W praktyce licytacyjnej nieustannie spotykamy się z takimi terminami jak: odzywka silna, odzywka słaba, półfor­sująca, średnia, ratunkowa itp itd... Podobnie w Alinie mowa była ciągle o sile odzywek i używane były zwroty: sugestia pozytywna (siła), sugestia negatywna (słabość), sugeśtia neutral­na....

ŁS  1983

REKSIO  (1)

z Pikiera 11

W praktyce licytacyjnej nieustannie spotykamy się z takimi terminami jak: odzywka silna, odzywka słaba, półfor­sująca, śred­nia, ratun­kowa itp itd... Podobnie w Alinie mowa była ciągle o sile odzywek i używane były zwroty: sugestia pozytywna (siła), sugestia nega­tywna (sła­bość), sugestia neutral­na.

   Nie ulega więc wątpliwości, że warto sprecyzować o co tu właściwie chodzi: co znaczy ta „siła odzywki? czy i jak można ją mierzyć? jak wreszcie (dokła­dniej niż w Alinie) można ustalić – jaką siłę powinna mieć dana odzywka w danej sekwencji?

     

Powyższa problematyka będzie właśnie tematem nowego cyklu o nazwie REKSIO, co się wykłada:

     

 

REGUŁY
KODYFIKUJĄCE
SIŁOWOŚĆ
ODZYWEK

 

STRONGNESS
EVALUATION
ALGORITHM

or

POTENCY
EVALUATION
ALGORITHM

      

REKSIO jest wynalazkiem stosunkowo świeżym (początek 1981), a jego nazwa jeszcze świeższym. Pewnym pierwowzorem REKSIA były TYPY LICYTACJI podane w SS0 Lambda (1975): licytacja ratunko­wa, wygasająca, blokująca, czynna ­– ale... wów­czas nie było jeszcze Ar­kony!

      

   Siłowość

         

Mówiąc „siła” mamy zwykle na myśli, że odzywka oznacza posiadanie takiej a takiej ilości lew (LH, L0, LD, LHD,...). Nie jest to jednak ta "siła" o której napisałem na początku niniejszego arty­kułu!

   Zauważmy bowiem, że odzywka o sile 4 LH może być silniejszą sugestią pozytywną niż odzywka o sile 5 LH, że inwitujemy nieraz z siłą 2 LH a dajemy signoff nawet z siłą 6-7 LH, źe ogólnie – stopień w jakim odzywka zachęca partnera do dalszej licy­tacji jest czymś różnym i nie­zależnym od literalnej siły tej odzywki! (a zależnym, jak łatwo można się domyślić, od nadwyżek bądź obniżek bilansowych licytują­cego).

   To właśnie – stopień w jakim odzyw­ka zachęca partnera do dalszej licyta­cji” – nazwę SIŁOWOŚCIĄ odzywki. Dlatego „siło­wością” – że wyróżnikiem tej zachęty będzie sposób spełniania Dyrektywy Pokrycia Bilansowego (DPB).

        


    Mierzenie siłowości

Nie będzie z tym większego kłopotu ­wzorując się na Arkonie wprowadzę mie­rzenie siłowości w procentach:

 

Siłowość

Sugestia

 

 

0

%

Pasuj !

 

 

25

%

   Raczej pasuj !

Nic przy tym nie stoi na przeszkodzie by można było rozpatrywać siło­wość ujemną bądź większą od 100%.

 

50

%

Wybieraj !

 

75

%

   Raczej licytuj !

 

100

%

Licytuj !

 

    Siłowość średnia

Przeciętną siłowością, koło której oscylować będą siłowości odzywek, jest siłowość średnia = 50%:

 „Partnerze! Nie sugeruję ci niczego. Jestem neut­ralny. Rób co uważasz”

Zarazem z ogólnego Postulatu Licyto­wania do Średniej Ręki Partnera (vide Wstęp do DOD) wynika, że będziemy za­kładać u partnera (i do niej licytować) siłę (nie siłowość!) średnią, a w każ­dym razie koło średniej oscylującą.

Oznacza to, że siłowość średnia (50%) winna być skojarzona z licytacją do średniej siły u partnera:

Partnerze! Zalicytowałem do twojej średniej siły. Jeśli masz więcej – to masz nadwyżkę, jeśli mniej – to obniżkę”

           

   Siłowość a siła

Prosta wersja DPB brzmi: „To co jest zalicytowane – idzie z bilansu”.

   Co to znaczy „idzie z bilansu” ?
  
To znaczy, że tyle właśnie idzie przy średniej sile u partnera.

Rzecz prosta, DPB jest jedynie dyrek­tywą i jako taka ma charakter przybli­żony. Dokładniej należałoby, więc powie­dzieć: „To co jest za­licy­towane – MNIEJ WIĘCEJ idzie z bilansu”.

Celem siłowości (i całego REKSIA) jest właśnie sprecyzowanie tego „mniej więcej”: siłowość 50% oznacza, że dok­ładnie tyle idzie z bi­lansu, 25%­ – że nieco mniej, 0% – że jeszcze mniej, 75% – że nieco więcej, 100% – że jesz­cze więcej idzie z bilansu. Rzecz jasna przy zało­żeniu średniej siły u part­nera.

Ponieważ rzadko kiedy opłaca się od­stępować od DPB o więcej niż jedną lewę (in plus bądź in minus) i ponieważ rozpiętość odzywek nie przekracza na­ogół dwóch lew – przyjąłem że 25-pro­centowej różnicy w siłowości odpowiada pół-lewowa różnica w spełnianiu DPB.

Bilansowa interpretacja siłowości jest więc następująca:

                 

 

Siłowość

Nadwyżka/Obniżka  (w lewach)

 

100

+1

 

 

75

+1/2

I podobnie przy siłowościach wykracza­jących poza typowy zakres, np:
     150%  = +2 lewy
(nadwyżki)
     –25%  = –11/2 lewy (niedoboru)

 

50

0

 

25

1/2

 

0

–1

         

Bardziej metodyczna (?) wydaje mi się jednak interpretacja nieco odmien­na (aczkolwiek równoważna), mówiąca: „do jakiej siły u part­nera licytujemy”.
Niech S oznacza średnią (w danej sekwencji) siłę u partnera. Wówczas:

        

 

Odzywka o siłowości:

 jest licytacją do siły u partnera:

 

100

%

S – 1

 

 

75

%

S –1/2

 

 

50

%

S

 

25

%

S + 1/2

 

0

%

S + 1

         

    Pozorny kłopot interpretacyjny

Jeśli ręka partnera jest wąsko zlimi­towana (zarówno co do siły jak i ukła­du), to zinterpretowanie siłowości skrajnych może okazać się po­zornie nie­możliwe.

Przypuśćmy np że partner ma układ zrównoważony o sile od 2 LH do 3 z ćwiartką. Wówczas średnia jego siła (S) wynosi 2 i pół LH.


Wobec tego poszczególne siłowości będą celowały do następującej siły u partnera:

100% = 11/2 LH
  75% = 2
  50% = 2
1/2
  25% = 3
    0% =
31/2 LH

a przecież ani  11/2  ani  31/2 LH partner mieć nie może !

Otóż 11/2 LH należy interpretować jako brzydkie 2 LH (źle zlokalizowane honory, o nieodpowiedniej "szybkości") i podobnie: 31/2 LH – jako ładne 31/4 (nawet 4 LH da się zinterpretować!).

Ogólnie rzecz biorąc: należy pamiętać że pierwotny zakres siły jest jedynie statystycznym zakresem potencjalnym, który w trakcie licy­ta­cji – po uwzglę­dnieniu różnorodnych poprawek bilanso­wych – może ulegać nawet bardzo znacz­nym przesunię­ciom.

        

  Siłowość a forsingowość

Nie są to pojęcia równoważne i żadne z nich nie jest podrzędne względem drugiego.

Np inwit 48A ma dużą siłowość a jest nieforsujący, mały texas po 1BA jest forsujący a ma siłowość niską.

Zrozumiałe jest jednak, że forsingi mają naogół siłowość wysoką, i odwrot­nie: najwięcej forsingów jest wśród odzywek o siło­wości du­żej.

        

   Siłowość a intencja

Odzywki o różnej intencji strategi­cznej mogą mieć tę samą siłowość.

Np trzy kategorie odzywek: ratunkowa, blok, zamykająca (signoff) – mają tę samą siłowość równą 0% ( "Pasuj") .

Jest oczywiste, że każda odzywka po­winna mieć określoną siłowość.

Zanim ukaże się Pikier 12, proponuję Czytelnikom by próbowali określać siło­wość intuicyjnie i by stosowali ten termin w dys­kusjach.

Wyjaśniło się w każdym razie, dlacze­go w Pikierze 9 przy opisie Sosny poda­wałem średnią siłę odzywek oraz: do jakiej siły u partnera jest dana odzyw­ka licytowana z bilansu.

 

 

Ciąg dalszy

 

do Telimeny

  do  Co nowego...

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje – do Czytaj!

reksio.htm