Myślicie zapewne, że Wiktor Chapot w "Historii prawa rzymskiego" napisał wszystko co należało.  Otóż nie!  Nie napisał niczego!  A oto, co – Bóg wie, w jakim celu – pominął:   Za cesarza Justyniana brydż był już męczącą rozrywką... W ciągu wieków...

Łukasz Sławiński

 

 

2  Lutego   2000   ©

   

Nowy Stary BRYDŻ

(6)

 

 

Ko­deks Ju­sty­niana

  Myślicie za­pewne, że Wik­tor Chapot w „Hi­sto­rii prawa rzym­skiego” na­pisał wszystko co nale­żało.  Otóż nie!  Nie napi­sał ni­czego!  A oto, co – Bóg wie, w jakim celu – pomi­nął:

      

   Za cesa­rza Ju­sty­niana brydż był już mę­czącą roz­rywką... W ciągu wie­ków po­wsta­ło  grube Prawo Bry­dżowe, dwa­kroć grub­sze Komenta­rze, czte­rykroć grub­sze Komenta­rze do Ko­menta­rzy;  a ad­wo­kaci za­ra­biali kro­cie, choć ilość ich wzro­sła sto­krotnie.
Tak było aż do po­niż­szego roz­dania:

 

Eudox

 

 

 

Livius

Eudox

 

 

1 BA

6 BA

Iurenat

 

7 BA

pas

kontra

Gdy Justynian zasta­nawiał się nad pierw­szym wyjściem – Li­wiusz i Edudoks poka­zali sobie na­wzajem swoje karty.

W tym momencie Iure­nat zażą­dał, by wyłożyli swoje karty na stół od­kryte (!)  powołując się na pa­ragraf 24: 

Karta pokazana pod­czas li­cy­ta­cji part­ne­rowi musi zostać od­sło­nię­ta na stole aż do za­koń­czenia li­cy­tacji.

 K D x

 A K D x x x
 x x
 
x x

 

Justynian

Iurenat

 

 W 10 9 8 x x
 
x
 W 10

 W x x x

 

 x
 W 10 x x
 x x x
 A 10 x x x

 

 
 

Liwiusz

 

 

 

 

 A x x
 
x x 
 A K D x x x 
 K D

 

Kiedy zwró­cono mu uwagę, że przecież licy­tacja już się skończyła – zażądał za­j­rze­nia do ko­deksu, w którym od­czy­tano ze zdumie­niem, że już od 100 lat obowią­zu­je nowa wersja para­grafu 17E: Licy­tacja koń­czy się w mo­mencie dokona­nia pierw­szego wyjścia !  a czego nikt do­tąd,  prócz Iu­renata, nie za­uważył.
   Cesarz stwier­dził jednak, że nie będzie korzystać z tak dra­koń­skich i dur­nych pa­ra­gra­fów: prawo nie na­kazuje mu prze­cież, by obej­rzał wyłożone karty ! niech więc Iure­nat sobie ogląda, jeśli chce, a on – ce­sarz – wy­kona pierw­sze wyjście bez te­go.

 Po na­myśle Ce­sarz wy­szedł Wale­tem Pik.  Li­wiusz za­grał:  As–Król–Dama Pik, As–Król–Dama Karo    i wyłożył rękę mó­wiąc:

 

Eudox

 

 

Gram Kara do końca i biorę 13 lew

 

I znowu rozpętała się burza prawna...
Po zgraniu
ostat­niego Kara, Iure­nat bę­dzie musiał rozstać się z jed­nym Kierem bądź Asem Trefl – i w każdym przy­padku Li­wiusz wygra (bo nie­sposób przypu­ścić, by nie za­uważył wyrzuce­nia Asa).
Ponieważ tej nie­zbitej prawdy, nie mogły podważyć mętne wywody paragrafu 70E („O roszczeniach rozgrywającego”) – zwy­ciężyła sprawiedliwość !
      Uznano, że Liwiusz wziął 13 lew.


A K D x x x

x

Justynian

Iurenat

10 9
x

W x x x

 

 

 

 


W 10 x x

A 10 x

 

 

 

 


 

Liwiusz

 

x
x
x x x

K D

Nie skoń­czyło się na tym, bo nie­złomny Iu­re­nat wy­krył, że Li­wiusz ma w ręku pika, któ­rego omył­kowo nie dodał do Damy ze stołu, a bezli­tosny para­graf 64A2 orzeka w ta­kim przy­padku za­branie roz­gry­wają­cemu jed­nej lewy ! 
   Tu już Ce­sarz miał do­syć !  Uchy­bie­nie to nie miało żad­nego wpływu na wynik gry. Jeśli więc Iu­re­nat nie wsty­dzi się korzy­stać z tak nie­spra­wiedli­wego prawa, to niech nie płaci, a on – ce­sarz – uchylać się nie bę­dzie.

I zaczął ce­sarz Ju­sty­nian po­wo­ływać ko­mi­sje do reno­wacji prawa, a każda przy­no­siła mu po roku gruby zwój pa­ragra­fów. I przepę­dził ce­sarz iu­ry­stów, i podyk­tował Codex Iu­sti­nia­nus:

1.  Jeśli gracz stracił punkty wskutek wskutek na­rusze­nia re­guł przez in­nego
      gra­cza –  należy mu się od wi­no­wajcy zwrot po­nie­sionej straty z na­wiązką.
2.  Wyso­kość od­szkodo­wa­nia winna być usta­lona zgodą czte­rech graczy.
3.  Jeśli nie mogą dojść do porozu­mie­nia – powinni po­wołać roz­jemcę.
4.  Oszu­stów bry­dżowych rzuca się  lwom na po­żar­cie.

   Jaka nauka na przy­szłość wy­pływa z tego wszyst­kiego dla nas ?
Rzymianie posta­rali się aby prawo bry­dżowe stało się w końcu spra­wie­dliwe i proste... za­tem:
                   STO­SUJMY KO­DEKS JU­STY­NIANA.

 

do Spisu

Ciąg bliższy

Ciąg dal­szy

do Brydża

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra, SSO, Silny Pas, Lambda, Kombajn