Andrzej Pluta

Miltony, Norki i KoKi

przysłany II 2011

Po przeczytaniu artykułu A.M. Rudeńskiego (patrz „Naturalna Ocena Rąk”), niejeden bry­dżysta z nie­do­wierzaniem potraktował twierdzenie autora, że w punktacji honorów można całkowicie pominąć Wa­lety, bez utraty dokładności bilansu. Zdaniem autora bilans powinien stać się nawet do­kład­niej­szy. Zamiarem niniejszego artykułu, jest przedstawienie tego problemu od strony standar­dowego Sys­temu Punktowego (punkty Miltona: A = 4, K=3, D=2, W=1). Spróbuję wykazać w jaki sposób NORki, w porównaniu do tradycyjnych punktów Miltona, uwzględniają jednak wkład Waletów!!! Oka­zu­je się, że w podobny sposób tradycyjny System Punktowy uwzględnia w bilansie wkład 10 i wy­so­kich blotek.

W tym celu wykorzystam pewien mniej znany (ale nieco dokładniejszy od tradycyjnego) sposób ob­li­cza­nia lew honorowych. Przeprowadzenie bilansu w lewach jest potrzebne, jako wspólna płaszczy­zna porównawcza dla dwóch różnych systemów punktowych.

 

I. Miltony, Lewy.

Jeśli mamy siłę honorową wyrażoną w punktach Miltona i chcemy obliczyć ją w lewach, stosujemy zwykle tradycyjny wzór:

LH = Miltony*3/10

Dla przykładu mając rękę: Axxx DWxx Kxx xx otrzymamy w wyniku 3 lewy honorowe :

LH = 10 * 3 / 10 = 3

Wzór ten dosyć dobrze spełnia swoją rolę, jednak jeśli zastosujemy go do punktowych przedziałów si­ły otrzymujemy prawie zawsze niewygodne, ułamkowe wyniki :

 

miltony

4

7

10

13

16

19

22

 

 

 

LH

1.2

2.1

3

3.9

4.8

5.7

6.6

 

 

Istnieje jednak bardzo prosta formuła dająca bardziej przyjazne (i jednocześnie dokładne) wyniki dla si­ły honorowej jednej ręki:

Ilość LH na jednej ręce = (Miltony - 1)/3

Zakresy siły honorowej ręki mają teraz prostą i przyjemną postać:

 

miltony

4

7

10

13

16

19

22

 

 

 

LH

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Dlaczego 4 miltony = 1 LH ?

Mając tylko 4 miltony na jednej ręce (pomijając honory w krótkich kolorach) posiadamy jedną z 7 po­niż­szych konfiguracji honorów:

A, KW, (K, W), (D, D), (DW, W), (D, W, W) , (W, W, W, W)

Dwie pierwsze konfiguracje (As lub K W) są nieco silniejsze niż 1 LH, a dwie ostatnie (D, W, W) , (W, W, W, W) nieco słabsze od 1 LH. Średnio wychodzi więc 1 LH.

Dodając siłę honorową obu rąk otrzymujemy wzór:

Ilość LH w obu rękach = (Miltony - 2)/3

Zakresy dla siły połączonych rąk wyglądają więc następująco:

 

Miltony

17

20

23

26

29

 

 

 

 

LH

5

6

7

8

9

 

 

 

Porównajmy wzory na siłę połączonych rąk:

Miltony

20

22

23

24

26

27

30

33

 

LH=(Miltony-2)/3

6

6.3

7

7.3

8

8.3

9.3

10.3

 

LH=(Miltony*3)/10

6

6.6

6.9

7.2

7.8

8.1

9

9.9

 

Widać, że dla bardzo silnych rąk nowy wzór daje nieco większą ilość lew niż wzór tradycyjny.

Ta tendencja jest zgodna z rzeczywistością, gdyż honory wtedy lepiej ze sobą współpracują.

Porównajmy te wyniki z bilansem gry w kolor na 8 atutach na układach zrównoważonych, przy zało­że­niu wyrobienia 3– lew układowych (np. standardowych 2- lew blotkowych i 1 lewy przebitkowej).

Dla prostoty przyjąłem, że znak plus oznacza +1/3 lewy, a znak minus –1/3 lewy.

 

Miltony

strefa

LH

LU

lew

 

         LU = Lewy Układowe

 

18

bilans na 2 w kolor

5+

3–

8

 

22

inwit 3 w kolor

7–

3–

9+

 

24

bilans na 4 w kolor

7+

3–

10

 

27

bilans na 5 w kolor

8+

3–

11

 

30

bilans na 6 w kolor

9+

3–

12

Bilans w BA:

 

Miltony

strefa

LH

LU

lew

 

         LB = Lewy Blotkowe

 

20

bilans na 1ba

6

1

8

 

24

inwit 2ba

7+

1

9+

 

26

bilans na 3ba

8

1

10

 

30

bilans na 4ba

9+

1

10+

 

33

bilans na 6ba

10+

2–

12

Przy bilansowaniu 6 BA trzeba uwzględnić fakt, że przy sile 10+ LH udaje się wykorzystać zwykle 2– LB. Przy mniejszej sile nie jest to zazwyczaj możliwe z uwagi na brak wystarczającej ilości zatrzymań.

Podane powyżej wzory są równie proste ale nieco bardziej przyjazne od klasycznego wzoru LH = Mil­to­ny*3/10 . Biorą one automatycznie pod uwagę lepsze współdziałanie honorów przy zwiększaniu siły rąk.

II. Miltony kontra NORki

Metoda liczenia siły honorowej ręki w systemie NOR (patrz „Naturalna Ocena Rąk”) polega na dodaniu punktów Miltona z pominięciem Waletów. Dla odróżnienia od punktów Miltona, trzeba zmienić jednostkę na inną, np NORki (nazwa podana w Pikierze, w orginale NV od Natural Valuation). Lewy honorowe liczymy z prostego wzoru: LH = NORki / 3 . Przykład rąk graczy WE:

 

AKDWx

KXX

DWx

x

xxx

Dxx

xx

ADxxx

W Systemie NOR (bez Waletów):

 22 NORki , czyli 22 / 3 = 7+ lh.

W Systemie Miltonowym:

 24 Miltony, czyli (24-2)/3 = 7+ lh

Porównując wzory, widzimy że dają one tyle samo, jeśli NORki = Miltony – 2. Zachodzi to wtedy, gdy po­łączone ręce zawierają 2 Walety. Jeśli ilość Waletów jest różna od 2 to Ilość NORek i tak nie ulega zmia­nie. Można więc powiedzieć, że odniesieniu do tra­dy­cyjnego Systemu Punktowego, NORki za­wsze zakładają w bilansie 2 statystyczne Walety.

Is­totna różnica między bilansem siły honorowej w Systemie Miltonowym i Systemie NOR może za­cho­dzić w rzadkich przypadkach gdy mamy wszystkie Walety lub nie mamy ich wcale. W tych przy­pad­kach oba systemy mogą być niedokładne. System Miltonowy ma tendencję do zawyżania siły w pier­wszym przypadku, natomiast NOR w drugim.

 

III. Lewy kontra Miltony i NORki

Wszystkie znane systemy punktacji dzielą potencjalnie wartościowe karty (A, K, D, W, 10, 9, 8 …) na 2 gru­py. Pierwszej nadają konkretne wartości (np.: A=4, K=3, D=2 …), natomiast drugą traktują staty­stycz­nie uśredniając jej wkład do stałej wartości. W Systemie Miltonowym do pierwszej grupy należą (A, K, D, W), do drugiej (10, 9, 8 …). W Systemie NOR do pierwszej grupy należą (A, K, D) , a do dru­giej (W, 10, 9, 8…).

Biorąc pod uwagę łącznie obie ręce, w Systemie Punktowym uśredniony wkład drugiej grupy (10, 9, 8 …) wynosi 1 Milton, natomiast w Systemie NOR wkład drugiej grupy (W, 10, 9, 8…) wynosi 3 NORki = 1 lewa = Pivot Trick

Uwzględniając w bilansie obie grupy, wzory na siłę połączonych rąk mają następującą postać:

Miltony: LH + Pivot Trick = (Miltony + 1) / 3

NORki: LH + Pivot Trick = (NORki + 3) / 3

Na przykład mając ręce:    N: AKDx K10xx KW9 x     S: Wxx D8x xx AKxxx

mamy pełny bilans na 3BA:

Miltony: LH + Pivot Trick = (Miltony + 1)/3 = (26 + 1)/3 = 9 lew

NORki: LH + Pivot Trick = (NORki + 3)/3 = (24 + 3)/3 = 9 lew

W powyższych wzorach widoczna jest lewa, która wyrabia się niezależnie od lew honorowych (Pivot Trick), nawet jeśli mamy bardzo zrównoważone ręce. Często jest to jeden z waletów lub czwarta karta w jednym z kolorów.

Potrzebę istnienia takiej lewy można łatwo zobrazować, gdy obie pary mają po 20 Miltonów na skła­dach zrównoważonych. Jest to siła, która każdej parze daje bilans 7 lew przy grze w BA, więc w su­mie powinniśmy otrzymać 7+7 = 14 lew. W rzeczywistości wszystkich lew będzie 13. Gdzie zginęła 1 lewa? Po prostu każda para weźmie po 6 lew honorowych, a 1 lewę (Pivot Trick) zdobędzie para, która wcześniej wykorzysta swój układ lub inicjatywę.

 

Na koniec przykład, w którym oba systemy wykażą różny bilans z uwagi na brak Waletów na obu rę­kach:

N: AKD10 109x K109x xx     S: xxx KDxx xx AK10x

Miltony: LH + Pivot Trick = (Miltony + 1)/3 = (24 + 1)/3 = 8+ lew

NORki: LH + Pivot Trick = (NORki + 3)/3 = (24 + 3)/3 = 9 lew

IV. System KoK (Kontrole Krótkości / Kontrole Kolor roboczy).

Czy popełnimy duże szaleństwo nadając wartości tylko kontrolom I i II rzędu? Dla prostoty  przyj­mi­jmy, że : As = Renons = 2 lewy, Król = Singleton = 1 lewa. Tym samym wartościowa grupa honorów to (A, K) natomiast grupa statystyczna jest równa (D, W, 10, 9…). Wkład drugiej grupy do bilansu za­ko­do­wany jest w zwiększonej wartości Asów.

Jak skuteczny może być tak uproszczony system?

Chociaż trudno temu dać wiarę, to jednak w praktyce 90 % kontraktów system ten bilansuje równie do­brze jak zaawansowany system punktowy wykorzystujący nadwyżki za superfit i wyłączenie krót­koś­ci! Średnio w turnieju 33 rozdaniowym poniesiemy istotną stratę tylko w ok. 3 przypadkach! Wpływ statystyki rozkładów jest tutaj wyjątkowo korzystny. System KoK jest także prostszy i nieco sku­teczniejszy od klasycznej wersji systemu LTC (Losing Trick Count).

Oto kilka przykładów :

W:  AK74  J8  K9643  K5     E: Q86532  4  A2  A943

Bilans z fitem = KoK + 2 = 9 LH + 1 LK + 2 = 12 lew

LTC = 24 – 12 = 12 lew

System Miltonowy = 23 (honory) + 7 (krótkości + wyłączenie) + 2 (superfit) = 32

W:  AK74  J8  K9643  K5     E:  Q86532  4  Q2  QJ43

Bilans z fitem = KoK + 2 = 5 LH + 1 LK + 2 = 8 lew (zły bilans)

LTC = 24 – 13 = 11 lew

System Miltonowy = 20 (honory) + 6 (krótkości + wyłączenie) + 2 (superfit) = 28

W:  A653  32  T54  K654     E:  KQ942  QT  KQ732  2

Bilans z fitem = KoK +2 = 5 LH + 1 LK + 2 = 8 lew

LTC = 24 – 14 = 10 lew (zły bilans)

System MIltonowy = 19 (honory) + 3 (krótkości ) + 1 (superfit) = 23

W:   QJ9764  872  Q872     E:  2  AJT653  K6  K65

Bilans z fitem = KoK +2 = 4 lh + 3 lk + 2 = 9 lew

LTC = 24 – 13.5 = 10.5 lew (zły bilans)

System Punktowy = 16 (honory) + 5 (krótkości) + 1 (superfit) = 22

W:  K86  JT943  A3  A42   E:  A2  Q862  KT75  Q65

Bilans z fitem = KoK +2 = 8 lh + 0 lk + 2 =10 lew

LTC = 24 – 15.5 = 8.5 lew (zły bilans)

System Punktowy = 23 (honory) + 2 (krótkości) + 1 (superfit) = 26

W:  AKDWT98765432 - - -   E:  -  AWxxx  Kxxx Dxxx

Bilans z fitem = KoK +2 = 6 lh + 6 lk + 2 =14 lew

 LTC = 24 – 9 = 15 lew (zły bilans) ignorujemy nieprzydatne honory ręki E.

System Punktowy = 20 (honory) + 3*8 (krótkości + wyłączenie) + 3 (superfit) = 37

(w Systemie Punktowym ignorujemy rękę E, ale krótkości W traktujemy jako wyłączone)

W:  AK  AQ9752  T63  Q2    E:  -  43  A98  AKT89764

Bilans BA = KoK + 1 = 10 lh + 2 (kolor roboczy) + 1 = 13 lew

LTC = ? (nie bilansuje BA)

System Punktowy = 26 (honory) + 7 (kolor roboczy i superfit) = 33 (zły bilans)

PODSUMOWANIE

1. Standardowy System Punktowy i System NOR bilansują siłę honorową ręki w podobny sposób:

LH + Pivot Trick = (PUNKTY + p) / 3

PUNKTY – punkty Miltona lub NORki

p – parametr wynikający z tego jaki zastosowano podział na honory wartościowe i

statystyczne oraz jakie nadano honorom wartości:

p = 1 pc dla punktów Miltona

p = 3 NORki dla punktów NOR = Pivot Trick

Z punktu widzenia tradycyjnego Systemu Punktowego nie jest prawdą, że System NOR pomija w bi­lansie Walety. W rzeczywistości uwzględnia on statystyczny wkład Waletów w postaci 2 punktów (je­śli uwzględniamy obie ręce).

2. Nie jest prawdą, że standardowy System Punktowy pomija w bilansie 10 i wysokie blotki. Ich wkład do bilansu połączonych rąk jest uwzględniany statystycznie i równy 1pc.

3. Dla celów rekreacyjnych, powinny mieć w brydżu szersze zastosowanie uproszczone systemy bi­lan­sowania, np. system KoK lub LTC . Dla osób traktujących brydża jako rozrywkę są one i tak bar­dziej dokładne niż potrzeba – o wiele większy wpływ na końcowy wynik będą miały niedociągnięcia zwią­zane z rozgrywką. Prostota bilansu może się przyczynić do rozwoju brydża towarzyskiego, który w czasach dzisiejszych uległ już chyba zapomnieniu. W przypadku obu powyższych systemów moż­na prawidłowo wylicytować układowe kontrakty, które zyskają aprobatę nawet zaawansowanych bry­dżystów. System LTC jest popularyzowany przez niektórych ekspertów brydżowych (np przez Rona Klingera) i można go z powodzeniem stosować dla dobrze sfitowanych niezrównoważonych rąk. Im bar­dziej są ręce zrównoważone i gorszy fit, tym LTC sprawuje się gorzej. System KoK dobrze bilan­su­je ręce, gdy ilość kontroli 1 rzędu (As, Renons) jest równa ilości Dam (zamiast Damy może być też dub­leton w kolorze Asa). Można go łatwo przekształcić w system bilansujący równie dobrze jak za­awan­sowany system punktowy, ale trzeba wtedy obliczenia przeprowa­dzać z użyciem lew po­łów­ko­wych.

Wcześniejsze tego autora Miltony przez 3

 

Honory

Co nowego...

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

10 VII 2011

redakcja@pikier.coms

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,