ŁS 1983

SOSNA (3):   1BA (Wie­deń­skie)

z Pi­kiera 12

Po otwarciu 1K w Sośnie, Od­powia­da­jący zo­bo­wią­zany jest pod­trzy­mać li­cy­ta­cję z siłą około 2 LH, a do­kład­niej –  od 11/2 LH (rzecz ja­sna wartości ho­no­rowe mogą być za­stą­pione rów­noważ­ni­kiem ukła­do­wym); z mniejszą siłą Od­po­wia­dają­cemu wolno spa­so­wać.

   Jasne jest więc, że nie wolno otwie­rać 1K z ręką zbyt silną – z którą ewen­tu­alny pas part­nera (i obu przeciw­ni­ków) spo­wodo­wałby utratę do­gra­nej.

  Na wszyst­kie ta­kie ręce prze­zna­czone jest w So­śnie otwarcie 1BA – rzecz ja­sna sztuczne i forsu­jące. Zna­cze­nie daje się okre­ślić na­stę­pu­jąco:

Partne­rze! Bałem się otwo­rzyć 1K, po­nie­waż groźba wyga­śnię­cia li­cyta­cji,
a wraz z tym utraty do­gra­nej, była zbyt duża.

Wynika stąd że:

1)    Z układem zrówno­wa­żo­nym na­leży otwie­rać 1BA z siła mini­mum 6 3/4 LH
(ponieważ jest zaw­sze u obu partne­rów łącz­nie 1LB, od­po­wiada to sile ogólnej 8 LO).

2)    Im bar­dziej ręka jest nie­zrówno­wa­żona – tym mniej LH po­trzeba, z tym że
ilość LO nie może być mniejsza niż 8 (na­wet przy bar­dzo słabej ręce part­nera).

3)    Z rękami sil­nie nie­zrów­no­wa­żo­nymi a nie­zbyt sil­nymi hono­rowo – le­piej otwie­rać 1K
(ponieważ groźba wyga­śnię­cia licyta­cji jest zni­koma).

Ogólnie:

Otwar­cie 1K jest prefe­ro­wane. W ra­zie wąt­pli­wości – le­piej otwo­rzyć 1K.

    

Zalety ta­kiego otwar­cia 1BA w sto­sunku do po­pular­nego, sztucz­nego i sil­nego otwar­cia 2§ (aco­low­skiego) są oczy­wi­ste:

1)    Zysku­jemy je­den szcze­bel prze­strzeni li­cy­ta­cyj­nej (cenny, bo w grę wcho­dzą ręce b.silne).

2)    Zajmu­jemy BA z ręki sil­niej­szej.

Dodatkowa za­leta (na­tury psy­cholo­giczno–dy­dak­tycznej) to po­zby­cie się na­tural­nego 1BA wraz z całym jego uciążli­wym bala­stem kon­wen­cyj­nym, i w efekcie uprosz­czenie i uprzy­jem­nienie li­cyta­cji.

     

Odpowie­dzi po pa­sie prze­ciwnika

   

 

2§

=

Sztuczny Negat: najwyżej 1 LH

 

 

INNE

=

Pozytywne: conajmniej 1+ LH (śred­nio 11/2)

 

 

 

Odpowiedzi INNE pokazują kolory w sposób texa­sowy:

 

 

 

2¨

=

©

conajmniej czwórka

 

Dalsza

licytacja

jest

oczywiście

sforsowana

do dogra­nej

 

 

 

2©

=

 

 

 

2

=

BA

4333 4432

bez star­szej czwórki

 

 

 

2BA

=

§

conajmniej piątka

 

 

 

3§

=

¨

 

 

 

3¨

=

©

conajmniej szóstka

ręka jed­no­kolo­rowa
ze zno­śnym lon­ge­rem

 

 

 

3©

=

 

 

 

3

=

¨§

conajmniej 55

 

    

Od­po­wie­dzi wyż­sze nie są prze­wi­dziane ani za­le­cane. Zwraca się uwagę, że
po nie­li­mi­to­wa­nej górą od­po­wie­dzi
3BA Otwie­ra­jący mógłby od­ru­chowo spa­so­wać.

     

Se­kwen­cja  1BA2§

 

2¨

=

Sztuczny Forsing: nowy ko­lor Otwierają­cego w dalszej li­cyta­cji forsuje !

 

INNE

=

naturalne i nieforsu­jące

 

 

 

 

1BA

2§

 

 

1BA

2§

 

 

 

 

2BA

=

6 3/4 – 7 LH

 

2¨

2S

 

 

 

 

 

 

 

 

2BA

=

7 1/4 – 7 1/2 LH

 

 

1BA a Espe­ranto

Otwarcie 1K w Sośnie ma Espe­ranto = E( 2+0 ) i jest otwar­ciem–neu­trem wg kla­syfi­ka­cji w  PROSSO – Pod­sta­wowe ROz­wią­zania Syste­mów Sła­bych Otwarć.

ne­gat – wia­domo o co cho­dzi

po­zyt – prze­ci­wień­stwo ne­gatu

neutr – mię­dzy ne­ga­tem a po­zy­tem

    

Otwarcie 1BA w So­śnie ma Esperanto = E( 1+0 ) i jest otwar­ciem–po­zy­tem.

Odzywka 2¨ Otwie­rają­cego w se­kwencji 1BA2§ ma Espe­ranto = E( 0+0 ).

    

Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä

    

Na tym koń­czę opis licy­ta­cji po 1BA. Cała, nie­sko­dy­fiko­wana tutaj, reszta licy­tacji ma prze­bie­gać oczy­wiście wg Dy­rek­tyw NSL. Szcze­góły inter­pre­ta­cyjne po­zosta­wiam na ra­zie do­cie­kli­wości Czy­tel­ni­ków.

 

 

Geneza  i  Za­sto­so­wa­nia

 

Opisane tu 1BA wprowa­dzi­łem po raz pierw­szy jako od­po­wiedź na Karo Ne­ga­tywne (0–7) w SSO „Delta” (1965).

   Nie było to żad­nym spe­cjal­nym ewe­ne­men­tem, po­nie­waż po Ka­rze Nega­tyw­nym na­rzu­cał się, nie­mal jako ko­niecz­ność ma­tema­tyczna, na­stępu­jący sys­tem od­po­wie­dzi:

 

1S

=

z trójki (tu są ręce bez­a­tu­towe)

Podobnie jak w na­tural­nym mo­delu otwarć
 „1M=3+ 1S=5+”, dwie naj­niż­sze od­zywki są
pólnaturalne i peł­nią rolę przy­go­to­waw­czych.

 

1BA

=

sztuczny for­sing

 

2M

=

z piątki

Z początku od­powiedzi INNE nie były texa­sowe; wkrótce jed­nak zo­stały wprowa­dzone (z in­spira­cji An­drzeja Or­łowa) texasy 2¨2© oraz 2 (na młod­szą piątkę). a do­piero ostat­nio zde­cy­do­wa­łem się na opi­sane tu­taj roz­sze­rze­nie i zmo­dyfiko­wa­nie texa­sów (plus re­zy­gnacja z tego, by 2¨ w se­kwen­cji 1BA2§ for­so­wało do do­gra­nej), które pro­po­nuję jako stan­dard dla tego ro­dzaju od­zywek 1BA.

   Około 1976 ob­myśliłem spo­sób li­cy­tacji prze­ciwko SSO w którym wpro­wa­dzi­łem opi­sane tutaj 1BA (a także 2BA, jeśli nie można niżej) jako wejścia (z nieco ob­niżo­nym li­mi­tem) po sztucznym otwar­ciu (bądź se­kwen­cji) prze­ciw­ników (a więc nie tylko wtedy, gdy li­cytują SSO).

Opubliko­wałem to potem (XII 1978) w bro­szurce „Jak li­cyto­wać prze­ciwko SSO”, którą roz­dałem gra­czom z ów­cze­snej Ka­dry Naro­do­wej (by nie narze­kali na ka­dro­wi­czów–bez­pa­sow­ców). Za­znaczam że było to nie­mal to samo co ostat­nio opisał (pn „Wa­riant Agre­sywny”) Zbi­gniew Szu­rig w ar­ty­kule „Jak się bronić przed sil­nym pasem” („Brydż” 6–82) – nie poda­jąc jed­nak – za­pewne przez za­po­mnie­nie – ani źródła ani au­tora.

Jednocze­śnie, rozmy­śla­jąc nad prostym wzorco­wym sys­temem na­tu­ral­nym do­sze­dłem do wnio­sku, że naj­prost­szy sys­tem uzy­ska się wprowa­dza­jąc ta­kie 1BA jako otwarcie (tak po­wstał „Polo­nez” prze­miano­wany na­stępnie na „So­snę”).

   Ostatnio wresz­cie, wielu graczy zaczęlo sto­sować to 1BA w se­kwen­cji 1§1¨ kiedy  jest 1¨ ne­ga­tem. Po­stępowa­nie jak naj­bar­dziej słuszne, bo sytu­acja jest nie­mal iden­tyczna jak po otwar­ciu Karo Nega­tywne.

   Jak widać stąd, „takie 1BA” ma wiele za­sto­so­wań, więc warto by miało wresz­cie ja­kąś na­zwę wła­sną. Nie­któ­rzy przy­lepiają mu nie­słusz­nie ety­kietkę „Dy­na­miczne”. Otóż tak nazwał Geo­rge Rosen­kranz w swoim sys­te­mie Ro­mex (1970) otwar­cie 1BA ozna­cza­jące 18–21 w układzie nie­zrównoważo­nym, a więc znacznie róż­niące się od „ta­kiego 1BA”.

   Natomiast pierwsze otwar­cia 1BA o zna­cze­niu niemal iden­tycz­nym jak „takie 1BA” (18+) wpro­wa­dził w 1935 Paul Stern w swoim „Sys­te­mie Wie­deń­skim” (był to w ogóle pierw­szy system wy­soce kon­wen­cyjny). Sto­sownie więc bę­dzie uczcić ten za­po­mniany już i nie­uży­wany sys­tem na­dając „ta­kiemu 1BA” nazwę:  BA Wie­deń­skie

CDN      ale nie na­stą­pił


Anex 2000:

Oryginał był napi­sany bar­dzo nie­zgrab­nie i zo­stał tu nieco nie­istot­nie prze­reda­go­wany.

Wprowadzono po­nadto na­zwę „BA Wie­deńskie” i na­pi­sano o Sys­temie Wie­deń­skim

(w 1983 znana była Auto­rowi tylko enigma­tyczna wzmianka o silnym sztucz­nym otwarciu 1BA w „Bry­dżu no­wo­cze­snym” Bo­gu­miła Se­iferta na stronie 234).

 

do Teli­meny

 

Co no­wego... 

do Spisu

5 XI  2000

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,