ŁS

Viktorki czyli Punkty Zwycięskie  (2)

12 IX 2002

Służą do sprowadzenia do „wspólnego mianownika” wyników pojedynków w turnieju na impy:

każda strona sumuje zdobyte impy, po czym – w zależności od salda – dzieli się między obie strony 30 specjalnych punk­tów zwanych Punk­tami Zwycięskimi  (Victory Points = VP):

Przykład:

Pary A i B staczają pojedynek 24–rozdaniowy.  Para A zdobywa 45 impów, a para B – 22 impy.

Saldo dla zwycięskiej pary A wynosi 45– 22 = 23.  Zaglądamy do specjalnej tabeli (patrz niżej) i:

– w kolumnie „24 rozdania” znajdujemy przedział impów zawierający liczbę 23

– w tym samym wierszu w kolumnie „Podział VP” odczytujemy:  19:11

Para A otrzymuje zatem 19 VP, a para B – 11 VP (uzupełnienie do 30).

 

Podział

Ilość rozdań

Tabela ta jest zadekretowana przez Światową Federację Brydża. Obejmuje także inne ilości rozdań (patrz Vademecum), ale 8.

Dla brakujących ilości rozdań podział VP możemy obliczyć opie­rając się na fakcie, że war­tości przedziałów impów wzrastają pro­porcjonalnie do pier­wiastka z ilości rozdań (bo taka jest w staty­styce zależność odchylenia su­ma­rycznego od ilości prób).

Przykład:

Grano 2 rozdania i saldo wyniosło 7 impów.

Odpowiada to 4 razy większemu saldu dla 32 rozdań

(bo 32 jest 16 razy większe od 2, a pierwiastek z 16 = 4).

Zatem podział VP jest taki jak dla salda 74 = 28 dla 32 rozdań.

Czyli wynik pojedynku = 19:11 VP.

Głównym celem przeliczania na VP jest umożliwienie porównania wyników poje­dyn­ków w turnieju, poprzez ustalenie maxymalnej wygranej i delikatne zmniejsze­nie war­tości wygra­nych wysokich.

W końcówce tabeli (pod grubą kreską) zaczyna się zaburzenie:

Zwycięzcy dostają odtąd zawsze tylko 25 VP

(czyli zabiera się im nadwyżkę ponad 25)

Celem tego jest dodatkowe zmniejszenie korzyści z ewentualnego, dobrze zna­nego w spo­rcie, umyślnego przegrania pojedynku.

 

VP

16

24

32

0

15:15

0–2

0–3

0–3

+1

16:14

3–7

4–9

4–10

+2

17:13

8–11

10–14

11–16

+3

18:12

12–15

15–19

17–22

+4

19:11

16–19

20–24

23–28

+5

20:10

20–23

25–29

29–34

+6

21:9 

24–27

30–34

35–40

+7

22:8 

28–31

35–39

41–46

+8

23:7 

32–36

40–45

47–52

+9

24:6 

37–41

46–51

53–58

+10

25:5 

42–46

52–57

59–65

+11

25:4 

47–52

58–64

66–73

+12

25:3 

53–58

65–71

74–82

+13

25:2 

59–64

72–79

83–91

+14

25:1 

65–71

80–87

92–100

+15

25:0 

72...   

88...  

101...   

Tabela powyższa jest w znikomym stopniu degresywna – wartości w kolumnach wzrastają niemal jednostajnie. Gdyby nie zda­rzały się wyniki wy­sokie, z natury rzeczy mniej wiarygodne (nie tylko ze względu na możliwość zaistnienia „podłożenia się”, lecz także ze względu na najpraw­dopo­dobniej więk­szy udział przypadku), można byłoby każdej parze zapisywać po pro­stu saldo w impach. Ta mała degresyw­ność jest zupełnie zrozu­miała, jako że wynik każdego rozdania został już wcześniej de­gresywnie prze­liczony na impy, tak że teraz pozo­stało tylko złagodzenie skrajności.   [ nb w Polskiej Encyklo­pedii Brydża kwestia ta jest ujęta całkiem błęd­nie ]

Obecnie używana tabela Viktorek jest jeszcze inna – patrz viktorki2018

 

Wzór na Viktorki

Pikierowi udało się zupełnie znośnie przybliżyć powyższą tabelę zdumiewająco prostym wzorem:

Wygrana w VP = 15 +

100 Saldo

 

gdzie:

P = Pierwiastek kwadratowy z ilości rozdań

Saldo pojedynku wyrażone jest w im­pach

100 P + Saldo

 

Dlaczego Viktorki !?

Jak dotąd nie utarł się żaden zgrabny polski termin (tak jak np miltony) i zazwyczaj używa się ciężko wymawial­nego angiel­skiego skrótu VP. Czy „viktorki” (nawet przez v) nie brzmią ślicznie?

Viktorki Procentowe  albo ewentualnie  Punkty Procentowe

30 VP do podziału to liczba dość przypadkowa i rzadko w życiu spotykana (nb z początku było 2 VP do podziału, potem 6, 8, i w końcu wzrosło to do 30).  Znacznie lepsze jest podzielenie 100 viktorek, bo wówczas wynik pojedynku będzie wyra­żać się w pro­centach, a z procentami wszyscy jesteśmy świetnie oswojeni – o wiele szybciej i łatwiej docierają one do naszej świadomości.

Wzór wówczas ulegnie modyfikacji:

Wygrana w Procentach = 50 +

333 • Saldo

 

Dodatkowa korzyść to dokładniejsze punktowanie, dzięki czemu drobne zyski mniej będą marnowane.

100 • P + Saldo

 

z tym że maxymalną ilość viktorek dla zwycięzców ustalamy na 90 !

 

procentowe

Viktorki Procentowe z impów – dla rund w turniejach i krótkich meczów

wstawka 29 XI 2018

Oto tablica z przeliczeniami na Viktorki (wg powyżej podanego wzoru) pojedynków o bardzo małej ilości rozdań:

przykładowe

salda impów

ilość rozdań w rundzie

Jest oczywiste że wyniki pojedynków w tur­nie­jach na impy po­win­ny być przeliczane na Vik­torki. I to nie przy pomocy tej głu­pa­wej skali „urzędowej”, lecz na Vik­torki Pro­centowe, we­dług po­wyższego wzoru. Nawet dwa rozdania należy tak przeliczać, a i przy przelicza­niu jed­nego też nie będzie nie­szczęścia.  Dla­cze­go tak nie jest? Odpo­wiedź jest prosta – w środowi­sku bry­dżo­wym olbrzymia większość to „za­kute łby” – potra­fią glę­dzić bez opa­miętania tylko o róż­nych udosko­nale­niach magistra, ale na spra­wy bardziej ogólne ich umysł jest kom­pletnie zablo­kowany.

1

2

3

4

5

6

6

68.85%

63.55%

61.14%

59.70%

58.70%

57.95%

10

80.27%

71.99%

68.17%

65.86%

64.25%

63.06%

12

85.68%

76.05%

71.57%

68.85%

66.96%

65.55%

15

93.43%

81.93%

76.53%

73.23%

71.29%

69.22%

20

100%

91.26%

84.46%

80.27%

77.34%

75.14%

30

 

100%

99.14%

93.43%

89.39%

86.33%

40

 

 

 

100%

100%

96.75%

Viktorki Procentowe dla Małych Impów (mimpów)

Małe Impy to te których jest 1000 i które oblicza się Wzorem Karakalli (zajrzyj tam (albo do Vademecum)).

Wprowadzenie ich zamiast starych impów byłoby ze wszech miar dla brydża korzystne (m.inn.silne względy populary­za­tor­skie), a wzór na Vik­torki Procentowe byłby wówczas następujący:

Wygrana w Procentach = 50 +

100 • mimpy

 

Niemal to samo co wzór na mimpy !

1000 • P + mimpy

 

     

Gdyby pozostać przy 30 Viktorkach do po­działu:

Wygrana w VP = 15 +

30 mimpy

 

1000 P + mimpy

 

Czy można uwzględniać impy przez Zwycięzców stracone ?

Spójrzmy na możliwe wyniki 16–rozdaniowego pojedynku wygranego przewagą 20 impów:

20:0    30:10    40:20    50:30     60:40    70:50    80:60    90:70    100:80  ...

Pojedynek zakończony 100:80 (obie strony przegrały w nim wysoko wiele rozdań) wydaje się mniej wiarygodny niż poje­dy­nek zakoń­czony 40:20 – a tymczasem oba będą wypunktowane tak samo. Za tak „obrotowy” pojedynek nale­żałoby więc obu druży­nom odjąć co­nieco Vikto­rek, ale ustalenie wy­sokości tej kary – zresztą prawdopodobnie nie­wielkiej –  wy­daje się bardzo trudne. Dodatkowy kło­pot, to fakt że wówczas obie drużyny będą miały wspólny interes w zafałszowaniu wyniku!!

A karanie tylko jednej, zwycięskiej drużyny, jak się okazuje prowadzi do paradoxu.

Problem ten – ciekawy, acz dość marginalny – jest przedyskutowany we Wcześniejszej Wersji Viktorek.

Wszystko powyższe nie wyświetla jeszcze dostatecznie problemu przy­dzielania Viktorek !

Wydaje się, że należałoby zaprząc do pracy statystykę – rozkład prawdopo­do­bieństwa wyniku rozdania w impach (mim­pach) i jego wariancję, pojedy­nek jako ciąg zdarzeń losowych etc.

 

 

Innowacje

do  Co nowego...

do Spisu

12 Września 2002

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wygrana w Procentach = 50 +

100 • S

 

P = pierwiastek kwadratowy z ilości roz­dań

S = saldo w punktach zapisowych

1000 • P + S

 

xxxxxxxxx

 

 

1

2

3

4

16

saldo

impy

 

1414

1732

 

 

20

1

52

51

51

51

50

30

1

53

52

52

51

51

50

2

55

53

53

52

51

100

3

59

57

55

55

52

200

5

67

62

60

59

55

300

7

73

68

65

63

57

500

11

78

76

72

70

61

800

13

94

86

82

79

67

1000

14

100

91

87

83

70

1500

17

110

101

96

93

77

2000

19

117

109

104

100

83

3000

22

125

118

113

110

93

4000

24

130

128

120

117

100

 

 

viktorki najnowsze

Viktorki

Najprawdopodobniej dla dystansu ca 20 rozdań

Impy

Viktorki

 

Impy

Viktorki

0

10.00 : 10.00

 

38

16.89 : 3.11

1

10.25 : 9.75

 

39

17.01 : 2.99

2

10.50 : 9.50

 

40

17.13 : 2.87

3

10.75 : 9.25

 

41

17.25 : 2.75

4

10.99 : 9.01

 

42

17.36 : 2.64

5

11.23 : 8.77

 

43

17.47 : 2.53

6

11.46 : 8.54

 

44

17.58 : 2.42

7

11.68 : 8.32

 

45

17.69 : 2.31

8

11.90 : 8.10

 

46

17.79 : 2.21

9

12.12 : 7.88

 

47

17.89 : 2.11

10

12.33 : 7.67

 

48

17.99 : 2.01

11

12.54 : 7.46

 

49

18.09 : 1.91

12

12.75 : 7.25

 

50

18.19 : 1.81

13

12.95 : 7.05

 

51

18.29 : 1.71

14

13.15 : 6.85

 

52

18.38 : 1.62

15

13.34 : 6.66

 

53

18.47 : 1.53

16

13.53 : 6.47

 

54

18.56 : 1.44

17

13.72 : 6.28

 

55

18.65 : 1.35

18

13.90 : 6.10

 

56

18.74 : 1.26

19

14.08 : 5.92

 

57

18.82 : 1.18

20

14.26 : 5.74

 

58

18.90 : 1.10

21

14.43 : 5.57

 

59

18.98 : 1.02

22

14.60 : 5.40

 

60

19.06 : 0.94

23

14.76 : 5.24

 

61

19.14 : 0.86

24

14.92 : 5.08

 

62

19.22 : 0.78

25

15.08 : 4.92

 

63

19.30 : 0.70

26

15.24 : 4.76

 

64

19.37 : 0.63

27

15.39 : 4.61

 

65

19.44 : 0.56

28

15.54 : 4.46

 

66

19.51 : 0.49

29

15.69 : 4.31

 

67

19.58 : 0.42

30

15.83 : 4.17

 

68

19.65 : 0.35

31

15.97 : 4.03

 

69

19.72 : 0.28

32

16.11 : 3.89

 

70

19.79 : 0.21

33

16.25 : 3.75

 

71

19.85 : 0.15

34

16.38 : 3.62

 

72

19.91 : 0.09

35

16.51 : 3.49

 

73

19.97 : 0.03

36

16.64 : 3.36

 

74 ++

20.00 : 0.00

37

16.77 : 3.23

 

 

Ongiś rozdzielano zaledwie 10 (a nawet mniej) Viktorek między obu walczących.

Z czasem uznano że jest to za mało dokładne i zaczęto zwiększać ich ilość do 30 – co z kolei doprowadziło do absurdu: – ilość viktorek stała się porównywalna z ilością impów – z czego wynikało że viktorki są w zasadzie zbędne – wystarczyłoby pozostać przy impach!

Ale – jak to w brydżu bywa – zamiast wycofać się z absurdu wprowadzono tę „naukową” skalę viktorek mierzonych „super dokładnie”.

Wierzę w matematyczną poprawność tej skali (choć nie znam jej zasady), jednak – nie tędy droga! albowiem doszło do jaskrawego nonsensu:

Impów powinno być znacznie więcej niż viktorek!

Należy je wyliczać wg Wzoru Karakalli (patrz ..\nsb\Termy Karakalli.htm ) – z którego  wyjdzie max 1000 punktów z rozdania, a następnie wynik pojedynku przeliczać na 100 Viktorek Procentowych.