ŁS

Licytacja Mil­to­nowa

 

12 IX 2008

Tradycyjna licytacja bry­dżowa nie dość że jest umiejęt­no­ścią trudną, to jeszcze wy­ma­ga zapo­znania się z licz­nym ustaleniami zwyczajo­wymi (nie­kiedy wątpli­wymi bądź wręcz złymi, ale b.modnymi).

W brydżach 2–3–oso­bo­wych (kiedy wi­dzimy od po­czątku rękę part­nera / dziadka) nie ma pro­blemu, ale uprościć licytację w brydżu 4–osobo­wym...  Coś jednak już wymy­ślono:

Mini Brydż (Holen­der­ski)

Licytacja to kolejne zgło­szenie przez gra­czy po­sia­da­nej ilości mil­tonów (jedno okrą­że­nie).

Wygrywa licy­tację para, która ma wię­cej milto­nów (jeśli mają po 20 – rozda­nie się po­mija).

Rozgrywającym zo­staje gracz „silniej­szy” (je­śli mają tyle samo – ten który za­licyto­wał pierw­szy).

Dziadek wy­kłada od­kryte karty na stół, po czym Roz­grywa­jący de­klaruje kon­trakt.  Dalej – wia­domo.

MiniBrydż jest zaim­plemen­to­wany na BBO, ale w wer­sji zmienio­nej (Roz­gry­wają­cym zo­staje gracz „najsil­niej­szy”, choćby jego para była „słab­sza”(?) ), no i po licy­ta­cji BBO nie chce da­lej ru­szyć (ja­kiś błąd?).

Omówmy te­raz kilka aspektów tego pomy­słu wraz z pro­pozy­cjami odmian (udo­sko­na­leń?):

Pierwszy wist

Następuje PO odkry­ciu Dziadku! Z jednej strony jest to wielkie uła­twienie (si­łą rze­czy musi tak być w bry­dżu 3–osobowym); z drugiej strony pomija to sporą część sztuki bry­dżo­wej (choć Ja­nusz Mikke opu­bliko­wał on­giś kilka pro­blemów na pierwszy wist przy założeniu „Wi­dząc dziad­ka”).

Po­nie­waż nic nie stoi na przeszko­dzie, aby Roz­gry­wa­jący obej­rzał rękę Dziadka bez ujaw­niania jej Wi­stu­ją­cemu (zanim ten wy­kona pierwsze wyj­ście) – można grać i tak i siak (je­śli gracze są mało wpraw­ni, le­piej by naj­pierw grali z opcją „Wi­dząc dziadka”). Za­uważmy, że i w brydżu stan­dardo­wym moż­naby wykła­dać dziadka przed pierw­szym wyj­ściem – nadal byłby to brydż.

Kontry i re­kontry

Można je z ła­twością wprowadzić – po zade­kla­ro­waniu kon­traktu je­den z pników może dać kontrę.

Przesiadka  (patrz Restytucja Au­re­liana) 

Partnerami zostają dwaj najsilniejsi gra­cze – je­śli siedzą na ukos, dwaj mu­szą się prze­siąść tak aby Dzia­dek leżał na­prze­ciwko Roz­grywają­cego. To jest bez wąt­pienia mody­fi­ka­cja ko­rzystna.

Ujawnianie ilość milto­nów

Ujawnianie ilości do­kładnej jest b.sztuczne, bo w licy­ta­cji standar­dowej zaw­sze do­wiadu­jemy się (je­ś­li wo­góle się do­wiadujemy) o ilo­ści przybli­żo­nej. Dekla­rowa­nie ilo­ści do­kład­nych sprzyja więc na­bra­niu złych nawy­ków, sprzecz­nych z samą na­turą brydża, Z dru­giej strony – jest to jednak duże ułat­wie­nie, które do­dat­kowo wy­ra­bia na­wyk rozli­cza­nia siły ho­no­ro­wej. Co więc robić?

Moim zda­niem wa­żniej­sze jest za­cho­wanie cha­rakte­rystycz­nej dla bry­dża in­for­macji nie­peł­nej – czyli re­zy­gna­cja z poka­zy­wania ilości do­kład­nych. Można to osią­gnąć wpro­wadza­jąc re­gułę „Wolno za­de­kla­ro­wać mniej milto­nów niż ich po­sia­damy”.

Licytacja Milto­nowa (modyfi­kacja Mi­niBry­dża Ho­lender­skiego)

Gracze zgła­szają ko­lejno posia­dane ilo­ści mil­to­nów, przy czym:

– wolno zgłosić mniej niż się po­siada (można to sko­ry­go­wać w na­stęp­nych okrą­że­niach)

– można spaso­wać („mam co­najmniej 0 milto­nów”) odkła­dając ujawnienie mil­to­nów na po­tem

– późniejsze ujaw­nienie ilości mil­to­nów musi być prze­licy­to­wa­niem jakiejś de­kla­racji nie­ze­ro­wej.

Wygrywają licy­tację dwaj gra­cze, którzy za­de­kla­rowali łącz­nie wię­cej milto­nów, przy czym:

– Rozgry­wają­cym zo­staje gracz „sil­niej­szy” (je­śli mają tyle samo – ten który za­li­cy­tował pierw­szy)

– jeśli ci gra­cze sie­dzą na ukos, to Dzia­dek prze­siada się tak aby być vis a vis Roz­gry­wają­cego.

Licytacja trwa co­najm­niej 2 okrą­żenia ! (choćby w pierw­szym na­stąpiły 3 bądź 4 pasy)

(jeśli tylko je­den gracz ujaw­nił mil­tony – roz­da­nie jest po­mi­jane)

Ustalenie kontraktu przed od­kry­ciem dziadka – opcjo­nalne, wg umowy graczy

Kontrowanie i rekon­tro­wanie – opcjo­nalne, wg umowy graczy

i oczywiście przy grze jednostoli­kowej na­leży stosować Zapis Milto­nowy.       

Jaką licytację uprosz­czoną można jesz­cze wymy­ślić ?

W bry­dżu na serwe­rze są do­dat­kowe możli­wo­ści. Można np prze­prowa­dzić za graczy licy­ta­cję wraz z wyja­śnie­niem odzy­wek; można wyzna­czyć par kon­trakt i narzu­cić go gra­czom; można wresz­cie ...?

 

 

Innowacje

Co nowego...

do Spisu

12 Września 2008

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,