ARKONA    nowe ujęcie

(uaktualnione, uproszczone i skrócone)

1  XII 2018

              

 

ALGORYTM
ROZPOZNAWANIA
KONTR
NATURALNYCH

SŁAWIŃSKI's
ALGORITHM of
NATURAL
DOUBLING

Już sama pełna nazwa wyjaśnia o co chodzi – mianowicie o to, aby zawsze było wiadomo jaka jest kontra i co mniej więcej ozna­cza.

Oczywiście jeśli komuś na tym zależy! Niby brydżyści często mówią że wolą jakiekolwiek ustalenia, byleby jakieś były – ale to mowa–trawa. Choć Ar­kona pu­blikowana jest już od 1980, powodzenie zdobyła niewielkie. Nieokreśloność znaczeń sprawia bowiem brydżystom niewysło­wioną roz­kosz – mogą wy­mądrzać się w nieustannych sporach, argumentacjach i w... zgadywaniu. Ale tacy też mogą z pożytkiem poczytać tu dalej, aby po­tem popu­kać się w czoło.

Przede wszystkim trzeba określić co będzie znaczeniem kontry. Nie da się tego zrobić przez zdefiniowanie układu i siły każdej kon­try, bo jest ich zatrzęsienie – tyle co wszelkich sekwencji. Zatem wprowadzamy wspólną cechę:

Karność kontry

jest to „siła” z jaką kontrujący wyraża chęć grania danego kontraktu z kontrą (czyli skarcenia przeciwni­ków)

 

Jak mierzyć karność kontry? To proste:

karność

sugestia

potocznie

100%

Pasuj!

karna

75%

  Raczej pasuj!

propozycyjna

50%

Wybieraj!

do wyboru

25%

  Raczej licytuj!

półwywoławcza

0%

Licytuj!

wywoławcza

Nie jest  wykluczona przy tym karność powyżej 100% ani poniżej 0%

 

Karność kontry można będzie zawsze wyliczyć przy pomocy akronimu:

PIUROPUSZ

Będzie on zrelacjonowany dalej, a sprowadza się

do wykonania 2–4 dodawań bądź odejmowań.

 

 

Aby wiadomo było kiedy kontrę przyjąć, a kiedy znieść wprowadzamy termin:

Układowa karność ręki

to taka ręka że sami dalibyśmy kontrę o danej karności, gdybyśmy mieli na nią wystarczającą siłę w honorach

 

a regułę wypasowywania kontry (ukarniania) formułujemy tak:

Wypasowujemy kontrę gdy karność kontry + układowa karność ręki  ≥ 100%

 

Kontra może być przyjęta spasowaniem (ukarniona) bądź zniesiona.

Oto jakie są konsekwencje w zależności od łącznej karności obu rąk: 

 

wpadka

Uwaga!

Ta wpadka dotyczy za­rów­no przeciwników jak i na­sze­go kon­traktu po znie­sie­niu.

100%

bez półwtorej

75%

bez jednej

50%

bez pół

25%

swoje

0%

może nadróbka

Idealna kontra powinna trafiać w jeden z powyższych przypadków, ale że przecież rzadko kiedy to możliwe, niech przynajm­niej tra­fia nie­da­leko od celu. Gdzie trafia? – można to ustalić w oparciu o dobrą ocenę możliwości połączonych rąk – a nie­możność trafie­nia w po­bliże ozna­cza że kontra będzie odzywką złą, której dać nie należy.

 

Jak operować kontrami?............................................................................................

Aby odtworzyć rękę kontrującego wystarczy znać jedynie karność kontry!
„Podaj mi karność Twojej kontry, a ja już będę wiedział z jaką ręką ją dałeś. I to tym lepiej, im większa jestem  moja wiedza i doświadczenie bry­dżowe”

(pewne minimum jest  oczywiście niezbędne).

Dla ustalonej sytuacji kontrowej zależność między obrazem ręki a jej karnością jest  w przybliżeniu następująca:

1) przede wszystkim musi istnieć wystarczająca nadwyżka w zakresie siły ogól­nej, bo inaczej ręka nadaje się tylko do pasa.

2) im większa karność, tym większy jest udział Lew Defensywnych (LD) w ogólnej sile ręki (przy karności 50% udział jest średni)

3) im większa karność, tym większa nadwyżka w kolorze skontrowanym a mniejsze (i na ogół wyrównane) w kolorach bocznych

Ideał do którego należy dążyć to:

Dajemy kontrę wtedy gdy: karność naszej ręki = karność kontry

Jeśli karność ręki jest  za mała, grozi nam po prostu, że przeciwnicy zapowiedziany kontrakt wygrają (należy pamiętać przy tym, że zdarzają się ręce o kar­no­ści ujem­nej – nawet minus 50%).

Jeśli karność ręki jest za duża, grożą nam kłopoty po (bardzo prawdopodobnym!) zniesieniu kontry przez partnera. Może się wówczas okazać, że kon­trakt jaki nam idzie nie jest wy­starczającą rekompensatą za wpadkę przeciwników bez kontry, a nawet – że nie idzie nam jakikol­wiek kontrakt! (pamię­tajmy bo­wiem, że im większa karność ręki, tym mniejsze są perspektywy na grę własną).

Dotychczasowa praktyka Arkony wykazała, że z 50–procentową nadwyżką karności należy na ogół pasować, nie obawiając się zbytnio złego rezul­tatu (także z ręką o karności 150%, kiedy kontra ma „zaledwie” 100%).

 

              

A teraz obiecany

PIUROPUSZ

          

P = Poziom

Oczywiście chodzi o wysokość odzywki skontrowanej, jest mianowicie tak:

1=0%  2=25%  3=50% 4=75% 5=100% 6=125%  7=150%

Uwaga! Jeśli kontrujemy bez atu, doliczamy dodatkowo 50%.

I = Informacja

Za każdą informacyjną odzywkę partnera dodajemy 25%

Jeśli przeciwnicy dali 4 odzywki informacyjne, jeszcze 25%

Naturalny pas ani sztuczny negat nie są odzywkami informacyjnymi.

Jeśli nadaliśmy odzywce znaczenie wybitnie informacyjne, należy liczyć za nią 50%.

U = Uzgodnienie

Za każdy kolor  uzgodniony (niewymuszenie) przez nas lub przeciwników odejmujemy 25%.

Kolor własny z potrójnym przeskokiem jest Uzgodnieniem (także otwarcie 4–5 w kolor).

Przeskok kolorem po kontrze wywoławczej partnera jest Uzgodnieniem.

Jeśli wiadomo że Uzgodnienie jest z potężnym fitem, należy odjąć 50%.

R = Ratunkowość

Jeśli przeciwnik znosi naszą (lub własną) kontrę (bądź rekontrę) w odzywkę nieskaczącą, do­da­jemy 25%.

Uwaga! Jeśli potem Przeciwnicy dokonali Uzgodnienia, Ratunkowość się nie liczy.

O = Opóźnienie

Jeśli kontra następuje z Opóźnieniami (tzn obaj tuż przed nią wcześniej pasowali), to za każde dodajemy 25%.

P = Przewaga

Jeśli we wcześniejszej (!) licytacji została ujawniona nasz Przewaga siły honorowej nad przeciwnikami, to dodajemy 25%.

Jeśli odwrotnie – tzn Przewagę ujawnili przeciwnicy – to 25% odejmujemy.

Jeśli Przewaga jest duża, dodajemy (względnie odejmujemy) 50%.

Sekwencja "2 nad 1" (two over one) stanowi o Przewadze (za 25%).

Forsing do dogranej (bądź otwarcie tego typu) stanowi o Przewadze za 50%

U = Umiejętność

To literka wstawiona tylko po to aby wyszedł "Piuropusz" – ale jeśli ktoś zechce to można umówić się na dodawanie 25% gdy uznamy że przeciwnicy grają znacznie gorzej od nas (względnie na odejmowanie w przypadku przeciwnym).

SZ = SZtuczność

Jeśli kontrujemy odzywkę SZtuczną, to dodajemy 50%.

Jeśli SZtuczność jest mała (np 1 w młodszy z trójki), to tylko 25%.

Uwaga! Czwarty kolor traktujemy zawsze jako odzywkę SZtuczną.

Uwaga! Jeśli ma miejsce SZtuczność, to ze wszyskich składników uwzględniamy tylko Poziom. 

Arkona jest dopasowana do licytacji naturalnej, a odzywka sztuczna jest jej zakłóceniem. 

Nie unikniemy więc tutaj sporadycznych wątpliwości i niedopasowań.

 

Kontrować? Nie kontrować? – oto jest pyta­nie;
Nie lepiej–li wiedzieć co kontra wszelka zna­czy,
z jaką kartą ją dawać, przyjmować potrzeba,
niż studiować nocami półmędrków bełkoty
i być tak samo głupim jak zeszłego wie­czora...
Witaj więc Arkono!  Uśmiechnij się czule
i oświeć mroczne licytacji chaszcze.

Wcześniejsze ujęcie Arkony jest pod:

   Arkona 1  Arkona 2  Arkona 2007

 

Ponadto w całym Pikierze jest mnóstwo li­cy­ta­cji z użyciem Arkony, ale nie są zak­tu­alizo­wane w stosunku do późniejszych po­pra­wek. Jednak poprawki były dość drobne, więc du­żego kło­po­tu ani dużych rozbieżno­ści raczej nie bę­dzie.

 

 

Telimena

Co nowego

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje – do Czytaj!