W praktyce licytacyjnej nieustannie spotykamy się z takimi terminami jak: odzywka silna, odzywka słaba, półfor­sująca, średnia, ratunkowa itp itd... Podobnie w Alinie mowa była ciągle o sile odzywek i używane były zwroty: sugestia pozytywna (siła), sugestia negatywna (słabość), sugeśtia neutral­na....

ŁS  1983

REKSIO  (1)

z Pikiera 11

W praktyce licytacyjnej nieustannie spotykamy się z takimi terminami jak: odzywka silna, odzywka słaba, półfor­sująca, średnia, ratunkowa itp itd... Podobnie w Alinie mowa była ciągle o sile odzywek i używane były zwroty: sugestia pozytywna (siła), sugestia negatywna (słabość), sugestia neutral­na.

   Nie ulega więc wątpliwości, że warto sprecyzować o co tu właściwie chodzi: co znaczy ta „siła odzywki? czy i jak można ją mierzyć? jak wreszcie (dokła­dniej niż w Alinie) można ustalić – jaką siłę powinna mieć dana odzywka w danej sekwencji?

     

Powyższa problematyka będzie właśnie tematem nowego cyklu o nazwie REKSIO, co się wykłada:

     

 

REGUŁY
KODYFIKUJĄCE
SIŁOWOŚĆ
ODZYWEK

 

 

STRONGNESS
EVALUATION
ALGORITHM

 

      

REKSIO jest wynalazkiem stosunkowo świeżym (początek 1981), a jego nazwa jeszcze świeższym. Pewnym pierwowzorem REKSIA były TYPY LICYTACJI podane w SS0 Lambda (1975): licytacja ratunko­wa, wygasająca, blokująca, czynna ­– ale... wówczas nie było jeszcze Arkony!

      

   Siłowość

         

Mówiąc „siła” mamy zwykle na myśli, że odzywka oznacza posiadanie takiej a takiej ilości lew (LH, L0, LD, LHD,...). Nie jest to jednak ta "siła" o której napisałem na początku niniejszego arty­kułu!

   Zauważmy bowiem, że odzywka o sile 4 LH może być silniejszą sugestią pozytywną niż odzywka o sile 5 LH, że inwitujemy nieraz z siłą 2 LH a dajemy signoff nawet z siłą 6-7 LH, źe ogólnie – stopień w jakim odzywka zachęca partnera do dalszej licytacji jest czymś różnym i niezależnym od literalnej siły tej odzywki! (a zależnym, jak łatwo można się domyślić, od nadwyżek bądź obniżek bilansowych licytującego).

   To właśnie – „stopień w jakim odzyw­ka zachęca partnera do dalszej licyta­cji” – nazwę SIŁOWOŚCIĄ odzywki. Dlatego „siłowością” – że wyróżnikiem tej zachęty będzie sposób spełniania Dyrektywy Pokrycia Bilansowego (DPB).

        


    Mierzenie siłowości

Nie będzie z tym większego kłopotu ­wzorując się na Arkonie wprowadzę mie­rzenie siłowości w procentach:

 

Siłowość

Sugestia

 

 

0

%

Pasuj !

 

 

25

%

   Raczej pasuj !

Nic przy tym nie stoi na przeszkodzie by można było rozpatrywać siłowość ujemną bądź większą od 100%.

 

50

%

Wybieraj !

 

75

%

   Raczej licytuj !

 

100

%

Licytuj !

 

    Siłowość średnia

Przeciętną siłowością, koło której oscylować będą siłowości odzywek, jest siłowość średnia = 50%:Partnerze! Nie sugeruję ci niczego. Jestem neut­ralny. Rób co uważasz”

   Zarazem z ogólnego Postulatu Licyto­wania do Średniej Ręki Partnera (vide Wstęp do DOD) wynika, że będziemy za­kładać u partnera (i do niej licytować) siłę (nie siłowość!) średnią, a w każ­dym razie koło średniej oscylującą.


   Oznacza to, że siłowość średnia (50%) winna być skojarzona z licytacją do średniej siły u partnera: „Partnerze! Zalicytowałem do twojej średniej siły. Jeśli masz więcej – to masz nadwyżkę, jeśli mniej – to obniżkę”

           

   Siłowość a siła

Prosta wersja DPB brzmi: „To co jest zalicytowane – idzie z bilansu”.

   Co to znaczy „idzie z bilansu” ?
   To znaczy, że tyle właśnie idzie przy średniej sile u partnera.

Rzecz prosta, DPB jest jedynie dyrek­tywą i jako taka ma charakter przybli­żony. Dokładniej należałoby, więc powie­dzieć: „To co jest zalicytowane – MNIEJ WIĘCEJ idzie z bilansu”.

   Celem siłowości (i całego REKSIA) jest właśnie sprecyzowanie tego „mniej więcej”: siłowość 50% oznacza, że dok­ładnie tyle idzie z bilansu, 25%­ – że nieco mniej, 0% – że jeszcze mniej, 75% – że nieco więcej, 100% – że jesz­cze więcej idzie z bilansu. Rzecz jasna przy założeniu średniej siły u part­nera.

   Ponieważ rzadko kiedy opłaca się od­stępować od DPB o więcej niż jedną lewę (in plus bądź in minus) i ponieważ rozpiętość odzywek nie przekracza na­ogół dwóch lew – przyjąłem że 25-pro­centowej różnicy w siłowości odpowiada pół-lewowa różnica w spełnianiu DPB.

Bilansowa interpretacja siłowości jest więc następująca:

                 

 

Siłowość

Nadwyżka/Obniżka  (w lewach)

 

100

+1

 

 

75

+1/2

I podobnie przy siłowościach wykracza­jących poza typowy zakres, np:
     150%  = +2 lewy (nadwyżki)
     –25%  = –1 1/2 lewy
(niedoboru)

 

50

0

 

25

–1/2

 

0

–1

         

Bardziej metodyczna (?) wydaje mi się jednak interpretacja nieco odmien­na (aczkolwiek równoważna), mówiąca: „do jakiej siły u partnera licytujemy”.
Niech S oznacza średnią (w danej sekwencji) siłę u partnera. Wówczas:

        

 

Odzywka o siłowości:

 jest licytacją do siły u partnera:

 

100

%

S – 1

 

 

75

%

S -–1/2

 

 

50

%

S

 

25

%

S + 1/2

 

0

%

S + 1

         

    Pozorny kłopot interpretacyjny

Jeśli ręka partnera jest wąsko zlimi­towana (zarówno co do siły jak i ukła­du), to zinterpretowanie siłowości skrajnych może okazać się pozornie nie­możliwe.

Przypuśćmy np że partner ma układ zrównoważony o sile od 2 LH do 3 z ćwiartką. Wówczas średnia jego siła (S) wynosi 2 i pół LH.


Wobec tego poszczególne siłowości będą celowały do następującej siły u partnera:

100% = 1 1/2 LH
  75% = 2
  50% = 2 1/2
  25% = 3
    0% = 3 1/2 LH

a przecież ani  1 1/2  ani  3 1/2 LH partner mieć nie może !

Otóż 1 1/2 LH należy interpretować jako brzydkie 2 LH (źle zlokalizowane honory, o nieodpowiedniej "szybkości") i podobnie: 3 1/2 LH – jako ładne 3 1/4 (nawet 4 LH da się zinterpretować!).

Ogólnie rzecz biorąc: należy pamiętać że pierwotny zakres siły jest jedynie statystycznym zakresem potencjalnym, który w trakcie licytacji – po uwzglę­dnieniu różnorodnych poprawek bilanso­wych – może ulegać nawet bardzo znacz­nym przesunięciom.

        

  Siłowość a forsingowość

Nie są to pojęcia równoważne i żadne z nich nie jest podrzędne względem drugiego.

Np inwit 48A ma dużą siłowość a jest nieforsujący, mały texas po 1BA jest forsujący a ma siłowość niską.


Zrozumiałe jest jednak, że forsingi mają naogół siłowość wysoką, i odwrot­nie: najwięcej forsingów jest wśród odzywek o siłowości dużej.

        

   Siłowość a intencja

Odzywki o różnej intencji strategi­cznej mogą mieć tę samą siłowość.

Np trzy kategorie odzywek: ratunkowa, blok, zamykająca (signoff) – mają tę samą siłowość równą 0% ( "Pasuj") .

Jest oczywiste, że każda odzywka po­winna mieć określoną siłowość.

Zanim ukaże się Pikier 12, proponuję Czytelnikom by próbowali określać siło­wość intuicyjnie i by stosowali ten termin w dyskusjach.

Wyjaśniło się w każdym razie, dlacze­go w Pikierze 9 przy opisie Sosny poda­wałem średnią siłę odzywek oraz: do jakiej siły u partnera jest dana odzyw­ka licytowana z bilansu.

 

 

Ciąg dalszy

 

do Telimeny

  do  Co nowego...

do Pikiera

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

 

 

 

 

Nie wiesz, co to angina?
Zagraj w Warszawskim Ośrodku Brydżowym "U strażaków" !

 

 

Sprawa to przecież zwyczajna, że człowiek nie cierpi rzeczy, których nie rozumie.

Goethepotency  potentiality