ŁS

Viktorki czyli Punkty Zwycięskie

12 IX 2002

Służą do sprowadzenia do „wspólnego mianownika” wyników pojedynków w turnieju na impy:

każda strona sumuje zdobyte impy, po czym – w zależności od salda – dzieli się między obie strony 30 specjalnych punktów zwanych Punktami Zwycięskimi  (Victory Points = VP):

Przykład:

Pary A i B staczają pojedynek 24–rozdaniowy.  Para A zdobywa 45 impów, a para B – 22 impy.

Saldo dla zwycięskiej pary A wynosi 45– 22 = 23.  Zaglądamy do specjalnej tabeli (patrz niżej) i:

– w kolumnie „24 rozdania” znajdujemy przedział impów zawierający liczbę 23

– w tym samym wierszu w kolumnie „Podział VP” odczytujemy:  19:11

Para A otrzymuje zatem 19 VP, a para B – 11 VP (uzupełnienie do 30).

 

Podział

Ilość rozdań

Tabela ta jest zadekretowana przez Światową Federację Brydża. Obejmuje także inne ilości rozdań (patrz Vademecum), ale 8.

Dla brakujących ilości rozdań podział VP możemy obliczyć opie­rając się na fakcie, że wartości przedziałów impów wzrastają pro­porcjonalnie do pierwiastka z ilości rozdań (bo taka jest w staty­styce zależność odchylenia sumarycznego od ilości prób).

Przykład:

Grano 2 rozdania i saldo wyniosło 7 impów.

Odpowiada to 4 razy większemu saldu dla 32 rozdań

(bo 32 jest 16 razy większe od 2, a pierwiastek z 16 = 4).

Zatem podział VP jest taki jak dla salda 74 = 28 dla 32 rozdań.

Czyli wynik pojedynku = 19:11 VP.

Głównym celem przeliczania na VP jest umożliwienie porównania wyników poje­dyn­ków w turnieju, poprzez ustalenie maxymalnej wygranej i delikatne zmniejsze­nie war­tości wygranych wysokich.

W końcówce tabeli (pod grubą kreską) zaczyna się zaburzenie:

Zwycięzcy dostają odtąd zawsze tylko 25 VP

(czyli zabiera się im nadwyżkę ponad 25)

Celem tego jest dodatkowe zmniejszenie korzyści z ewentualnego, dobrze zna­nego w sporcie, umyślnego przegrania pojedynku.

 

VP

16

24

32

0

15:15

0–2

0–3

0–3

+1

16:14

3–7

4–9

4–10

+2

17:13

8–11

10–14

11–16

+3

18:12

12–15

15–19

17–22

+4

19:11

16–19

20–24

23–28

+5

20:10

20–23

25–29

29–34

+6

21:9 

24–27

30–34

35–40

+7

22:8 

28–31

35–39

41–46

+8

23:7 

32–36

40–45

47–52

+9

24:6 

37–41

46–51

53–58

+10

25:5 

42–46

52–57

59–65

+11

25:4 

47–52

58–64

66–73

+12

25:3 

53–58

65–71

74–82

+13

25:2 

59–64

72–79

83–91

+14

25:1 

65–71

80–87

92–100

+15

25:0 

72...   

88...  

101...   

Tabela powyższa jest w znikomym stopniu degresywna – wartości w kolumnach wzrastają niemal jednostajnie. Gdyby nie zdarzały się wyniki wy­sokie, z natury rzeczy mniej wiarygodne (nie tylko ze względu na możliwość zaistnienia „podłożenia się”, lecz także ze względu na najpraw­dopo­dobniej większy udział przypadku), można byłoby każdej parze zapisywać po prostu saldo w impach. Ta mała degresyw­ność jest zupełnie zrozu­miała, jako że wynik każdego rozdania został już wcześniej degresywnie przeliczony na impy, tak że teraz pozo­stało tylko złagodzenie skrajności.   [ nb w Polskiej Encyklopedii Brydża kwestia ta jest ujęta całkiem błędnie ]

Wzór na Viktorki

Pikierowi udało się zupełnie znośnie przybliżyć powyższą tabelę zdumiewająco prostym wzorem:

Wygrana w VP = 15 +

100 Saldo

 

gdzie:

P = Pierwiastek kwadratowy z ilości rozdań

Saldo pojedynku wyrażone jest w impach

100 P + Saldo

 

Dlaczego Viktorki !?

Jak dotąd nie utarł się żaden zgrabny polski termin (tak jak np miltony) i zazwyczaj używa się ciężko wymawialnego angiel­skiego skrótu VP. Czy „viktorki” (nawet przez v) nie brzmią ślicznie?

Viktorki Procentowe  albo ewentualnie  Punkty Procentowe

30 VP do podziału to liczba dość przypadkowa i rzadko w życiu spotykana (nb z początku było 2 VP do podziału, potem 6, 8, i w końcu wzrosło to do 30).  Znacznie lepsze jest podzielenie 100 viktorek, bo wówczas wynik pojedynku będzie wyrażać się w pro­centach, a z procentami wszyscy jesteśmy świetnie oswojeni – o wiele szybciej i łatwiej docierają one do naszej świadomości.

Wzór wówczas ulegnie modyfikacji:

Wygrana w Procentach = 50 +

333 • Saldo

 

Dodatkowa korzyść to dokładniejsze punktowanie, dzięki czemu drobne zyski mniej będą marnowane.

100 • P + Saldo

 

z tym że maxymalną ilość viktorek dla zwycięzców ustalamy na 90 !

 

procentowe

Viktorki Procentowe z impów – dla rund w turniejach i krótkich meczów

wstawka 29 XI 2018

Oto tablica z przeliczeniami na Viktorki (wg powyżej podanego wzoru) pojedynków o bardzo małej ilości rozdań:

przykładowe

salda impów

ilość rozdań w rundzie

Jest oczywiste że wyniki pojedynków w turniejach na impy po­winny być przeliczane na Viktorki. I to nie przy pomocy tej głu­pa­wej skali „urzędowej”, lecz na Vik­torki Procentowe, we­dług po­wyższego wzoru. Nawet dwa rozdania należy tak przeliczać, a i przy przelicza­niu jednego też nie będzie nie­szczęścia.  Dla­cze­go tak nie jest? Odpowiedź jest prosta – w środowisku bry­dżo­wym olbrzymia większość to „zakute łby” – potra­fią glę­dzić bez opa­miętania tylko o różnych udoskonale­niach magistra, ale na spra­wy bardziej ogólne ich umysł jest kompletnie zablokowany.

1

2

3

4

5

6

6

68.85%

63.55%

61.14%

59.70%

58.70%

57.95%

10

80.27%

71.99%

68.17%

65.86%

64.25%

63.06%

12

85.68%

76.05%

71.57%

68.85%

66.96%

65.55%

15

93.43%

81.93%

76.53%

73.23%

71.29%

69.22%

20

100%

91.26%

84.46%

80.27%

77.34%

75.14%

30

 

100%

99.14%

93.43%

89.39%

86.33%

40

 

 

 

100%

100%

96.75%

Viktorki Procentowe dla Małych Impów (mimpów)

Małe Impy to te których jest 1000 i które oblicza się Wzorem Karakalli (zajrzyj tam (albo do Vademecum)).

Wprowadzenie ich zamiast starych impów byłoby ze wszech miar dla brydża korzystne (m.inn.silne względy popularyzatorskie), a wzór na Viktorki Procentowe byłby wówczas następujący:

Wygrana w Procentach = 50 +

100 • mimpy

 

Niemal to samo co wzór na mimpy !

1000 • P + mimpy

 

     

Gdyby pozostać przy 30 Viktorkach do podziału:

Wygrana w VP = 15 +

30 mimpy

 

1000 P + mimpy

 

Czy można uwzględniać impy przez Zwycięzców stracone ?

Spójrzmy na możliwe wyniki 16–rozdaniowego pojedynku wygranego przewagą 20 impów:

20:0    30:10    40:20    50:30     60:40    70:50    80:60    90:70    100:80  ...

Pojedynek zakończony 100:80 (obie strony przegrały w nim wysoko wiele rozdań) wydaje się mniej wiarygodny niż pojedynek zakoń­czony 40:20 – a tymczasem oba będą wypunktowane tak samo. Za tak „obrotowy” pojedynek należałoby więc obu druży­nom odjąć co­nieco Viktorek, ale ustalenie wy­sokości tej kary – zresztą prawdopodobnie niewielkiej –  wydaje się bardzo trudne. Dodatkowy kło­pot, to fakt że wówczas obie drużyny będą miały wspólny interes w zafałszowaniu wyniku!!

A karanie tylko jednej, zwycięskiej drużyny, jak się okazuje prowadzi do paradoxu.

Problem ten – ciekawy, acz dość marginalny – jest przedyskutowany we Wcześniejszej Wersji Viktorek.


Wszystko powyższe nie wyświetla jeszcze dostatecznie problemu przydzielania Viktorek !

Wydaje się, że należałoby zaprząc do pracy statystykę – rozkład prawdopodobieństwa wyniku rozdania w impach (mim­pach) i jego wariancję, pojedynek jako ciąg zdarzeń losowych etc.

Wcześniejsze Viktorki    


 

 

Innowacje

do  Co nowego...

do Spisu

12 Września 2002

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,