymagała biurokratycznej mitręgi i zezwolenia urzędnika ! – tak jakby brydżyści w PZBS byli bandą oszustów ! 

Nie wiadomo, czy poniższe jedno zdanie dotyczy tylko Kategorii 1 czy też wszystkich zawodów ?!

Dotąd była mowa bez wątpienia o Kategorii 1, ale teraz można mieć wątpliwość.

Przyjmuje się jako zasadę, że para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system Zielony.

A przecież wcześniej było powiedziane, że para Zielona musi mieć minikartę ! Więc jak ?

Oczywiście zdanie powyższe spowoduje że

Nadal prawie nikt nie będzie miał kart konwencyjnych !

A przecież nie chodzi tylko o niewyjaśnianie bądź złe wyjaśnianie. Karta konwencyjna pozwala łatwo i szybko stwierdzić jak grają przeciwnicy. Nawet w ramach systemów Zielonych jest bardzo wiele różnych, często nawet przeciwstawnych możliwości. Po co się ciągle pytać ?

Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów organizowanych przez PZBS – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji.

„Każda” – czyli z góry zakłada się pomyłkę bądź oszustwo wyjaśniającego !

A przecież to jego partner mógł zalicytować „rozbieżnie”  !

Para ta może również ponieść karę proceduralną.

6. Obrona przeciw systemom Żółtym i Konwencjom Brązowym 
Zasady działań w obronie przeciw systemom Żółtym w rozgrywkach kategorii 1 podlegają następującym regulacjom: 

A w innych kategoriach ?...  

Konkretnie – w Kategorii 3, kiedy przeciwnicy zgodzą się na Żółty.

Jest to zresztą punkt bezprzedmiotowy –

– bo ŻÓŁTE zostały już wcześniej praktycznie zakazane totalnie !

1) Para występująca przeciwko parze stosującej system Żółty zobowiązana jest przedłożyć w odpowiednim czasie i miejscu przed rozpoczęciem spotkania, określonym w Regulaminie Zawodów, dwie czytelne kopie opisu ustaleń w obronie przeciw tym systemom. Opis ten z założenia jest częścią ich karty konwencyjnej.

2) Parom stosującym systemy Zielone i Niebieskie dla przygotowania ustaleń w obronie przeciw systemom Żółtym, zezwala się na zmianę ich systemów, włącznie ze zmianą odzywek otwierających licytację. Parom stosującym systemy Żółte nie zezwala się na zmianę odzywek otwierających.

Ratunku ! O co chodzi ?

Przecież jeśli licytujemy Żółtym, a na otwarciu są przeciwnicy – to z natury brydża wynika, że mają prawo otwierać wg systemu jaki sobie upodobali, bo... licytują pierwsi. A jeśli zechcą otwierać jakimś systemem Żółtym, to będzie już gra Żółty kontra Żółty, więc punkt ten nie będzie miał zastosowania.

Zabawne jest to „łącznie”, jako że otwarcia nie są przecież obroną.

3) Para stosująca system Żółty zobowiązana jest przed rozpoczęciem sesji powiadomić przeciwników na piśmie (dwie czytelne kopie) o swoich działaniach kontr–defensywnych.

W tym celu muszą najpierw ustalenia defensywne przeciwników poznać !

Zatem: my – otwarcia Żółte, oni – defensywa, my – kontrdefensywa,...  Czy jeszcze dalej ?

W tym porozumieniu nie wolno zmienić żadnego wysoce sztucznego elementu systemu Żółtego.

Ratunku ! O co chodzi ?  Czego mają nie zmieniać !? 

Przecież przedstawiają kontr–defensywę ! a ta nie jest elementem Żółtego !!

Zasady działań w obronie przeciw Konwencjom Brązowym podlegają następującym regulacjom: 

Para może przygotować na piśmie opis ustaleń w obronie przeciwko Konwencjom Brązowym każdego systemu.

Może, a więc nie musi !

Opis ten (dwie czytelne kopie) należy wręczyć przeciwnikom w odpowiednim czasie i miejscu przed rozpoczęciem spotkania, zgodnie z Regulaminem Zawodów. Opis z założenia jest częścią karty konwencyjnej tej pary. 

„Należy” – ale jeśli się przygotowało ! (bo wcześniej było „może przygotować”)

7. Liczba systemów, dozwolonych do stosowania przez drużynę
W zawodach 1 kategorii wolno stosować maksymalnie trzy Żółte systemy.

Bezprzedmiotowe, bo i tak nie będzie żadnych Żółtych !

Można więc będzie stosować 10 Zielonych – w każdym rozdaniu inny !

Systemy te mogą zawierać uzgodnienia zróżnicowane w zależności od założeń.
Obaj członkowie pary muszą stosować ten sam system licytacyjny.

Uwaga !  Powyższe zdanie odnosi się tylko do meczów w zawodach kategorii 1

 

ZASADY ALERTOWANIA 2002
(przyjęte w maju 2000, aktualizowane w listopadzie 2002)

Przy utrzymaniu podstawowego obowiązku każdego gracza do ostrzegania przeciwników o zastosowaniu nieznanych im ustaleń konwencyjnych, przyjmuje się do stosowania następujące zasady alertowania zapowiedzi umownych w turniejach bez użycia zasłon organizowanych pod patronatem Polskiego Związku Brydża Sportowego: 
1. Nie alertuje się żadnej kontry, bez względu na jej znaczenie.

A alertowanie miało być miłą uprzejmością wobec przeciwników ! A kontr jest mnóstwo !

2. Nie alertuje się następujących otwarć: 
    o 1t – o znaczeniu naturalnym lub przygotowawczym (wg systemów Zielonych) 

Nawias zgadza się z przednawiasem tylko dla systemów NS !  Czemu więc dawać pierwszeństwo ?

Np 1t z WJ ma być alertowany na mocy przednawiasu, a niealertowany na mocy nawiasu !!

    o 1k – przyrzekające kolor co najmniej czterokartowy; 
    o 1BA – o znaczeniu klasycznym (bez starszej piątki lub krótkości, z siłą 15–18); 
    o 2t – o znaczeniu wg systemu Precision; 
    o 2k – dwukolorówka Wilkosza; 
    o 2c/p – słabe naturalne na kolorze 6+; 
    o 2BA – słaba dwukolorówka na obu młodszych; 

    o 3BA – pełny siedmiokartowy kolor młodszy bez bocznego stopera. 
Jeśli zgodnie ze stosowanym systemem otwarcie oznacza układ jak powyżej, ale siłę różną od klasycznej, to otwarcie takie należy alertować. 
3. Nie alertuje się odpowiedzi na otwarcia w sekwencjach: 
    o 1t –1k o znaczeniu: 
 0–6 negat lub od 13PC (16PC w zależności od stosowanego systemu). 
    o po otwarciu 1BA nie alertuje się odpowiedzi wynikających ze stosowania konwencji Staymana obiecujących starszą czwórkę oraz jednoznacznego transferu na wszystkie kolory. 
Po wejściu 1 BA o znaczeniu klasycznym w obronie powyższe zwolnienia z alertowania nie obowiązują.
UWAGA: każda interwencja obrońców anuluje stosowanie tych zasad.
4. Nie alertuje się skaczących wejść na poziomie dwóch: 
    o 2k – słaba dwukolorówka Wilkosza; 
    o 2c/p – słabe naturalne na kolorze 6+; 
    o 2 BA – słaba dwukolorówka na obu młodszych; 
5. Nie alertuje się słabych wejść w kolor starszy przeciwnika o znaczeniu: dwukolorówka wskazująca drugi kolor starszy i kolor młodszy
6. Nie alertuje się żadnych odzywek na wysokości czterech i wyżej, z wyjątkiem konwencyjnych otwarć kolorowych. 

Stosowanie kontr wyjściowych będzie więc nieco utrudnione.

7. Alertowanie niezgodne z wyżej wymienionymi regułami może być potraktowane jako źródło nielegalnej informacji.

Czy forsujące pasy w przepychankach licytacyjnych należy alertować ?

 

ODZYWKI PSYCHOLOGICZNE 
Prawo Brydżowe zezwala na stosowanie odzywek psychologicznych, pod warunkiem ujawnienia wszystkich uzgodnień partnerów. 

Niektóre pary o długim stażu zdobywają wiedzę o pojawianiu się pewnych rodzajów blefów w pewnych okolicznościach. Nie są to konwencje, ale umowa partnerów, wynikająca z dotychczasowej wspólnej gry, którą należy ujawnić w karcie konwencyjnej lub karcie uzupełniającej. Innymi słowy, odzywki psychologiczne należy stosować losowo, a każde uzgodnienie należy ujawnić.

Gdy partnerzy wprowadzają do swojej umowy stosowanie odzywek psychologicznych w określonych sytuacjach lub gdy odzywki te są chronione przez system, przybierają one charakter konwencji. Przykładem takich uzgodnień jest sytuacja, w której na trzeciej ręce w sprzyjających założeniach daje się często otwarcie z bardzo słabą ręką.

Jak często ? A jeśli w 60%  !? A jeśli w 80% !? A w 90 ?

Co będzie jeśli umówimy się na następujące otwarcie 1 karo:

     1 raz na 1000 normalne, a 999 razy na 1000 bleffowe: 0–7 na dowolnym.

Warto zauważyć, że kontrolowane odzywki psychologiczne były wymieniane tylko przy definicji Konwencji Brązowych. Czy zatem system z takim otwarciem 1 karo jest Żółty ?

Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu systemów Żółtych, Konwencji Brązowych oraz nietypowych skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi), nawet w systemach Zielonych i Niebieskich, będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

Odstępstwo czy pomyłka jest czymś zupełnie innym niż błędna informacja o uzgodnieniach, więc jeśli tylko jest możność rozróżnienia co miało miejsce, jest wysoce niestosowne zadekretowanie automatycznego traktowanie jednego jako drugiego.

Dodajmy – co wywoła pewne zdumienie – że wątpliwe jest również penalizowanie błędnej informacji ! jeśli tylko została udzielona nie w złej woli, ale pomyłkowo. Gracz który błędnie zrozumiał odzywkę partnera może równie dobrze na tym zyskać co stracić, podobnie jak i jego przeciwnicy. Szanse są równe, więc nie można uprzywilejowywać przeciwników zdejmowaniem z nich wszelkiego ryzyka.

Teraz dopiero można właściwie skomentować wstępny punkt 1 niniejszego dekretu:

1 Cel
Celem polityki systemowej jest zapewnienie prawidłowego przebiegu i odpowiedniego zarządzania zawodami organizowanymi przez PZBS,

A co ten dekret miał z tym wspólnego ?  Nie było przecież żadnych wytycznych nt „prawidłowego przebiegu” ani „odpowiedniego zarządzania”. Już dawno dawno temu były turnieje prawidłowo przebiegające i „odpowiednio” (sprawnie?) zarządzane, choć często zdarzały się różne usterki w prowadzeniu turnieju przez obsługę turniejową.

oferujących wszystkim uczestnikom sprawiedliwe i równe szanse,

Nie przesadzajmy. Tak jak rozumie to Zarząd PZBS, „równość i sprawiedliwość” nastanie dopiero wówczas, gdy wszyscy będą licytować tym samym, opublikowanym przez Zarząd PZBS,  systemem Wzorcowym. Bo nawet w systemie Zielonym w dalszej licytacji mogą być ustalenia tak dziwne i sztuczne, że powinny zostać zakwalifikowane jako Żółte, a nawet Bardzo Żółte, czy wręcz nadające się do zakazu totalnego. Więc do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo.

przy jednoczesnym położeniu nacisku na postęp i innowacje,

Ale w jakiej dziedzinie ?  Dlaczego tego nie dopowiedziano ?

Drogą eliminacji dochodzi się do wniosku, że jedyna dziedziną do której może odnosić się fraza „postęp i innowacje” to systemy i konwencje licytacyjne. Głupota albo ( i? ) kpina !

oraz przedstawienie graczom wymagań odnośnie przygotowania i wypełnienia opisów systemów na zawody organizowane przez PZBS.

To było celne, choć nie wspomniano o wielu innych przedstawionych „wymaganiach”.

KONIEC ZARZĄDZENIA ZARZĄDU PZBS

„Zrobiliśmy wiele, ale wiele jeszcze zostało do zrobienia”     Ó Andrzej Mleczko

Coś niecoś o genezie Polityki Systemowej  

Coś niecoś o genezie Polityki Systemowej

 

1 VI 2003

Powyższa Polityka Systemowa została po 3 miesiącach opublikowana na papierze, jako dodatek do „Świata brydża” (IV 2003). Tekst pozostał bez zmian. Dodatek nie został dołączony do egzemplarzy przeznaczonych do sprzedaży powszechnej, a tylko do tych przesyłanych graczom z PZBS. To było bez wątpienia rozsądne posunięcie (bo po co odstraszać ludzi od wstępowania do PZBS).

 

 

Po 15 latach                                                             

             IX 2018

PZBS zajrzał do Polityki Systemowej i nieco ją zmienił.

Jakie jest to „nieco” ocenić niełatwo – najlepiej przeczytać Siła porównania

 

Walka o pokój w brydżu

Co nowego...

Do Spisu

Tylko walić głową w klawiaturę

7 Lutego 2003

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,