ŁS 1983

Problemy z Pikiera 11

z Pikiera 11

Naturalny Styl Licytacji * Zaspa * Arkona * Reksio * Bez żadnych konwencyj!

        

   1

 

 

×

 

 

2ª

 

1ª

pas

 

1BA

 

 

 

 1BA = BASSO = Bez Atu SSO:

4 starsza i 5.. młodsza

 K x x

 A x x x

 x

 A D x x x

 

Przedewszystkim liczymy karność kon­try:

 

Poziom

P

=

+

25

%

 

 

Informacja

I

=

+

25

%

 

 

Uzgodnienie

U

=

25

%

 

 

 

+

25

%

Raczej licytuj !

 

 

Następnie oceniamy karność układową ręki własnej: mamy bardzo duże OD pikowe (partner oczekiwałby raczej dwóch blotek) i brak jakichkolwiek OD w longerach, co oznacza, że karność układowa naszej ręki wynosi z pewnością conajmniej 75%. Ponieważ 25% + 75% >= 100%, należy spasować.

Jeśli jeszcze się wahamy, ta zauważ­my, że na naszą siłę honorową składają się niemal same LD, że mamy singla karo przy stoperze pik i że jesteśmy na wyjściu. Te wszystkie czynniki war­te są z pewnością dodatkowe 25%.

Chwila refleksji: przecież partner nie wie w któym młodszym mamy piątkę! Tak, ale nie uzgodniliśmy z nim wcześ­niej, że jego kontra oznacza „zgłoś młodszą piątkę”. Taka kontra byłaby konwencją, a my gramy Arkoną!

     

   2

 

 

1¨

 

1©

2BA

 

?

x x x

D W 10 9 x

D x x

W 10

 

Co oznacza 2BA?

Wskazuje spore OD w kolorach nielicy­towanych (DOD–2 i 7), jest nieforsują­ce (BA z reguły nie forsuje) i „oczy­wiście” silne. Ale jak silne?

Zamiast obliczać siłę 2BA, spróbujmy – mimo że REKSIO nie jest zakończony ­– ustalić siłowość 2BA! Z pewnością nie licytuje partner z intencją „Licytuj!”' (bo nie sforsował) ani z intencją „Wybieraj!” (bo zgłosiłby 1BA). Stąd wniosek, że jego intencją jest „Raczej Licytuj!” (siłowość 75%), czyli że 2BA idzie z bilansu (8 lew) przy naszej ręce minimalnej – układ równy i 1++LH.


Zróbmy więc bilans!

Mamy: w kierach = 5 ćwiartek (+1 za 10 przy DW), w karach = 3 ćwiartki (+1 za dobry honor), w treflach = 1 (partner ma OD treflo­we), razem = 9 czyli 2+LH, co daje 3/4 LH nadwyżki (ponad minimum = 1++ ) .

Jeśli chodzi o układ, to mamy 3/4 LB nadwyżki, ponieważ tak dobry longer (dziewiątka) wart jest 2–LB (normal­nie 1++ ) a partner liczy łącznie na 1 LB z układu.

Nasza łączna nadwyżka wynosi więc 1++ lewy ponad to do czego partner licytuje), co oznacza że należy licyto­wać, bo z bilansu jest 9++ lew w bez atu bądź w kiery.

   Co zalicytować?

Mamy wprawdzie OD w kierach i karach, ale – niezbyt duże; a ponadto odzywki 3¨ i 3© są nieforsujące i niezbyt silne (stary kolor –  DWI–2b). Należy (więc zgłosić 3BA.

      

   3

 

 

 

5¨

 

4©

 

?

10 x x

x x x

K D 10 9

W x x

 

      

Nasza kontra będzie miała karność 100%, więc wydaje się, że dać ją należy.  Niestety, mamy nie tylko te 100%, ale o wiele więcej – coś około 150%! Faktycznie: z tą kartą najchętniej chcielibyśmy grać teraz kontrą o zna­czeniu: „Absolutnie, absolutnie pasuj! Chyba że masz 11 górnych kierów”

Ponieważ mamy 50–procentową nadwyżkę karności, musimy zastanowić się, co będzie gdy partner kontrę zniesie (może mieć np karność minus 25%!). Łatwo stwierdzić, że będzie bardzo źle (z wielu różnych powodów). Należy więc spasować!

Dodatkowo: po naszym pasie Słońce może spasować a po kontrze – już mniej się będzie wahał przed zniesieniem np na 5ª (a 6ª!, a 6§!).

       

   4

 

 

 

×

 

 

 

 

 

3§

 

 

 

 

 

1©

 

 

 

pas

2ª

 

1ª

4ª

pas

 

 

pas

 

 

 

 

 

pas

 

 

 

 

Problem nr 3 z „Brydża” 11–1982

 

Wprawdzie „Wspólny Język” ma niewie­le wspólnego z Kaliną, ale – spróbujmy tak zalicytować!

     

Z Arkony i z Reguły Esperanto wynika, że partner dał kontrę „Wybieraj!” ( 50%) , zakładając u nas Esp(0+1).

   Ponieważ nie ma więcej niż 8 LO (bo nie otworzył 1§ bądź 2§ akolowskie) i nie liczy chyba na tak rzadki traf jak zastanie u nas aż 3 L0 (2 ponad Esperanto) – jasne jest, że jego „Wybieraj!” oznacza: „Albo mamy opła­calną obronę, albo oni leżą.”

 

 W 10

 A x x

 10 x x x

 10 x x x

    

Ponieważ nasza ręka warta jest 2++ LO (w postaci „1+ 1 1/2”), jasne jest więc że 5§i raczej nie idzie (jest ewentual­ną opłacalną obroną).

   Ponieważ nasza nadwyżka składa się bardziej z defensywy niż z ofensywy (ma postać „1+ 1/2” przy czym 1 LH jest niemal całą 1 LD), wynika stąd że roz­terkę partnera powinniśmy rozstrzygnąć na korzyść "raczej oni leżą". Należy więc spasować!

       

Inne spojrzenie:

Nasza kontra po 4ª miałaby karność 100%, a 5§ rzecz jasna – 0%. Oznacza to, że nasz pas po 4ª był odpowiednikiem karności ca 50% i tyle chyba rzeczywiście mieliśmy.

     

   5

 

1§

 

2§

2ª

 

?

10 x

W x

K D x

D W 10 9 x x

A) Czy 2§ było dobre ?
B) Co teraz zalicytować ?

 

A)

Otwarcie 1§ było rzecz jasna z Sosny (3++.. LH i małe OD treflo­we). Ręka E była warta 6 LO (3 LH + 3 LB) , co przy 3++ u W dawało 9++ L0. Można więc było odpowiedzieć 3§ (siłowość 75%; vide Sosna), zwłaszcza, że OD treflowe było bar­dzo duże. Ręka E odbiegała jednak zbytnio od modelowej ręki na 3§ z uwagi na znaczne OD karowe. E zaniżył więc licytację, aby móc je wygodnie sprzedać. Postąpił raczej słusznie! (vide DWI–1a).

B)

Odzywka 2ª jest forsująca (nowy kolor po uzgodnieniu forsuje) i ma siłowość 75% (napewno nie niższą). Zapewnia więc kontrakt 3§ (DPB) przy – z uwagi na siłowość 75% – minimalne j ręce partnera ( 1++ LH i pięć trefli). Ponieważ E ma 2++ LH nadwyżki, wynika stąd że jest pełne pokrycie na 5§. E nie powinien oczywiście się śpieszyć (DWI): musi sprzedać OD karowe odzywką  3¨ (forsuje). 

   

   6

 

 A K x x

 D 10

 K D W x

 K x x

 

pas

 

 

 

1©

 

 

x

 

pas

1ª

 

pas

 

 

 

pas

 

 

 

Kontra miała karność 0% „Licytuj!”) i była licytowana (vide Esperanto; re­open) do ręki partnera Esp(3+0), gdzie 0 oznacza układ neutralny (zrównoważo­ny).

1ª oznacza, że partner ma piki (mo­delowa jest czwórka) i że nie ma wiele więcej nad oczekiwane „3+0”. (Sosna unika stosowania konwencji; 1ª nie jest więc Negatem Herberta).

Narzucające się podniesienie pikowe będzie licytacją do E(1+0). Aby stwier­dzić, do jakiej wysokości można pod­nieść, należy oczywiście przeprowadzić bilans: nasze 5 LH plus 1 LH u partnera plus 2 LU za piki (forta i przebitka) dają równe 8 lew. Należy więc zalicy­tować 2ª.

       

   7

 

 

x x

A D x x x

A W 10 x x x

N otworzył 1§.

 

Co E powinien zalicytować ?

      

Przedewszystkim bilans: kiery = 8 ćwiartek, kara – 7, renons w treflach – 1, układ 65 – 4 LB. Razem 8 lew.  Ponieważ jesteśmy w pozycji Esp(2+0), możemy zalicytować nawet na pozio­mie czterech.

   Nie dysponujemy jednak odzywką, która za jednym zamachem wskazałaby oba po­siadane przez nas znaczne OD (w Sośnie niema na razie konwencyj) – musimy więc zalicytować kara bądź kiery. Lepiej rzecz jasna kara, bo OD karowe jest większe.

   Aby zaistniała przy tym możliwość sprzedania bocznego (olbrzymiego prze­cież ) OD kierowego, powinniśmy – zgodnie z DWI–1a – dać odzywkę jak najniższą, czyli – 1 Karo!

Po pasie partnera (przy podtrzymaniu licytacji przez przeciwników (co jest niemal pewne)) znajdziemy się – w za­leżności od przebiegu licytacji – w po­zycji Esp(1+0) bądź Esp(1+1) bądź Esp(2+0) ­i będziemy mogli zgłosić OD kierowe nawet na poziomie trzech bądź czterech (bo mamy 8 LO).

    

   8

 

 

pas

 

×

 

?

 

3©

 

10 x x

x x x

A x x

x x x x

Aby przyjąć tę kontrę, powinniśmy wiec przynajmniej 50% karności układowej.

I tyle mamy! Czyż bowiem z naszą ręką – po dodaniu kilku honorów – sami nie dalibyśmy chętnie kontry 50–procen­towej?

           

   9

 

K x x

x x

K D x

A D W x x

1§

 

1ª

2§

 

2¨

?

 

 

Odzywka 1ª miała siłowość 50% (do 4 LH u nas), a 2¨ z pewnością nie mniejszą (a raczej większą). Staranny bilans z poprawkami (vide Osika) wska­zuje, że mamy (ujawnionej długości treflowej nie liczymy) około 1++ lewy nadwyżki w stosunku do 4 LH.

Musimy więc zalicytować „silnie” i jednocześnie sprzedać Odchylenia Dodat­nie (niemal równorzędne) w karach i pikach.

   3ª bądź 4ª ukryje OD karowe, 3¨ bądź 4¨ – jeszcze gorzej – bo pi­kowe. Sytuacja wydaje się więc bez wyjścia.

   Na szczęście mamy jeszcze do dyspozy­cji odzywkę 2©, która oznacza (vide DOD–6) Odchylenie Ujemne w kierach. A takowe mamy bez wątpienia!

   Sygnalizując OU kierowe wskażemy zarazem (pośrednio) mniej więcej równo­rzędne OD w karach i pikach oraz pod­kreślimy naszą siłę ( patrz i porównaj: DPB–la, DWI–1, DWI–2a).

     

   10

 

 K D 10 9 x

 A D W

 x x

 x x x

 

pas

 

1ª

 

2¨

 

1¨

 

 

pas

 

Problem nr 5 z „Brydża” 8–1982

 

2¨ jest oczywiście sztucznym
 forsin­giem (kolor przeciwnika).

 

       

Zastanówmy się jak wygląda nasza ręka modelowa w tej sytuacji. Jeśli chodzi o układ to 5–3–2–3 z honorami proporcjonalnie rozrzuconymi. Jeśli chodzi o siłę to 3++ LH (3++ + 2 LH u partnera wg Esperanto + 1++ za forty pikowe = 7 LO).


   Mamy więc 3/4 LH nadwyżki w stosunku do ręki modelowej, ale – sztuczny for­sing partnera ma chyba siłowość więk­szą niż 50%, czyli jest do ręki słab­szej niż modelowa.

I faktycznie: taki forsing ma siło­wość 100, co oznacza (vide REKSIO), że partner licytuje do ręki o jedną lewę słabszej niż modelowa. Mamy więc aż 13/4 LH nadwyżki.

   Jeśli chodzi o OD to mamy: duże ­w kierach, mniejsze – w pikach, zerowe – w karach i lekko ujemne w treflach. Narzuca się więc odżywka 2©.

   Jest tylko jeden szkopuł: czy part­ner nie spasuje? (co przy naszej dużej nadwyżce siłowej skończyłoby się tra­gicznie).

   Otóż nie należy tej możliwości do­puszczać: po cóż bowiem partner dawał forsing, skoro teraz – po naszej naj­niższej odzywce – miałby wypasować?

   Krótko mówiąc:  jeśli partner licytu­je logicznie – to teraz nie spasuje, a jeśli nielogicznie – to nasze 3¨ niczego nie uratuje (też będzie „burak”), a przekaże zły obraz ręki aż w trzech kolorach.

 

Telimena

  Co nowego...

do Spisu

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra