SZKIC  ALGO­RYTMU LICY­TACJI           ŁS 12–2000    

 

pas

 

1©

 

?

 

1© z piątki

Axxx

DWx

Axx

AWx

Co powinieneś zalicytować ?

Zakładając że nie dysponu­jesz żad­nym z ty­siąca ustaleń,
tak obficie zaleca­nych przez praktyków i teorety­ków.

Wy­obraź so­bie naj­le­piej, że grasz w in­ter­ne­cie wię­zien­nym z trzema współ­więź­niami, że wszy­scy do­piero tu­taj za­po­zna­li­ście się z bry­dżem, i że nie mie­li­ście i nie ma­cie żad­nej moż­no­ści po­ro­zu­mie­wa­nia się (ani pro­gra­mem do gry ani pocztą ema­i­lową).

Ja­kie zwy­czaje li­cy­ta­cyjne ustalą się w tych wa­run­kach po kilku la­tach ?

Prawdo­podobnie dojdziecie do Dyrek­tywy Od­chyleń Do­datnich:

„Zali­cyto­wanie ko­loru oznacza nad­wyżki w TYM kolo­rze” ( +dal­sze wnio­ski (ALINA)  )

i do poję­cia Ręki Modelowej (średniej), bo prze­cież te nadwyżki trzeba li­czyć od czegoś.

    

Swój układ modelowy w tej sytu­acji obli­czysz mniej wię­cej na:

3++ 2++ 3++ 3++     ( gdzie  + ozna­cza dłu­gość = ćwierć karty, a ++ oczywiście pół )

a siłę mo­delową w honorach na równo­ważnik około 2+ lewy – z honorami mniej wię­cej rów­nomiernie rozłożo­nymi (przy tym raczej z lekkim upośle­dzeniem Kierów).

Wszystko to dopro­wadzi Cię do wnio­sku, że hie­rarchia Twoich nadwyżek jest nastę­pująca:

kiery  >  piki  >  trefle  >  kara  >  0     (czyli masz nad­wyżki we wszystkich kolo­rach)

Próba wy­ra­że­nia nad­wy­żek w blot­kach ( 1 mil­ton = 2/3 blotki)
daje war­to­ści:
  +1,83  +1,17  +0,83  +0,17     Wia­ry­god­ność = ?

Prawdo­podobnie dojdziecie także do Dyrektywy Pokrycia Bilanso­wego:

„Kontrakt licy­tuje się po to, aby go wy­grać”    ( na­ogół !  (patrz ALINA)  )

więc bę­dziesz mu­siał obli­czyć, ile lew weź­miesz gra­jąc w... to w co można zagrać.

Liczysz więc (zgrubsza) swoje lewy w honorach ( OSIKA ) i wychodzi Ci – 4 i pół.

Dodajesz do tego 4 lewy part­nera (tyle ma mode­lowo 1©) i otrzymu­jesz razem 8 i pół.

Przy grze w © (bądź BA) dojdą do tego 2 forty kie­rowe – i uzyskasz ostatecznie 10 i pół.

Dla wszystkich pięciu „kolorów” licytacyj­nych otrzymasz takie (bie­żące!) możliwości gry:

ª = 8+    © = 10++    ¨ = 7++     § = 7++      BA = 10++    

a zatem (narazie) będziesz brał pod uwagę 4© i 4BA  (jako dające największy zysk).

Jeśli doj­dzie­cie do ta­kiej ce­chy od­zy­wek jak Si­ło­wość ( REKSIO ), bę­dziesz mu­siał po­nadto zmniej­szyć moż­li­wo­ści 4BA o pół lewy (bo in­wity są „sil­niej­sze”), po czym po­zo­staną na­stę­pu­jące po­ten­cjały le­wowe:  © = 10++      BA = 10.   

I pozostaje wreszcie dość mgli­sta,(acz nieunik­niona) Dy­rektywa Wymiany Informacji, która m.inn. żąda zła­godzenia skutków wprowa­dzenia w błąd part­nera, stwierdza­jąc że:

„Im bar­dziej ręka różni się od Mo­de­lowej – tym bar­dziej na­leży zani­żyć licy­tację”.

Obliczysz więc ręce modelowe dla odzy­wek 4© i 4BA, osza­cujesz (w lewach!) wielkości odchyleń od modelu ( OSIKA 4 i 5 ), i zmniej­szysz moż­liwości 4© i 4BA o „niemode­lowość” Twojej ręki dla tych odzywek.  A oto próba wy­obrażenia sobie rąk modelo­wych:

masz:

 

dla 4©

  

dla 4BA

Niemodelowość dla 4BA wydaje się rzędu pół lewy, a dla 4© – ćwierć lewy. A ponieważ po uwzględnieniu Siłowości 4BA były dokładnie na 10 lew, na placu boju po­zostają 4©.

Axxx

DWx

Axx

AWx

 

Axx

DWxx

Axx

Axx

 

AWx

xx

ADxx

AWxx

   

Nie jest to bynajmniej koniec problemu, bo:

Najpraw­dopodob­niej doszli­ście do ist­nienia Od­zywek For­sujących:

Skoro w tej sytu­acji part­ner pa­suje po 1ª nie­sły­cha­nie rzadko, to można zało­żyć
że nie pa­suje NIGDY (zwłaszcza że już od roku już nikt z Was
1ª nie wy­pa­sował).

Przy tym założenie 1ª też wchodzi na plac boju, bo wylicy­towanie dogranej nie uciek­nie, a bi­lans mniej niemode­lowość nie zmniejszą jego po­tencji poni­żej 7 lew (skoro miał 8+).

masz:

   

dla 1ª

◄◄◄ tak mniej więcej wyobrazi sobie partner Twoją rękę po 1ª.

 

Niemodelowość Twojej ręki wy­daje się wyno­sić  około pół lewy.

Axxx

DWx

Axx

AWx

 

Axxxx

Wx

Dxx

Dxx

Zestawmy potencje trzech roz­patrywa­nych od­zywek:

4BA = (10 lew)  – (pół za nie­mo­de­lo­wość) = 9++ = brak pół lewy

4© = (10++ lew) – (ćwierć za nie­mo­de­lo­wość) = 10+ = ćwierć lewy w za­pasie

1ª = (10++ lew) – (pół za nie­mo­de­lo­wość) = 10 = dwie–trzy lewy w za­pasie !

Dlaczego dla 1ª wstawiony został startowy bilans = 10++ za­miast pier­wotnych 8+ ?

Otóż teraz, gdy uwzględ­niłeś fakt że 1ª for­suje, nie ma po­wodu byś traktował tę odzywkę jako na­tychmia­stową pro­pozycję gry w piki. Po­nieważ skończysz prawdopo­dobnie na 3BA bądź 4©, mo­żesz na ra­zie przyjąć siłę jaką wskazuje „goły bi­lans” (czyli nie­uwzględ­niający ani Siłowości ani Niemo­delowości),

Gdybyś chciał wyli­cytować swoją rękę od razu (względnie gdyby 1ª był niefor­sujący) – mu­siałbyś wybrać od­zywkę z najmniej­szym za­pasem – 4©.

Teraz jed­nak oceny odzywek (w skali 0..10) wy­dają się ta­kie:

   1ª = 10     4© = 6     3BA = 4     4BA = 2

przy czym pierwsze miejsce 1ª oparte jest na nadziei, że w dal­szej licyta­cji uda Ci się tak wy­przedać Twoją rękę, że zapas bę­dzie równie mały jak te­raz dla 4©. Co wcale nie jest tak pewne! a na pewno niełatwe do przewidze­nia.

    

Jest jesz­cze drugi aspekt od­zywki 1ª (nie przy­toczony dotychczas w Dyrekty­wie Wy­miany In­formacji ! choć oczywisty): „Zaniżanie licytacji ułatwia wy­przedanie ręki nie tylko To­bie, lecz także Twojemu partnerowi”. Prowadzi to np do konkret­nego wnio­sku, że z układem zrównowa­żonym warto licy­tację zani­żać! Moż­liwe jest bowiem, że partner ma wówczas układ nie­zrównowa­żony, a wiadomo że lepiej  by wyprze­dawała się ręka nie­zrównowa­żona.

A oto co się może zda­rzyć, gdy zdecydujesz się na 4©:

Idzie Wam równo 4©

 

6© jest „z góry”

 

xx

AKxxx

Dxx

Kxx

 

Axxx

DWx

Axx

AWx

 

x

Kxxxxx

KDWx

Kx

 

Axxx

DWx

Axx

AWx

Po 1ª szansa wy­licytowania 6© jest oczywiście znacznie większa.

Nigdy nie ma jednak pewności wylicyto­wania kon­traktu optymal­nego, bo­wiem za­chodzi znane Twierdze­nie Go­edla: 

Dla każ­dego pro­blemu i każ­dej od­po­wie­dzi na ten pro­blem  – ist­nieje taka
AU­TEN­TYCZNA ręka part­nera, że ta od­po­wiedź do­pro­wadzi do złego kon­traktu.

 

Licytacja Naturalna

do  Co nowego... 

do Pi­kiera

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czy­taj!

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, licytacja, bidding, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

10 Grudnia 2000