Andrzej Ci­choń   1981

Słownik Bry­dżowy

z Pi­kiera 8

    

                                         

 Atutowa Kon­wen­cja 

Konwencja strefy szle­mo­wej opra­co­wana przez Mi­chaiła Atu­towa, ofi­cera car­skiego, po tym jak przez 6 ty­go­dni z rzędu nie tra­fił damy, rów­nież przy sto­liku. Grając szlema bez damy atu – zgła­szamy ko­ronę.

                                         

 cue–bid     ang.  cue – kij bilar­dowy;  bid – żądać, wzy­wać

Konwencja strefy szle­mo­wej. Jej ge­neza sięga cza­sów, gdy w Por­tland Club istniał zwy­czaj za­ma­wia­nia u kel­nera kija, gdy part­ner za­licy­to­wał szlema na któ­rego przeciw­nik ścią­gał asa i króla. W sto­sunku do człon­ków Izby Lor­dów uży­wano cień­szego końca.

                                         

 Jedena­stu Prawo 

Docelowy punkt ewo­lucji prawa, które za cza­sów Cul­bert­sona znane było jako Prawo Dwóch i Trzech.

                                         

 karny pas     karny – po­słuszny, zdy­scy­pli­nowany

Pas, do któ­rego je­ste­śmy zobo­wią­zani, gdy partner składa karty (zob. sign–off) lub w inny sposób in­for­muje nas, że li­cy­tacja zo­stała za­koń­czona.

                                         

 milton 

Jednostka układu SI, słu­żąca do obli­cza­nia po­łączo­nych sił czte­rech rąk. Siła prze­cięt­nego OTP wynosi 128.000 mil­to­nów. Rocz­nie w Pol­sce za­wod­nicy zrzeszeni li­czą 35 gi­ga­mil­to­nów, co daje nie­spełna jed­nego mil­tona na głowę miesz­kańca. Jest to sta­now­czo za mało, zwa­żyw­szy jesz­cze, że część mil­to­nów jest bez­myślnie mar­no­wana. Liczmy mil­tony! Sza­nujmy mil­tony! Ide­ałem bę­dzie 10 mil­to­nów na każ­dego miesz­kańca, wów­czas nie mil­tony będą grały, ale układ.

                                         

 Monaco 

System li­cy­ta­cyjny w któ­rym kon­trakt usta­lany jest drogą lo­sową. Na­zwa po­cho­dzi od zna­nego z gier loso­wych księ­stwa, ze stolicą Monte Carlo. Po­dob­nie jak stało się to z Acolem, ele­menty Mo­naco zo­stały wchło­nięte przez wiele syste­mów eu­ro­pej­skich, w tym i pol­skich (zob. Od­wrotka).

                                         

 NZ    wła­ści­wie OTP (NZ) – OTP Na Zdro­wie

Turnieje ogól­no­pol­skie szcze­gól­nie za­le­cane ze wzglę­dów zdro­wot­nych. Sauna, in­hala­cje, wstrząsy psy­chiczne.

                                         

 Od­wrotka 

Konwencja opra­co­wana spe­cjal­nie dla uczestni­ków tur­nie­jów in­dywi­dual­nych. Po zapo­wie­dzi part­nera 2 Karo, licy­tu­jemy 2 Kier lub 2 Pik, w za­leż­ności od tego czy mamy piątkę czy dużo PC.

                                         

 one over one   ang.  je­den na jed­nego

Potoczne okre­ślenie dys­kusji partnerów w tur­nieju par. W roz­gryw­kach te­amo­wych spo­ty­kamy dys­kusje typu three over one lub two over two.

                                         

 OSW 

Metoda li­cy­ta­cyjna wła­ściwa dla klubów z wy­szyn­kiem. Przed zali­cy­to­wa­niem gry pre­miowej w klu­bach brytyj­skich wy­pi­jano zwycza­jowo drinka (ang. Old Scotch Whisky). Po po­wtór­nym i ko­lej­nym OSW było już ła­twiej. W klu­bach szkockich sto­so­wano oszczędne OSW. OSW wło­skie – zob. Stock. OSW Do­ro­szewi­cza – cóż, nie­długo wszy­scy bę­dziemy sami pę­dzić.

                                         

 parada

Wyjście pary z po­koju za­mknię­tego. Pa­rada może być duża, gdy walą środ­kiem z uśmiech­nię­tymi buź­kami, lub mała, gdy je­den skrada się pod ścianą, a drugi sie­dzi za­mknięty w toa­le­cie.

                                         

 Promo­cja 

Doroczna uro­czy­stość nada­wania ty­tułów kla­sy­fika­cyj­nych w ZG PZBS. Pre­zes PZBS ude­rza pro­mowanego kartą od­po­wiedniej wyso­ko­ści (np arcy­mi­strza mię­dzyna­rodo­wego – asem) w cie­mię, wy­powia­dając an­giel­ską formułę "I no bid you to..." ("pa­suję cię na..."). Fra­nek P. był pro­mowany wale­tem karo.

                                         

 prze­gry­wa­jąca na prze­gry­wa­jącą 

W turnieju par sptka­nie dwóch dwóch par idą­cych na 40%.

                                         

 przy­mus 

Sytuacja, gdy pod­władny musi grać ze swoim prze­łożo­nym. Je­śli przeło­żony od nie­dawna roz­róż­nia ko­lory, przy­mus na­zy­wamy krzy­żo­wym.

                                         

 Wywo­ła­nie Kom­bi­no­wane 

Konwencja licy­ta­cyjna obroń­ców. Z ręką dwu­kolo­rową zgła­szamy je­den ko­lor, a po kon­trze, gdy part­ner wy­ka­zuje za­niepo­koje­nie, li­cytu­jemy drugi (gdy sie­dzi spo­koj­nie oczy­wi­ście pa­sujemy). Można sto­so­wać z rę­kami trój­kolo­ro­wymi, wów­czas trze­cią fazę licy­ta­cji na­zy­wamy Wywoła­niem Koń­co­wym.

                                         

 totalny brydż 

Termin utwo­rzony przez analo­gię do t. fut­bolu, gdzie wszy­scy ata­kują i wszy­scy się bro­nią. T.b. roz­wią­zał od­wieczny pro­blem tak­tyczny – kto w ataku, a kto w obro­nie.

 

Próba kontynuacji  VI 2018

duch drużyny

Duch który jest w dwóch rozdzielonych astralnie osobach jako że musi przenikać zarówno parę z pokoju otwartego jak i zamkniętego. Podczas przerwy w meczu duch opuszcza drużynę aby uzu­pełnić niedobór ektoplazmy.

extraklasa

Specjalna klasa brydżowa w gimnazjum lub liceum utworzona dla uczniów, którzy powtarzają rok z powodu niezaliczenia znajomości Wspólnego Języka.

praca w parze

Nieustające wzajemne przekonywanie się partnerów że ilość uzgodnionych do stosowania kon­wencji i gadżetów nadal jest niewystarczająca, a te które  są obustronnie zaakceptowane wyma­gają większego rozbudowania.

kara

1) Restrykcja nakładana na zawodnika przez Wydział Dyscypliny za jakiekolwiek przewinienie – ustalana metodą demokratycznego głosowania i nienaruszająca Podstawowych Praw Człowieka i Obywatela. Restrykcje dzielą się na lekkie, średnie, ciężkie, bardzo ciężkie i nijakie.

2) [przest.]  liczba mnoga od karty z maści oznaczonej kwadratem.

 


Te­maty po­krewne:  Teatr Andrzeja Cichonia   Murphologia   Zabawa w akro­nimy    Twórzmy nowe słowa

 

Doradca
Doskonały

 

 

Co nowego...

do Spisu

 

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,