SYSTEMY BLOTKOWE (3)                                                          Systemy Blotkowe (1)

DEFINICJA  SYSTEMU  BLOTKOWEGO

System blotkowy można zdefiniować dwojako:

– albo czysto formalnie (poprzez ustalenie zagrań)

– albo strukturalnie (poprzez ustalenie sygnałów).

    

Definicja formalna

Sprowadza się do ustalenia zagrań (zarówno w pierwszej jak i w drugiej lewie) dla każdej możliwej konfiguracji:

 

x x

 

na przykład:

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x x x

H x x

 

x

x

x

 

 

 

 

H

x

x

 

 

 

 

x x x x

H x x x

 

x

x

x

x

 

 

 

H

x

x

x

 

 

 

x x x x x

H x x x x

 

x

x

x

x

x

 

 

H

x

x

x

x

 

 

x x x x x x

H x x x x x

 

x

x

x

x

x

x

 

H

x

x

x

x

x

 

Definicja formalna umożliwia rzecz jasna opisanie dowolnego systemu blotkowego, czyli jest uniwersalna. Jest to jednak definicja nieciekawa, ponieważ nie wnika w sens zagrań, ograniczając się jedynie do ich formalnego opisu.

    

Definicja strukturalna

Określa system blotkowy jako współdziałanie trzech źródeł informacji, z których każde przekazuje pewien określony sygnał.

Dysponujemy trzema źródłami:   P   K    D

i sześcioma możliwymi sygnałami:

 

 

normalny

odwrotny

 

 

 

 

Ilościowy

I

I°

 

 

 

 

Jakościowy

J

J°

 

 

 

 

Mieszany

M

M°

 

 

 

Aby zdefiniować system blotkowy, należy ustalić:

Jaki sygnał będzie przekazywany przez każde ze źródeł.

Oznacza to, że system blotkowy można określić jako zestaw trójczłonowy:

SPSKSD

gdzie:

SP = sygnał przekazywany przez P

SK = sygnał przekazywany przez K

SD = sygnał przekazywany przez D

Na przekład:

IJM   JJI°   MI°J   J°MM   JI°M   M°M°I

    

Współdziałanie źródeł

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że każde źródło może przekazywać sygnał dowolny – niezależnie od tego co przekazują pozostałe.

Zauważmy jednak, że nie ma sensu aby dwa źródła przekazywały ten sam rodzaj informacji dwuznacznej, przy czym jedno używałoby sygnału normalnego, a drugie – odwrotnego. Skoro mają informować o tym samym, niech robią to przy pomocy tej samej wersji sygnału. Jasne jest bowiem, że informacja przez to nie zmaleje, a sposób sygnalizacji będzie bardziej jednolity.

Wniosek:

Z dwóch sygnałów wzajemnie odwrotnych powinien być używany conajwyżej jeden.

   

Nie ma również sensu przekazywanie tej samej informacji przez K i D, bo przecież oba dają informację w tym samym momencie (w lewie drugiej), a źródło K daje informację pewną.

Powinno więc być:    SK SD 

    

Godne uwagi jest natomiast przeznaczenie źródeł P i K na przekazywanie tego samego sygnału. Sposób ten zapewnia zarówno szybkość (P) jak i niezawodność (K).

Okazuje się ponadto, że takie współdziałanie P i K wpływa pobudzająco na P: sprzężenie zagrań âß umożliwia częstokroć ustalenie już w pierwszej lewie, że w P miało miejsce zagranie â (i analogicznie jest dla á i à ).

    

Nazewnictwo systemów klasyfikowalnych

Symboliczna nazwa systemu dającego się opisać strukturalnie (czyli klasyfikowalnego) jest następująca:

SPSKSD

Systemy w których do drugiej lewy dodaje się zawsze blotkę możliwie najniższą
(oczywiście z zachowaniem kolejności) będziemy oznaczać:

SPSKâ        albo po prostu      SPSK

Nazwa słowna będzie odzwierciedleniem nazwy symbolicznej, tzn stanowić będzie ciąg przymiotników, z tym że przymiotnik odpowiadający członowi trzeciemu będzie umieszczany w nawiasie bądź pomijany.

Przykłady:

JMI = Jakościowo – Mieszany ( Ilościowy )

JI°â = Jakościowo – Ilościowy Odwrotny

IM = Ilościowo odwrotny – Mieszany

Systemy w których SP = SK będziemy oznaczać tylko jednym przymiotnikiem
(w miejsce dwóch pierwszych).

Przykłady:

JJM = Jakościowy ( Mieszany )

MMI = Mieszany

I°I°J = Ilościowy odwrotny ( Jakościowy )

    

Rekonstrukcja na podstawie nazwy

Odtworzymy zagrania w systemie blotkowym JM:

Źródło P:   przekazuje sygnał J:

â = dobry kolor (z honorem)

á = zły kolor (bez honoru)

Źródło K:   przekazuje sygnał M:

ß = parzysta ilość blotek

à = nieparzysta ilość blotek

Źródło D:   â   (bo w nazwie brak trzeciego symbolu).

Zagrania w systemie JM są więc następujące:

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zauważmy że â nie zawsze jest blotką bezwzględnie najniższą. Dokładniej: jest to blotka możliwie najniższa, ale pod warumkiem zachowania kolejności narzuconej przez źródło K.

Uwaga powyższa dotyczy także zagrania á i rozciąga się na obie lewy w kolorze.

 

x

x

x

 

 

 

 

H

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

H

x

x

x

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

H

x

x

x

x

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

H

x

x

x

x

x

 

 

 

Ciąg dalszy

Z „Systemów wistowych”  1976

 

Systemy Wistowe

do  Co nowego... 

do Brydża

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, licytacja, bidding, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

 

27 Grudnia 2000