Myœlicie zapewne, że Lacjusz Galiano w "Restitutor Orbis" napisał wszystko co należało.  Otóż nie!  Nie napisał niczego!  A oto, co - Bóg wie, w jakim celu - pominšł:

  Dwaj królowie bosporańscy, przejaciele Rzymu i Rzymian – Adenatus i Talamat

Łukasz Sławiński

 

 

1  Lutego   2000   ã

 

Nowy Stary BRYDŻ

(5)

 

 

Re­sty­tu­cja Au­re­liana

  Myślicie za­pewne, że La­cjusz Galiano w „Restitu­tor Or­bis” na­pisał wszystko co nale­żało.  Otóż nie!  Nie napisał ni­czego!  A oto, co - Bóg wie, w jakim celu - po­mi­nął:

     

   Dwaj królowie bo­spo­rańscy, przyja­ciele Rzymu i Rzy­mian – Adena­tus i Talamat – zostali zapro­szeni przez ce­sarza Au­re­liana na brydża.  Marne mieli o tej grze poję­cie, ale usilnie chcieli się zro­mani­zować:

 

 

Maxian


 

 

 

 

pas

  

 

 

 

4

 

 

5 BA

3 BA

 

4 BA

×

 

 

1 BA

 

 

 

 

pas

 

obiegło

Jak doszło do TAKIEJ licy­tacji ?

Jak doszło do TAKIEJ licy­tacji ?

Jak doszło do TAKIEJ licy­tacji ?

x x x
x x
D 9 x x x x x
x

 

Adenatus

Talamat

 

 D 9 x
 
W x x
 A x
 
A 10 x x x

 

 K 10 x
 D 10 9 x
 K W
 D 9 x x

 

 

  

Aurelian

 

 

 

 

  5 BA
       z kon­trą

 

 A W 8 x
 
A K x x 
 10 x
 
K W x

 

Otóż 3 Bez Atu zali­cyto­wał Ade­natus ze słowami:  „Naj­do­stoj­niej­szy Ceza­rze !  Cóż za przy­jem­ność będzie wygrać to z Tobą i zdobyć 600 duka­tów”. 

Cesarz pojął iż bo­spo­rań­czycy nie wie­dzą że spółka bry­dżowa doty­czy tylko gra­czy na­prze­ciwko siebie, ale – jako dominus et deus i uprzejmy go­spo­darz – uba­wiony tym we­sołym wyda­rze­niem ła­ska­wie Ade­na­tu­sowi przy­taknął.
Maxian podtrzy­mał tę za­bawę

(jego 4¨ było oczy­wiście obronne – zo­rien­tował się na­tych­miast, że prawdo­po­dob­nie mniej straci wpa­dając z Ce­sa­rzem na 4¨ niż po­zwa­lając Mu wy­grać z Ade­natu­sem 3 Bez Atu)

a bospo­rań­czycy zaczęli wal­czyć o przywilej za­grania z Cesa­rzem. Zwycię­żył Adena­tus. Tala­mat – zły iż od razu sam nie powie­dział 5 Bez Atu – skontro­wał.

Po trzech pa­sach Cesarz za­stano­wił się chwilę – i do­szedł do wnio­sku, że gra z dziad­kiem „na ukos” bę­dzie niecie­ka­wym „od­bijaniem piłki” (tak jakby grały tylko dwie ręce). Za­żądał więc, aby Ade­natus i Ma­xian zamienili się miej­scami. Co też uczy­niono i nowa sy­tu­acja wy­glą­dała na­stę­pu­jąco:

 

Adenatus


 

 

 

Aurelian roz­grywa 5BA z kontrą.

 

Maxian wy­szedł blotką karo.

Cesarz przepu­ścił w stole – Ta­la­mat wziął Kró­lem i od­wrócił Wa­le­tem.

Cesarz za­grał ze stołu Damę PIK, za­bił Asem pod­łożonego Króla, ściąg­nąłł Króla Trefl, wy­szedł Wa­le­tem – i zo­ba­czywszy że Ma­xian do­rzuca karo, doło­żył ze stołu blotkę.

Talamat wstrzy­mał się z bi­ciem, ale nic mu to nie po­mogło:

 D 9 x
 
W x x
 A x
 
A 10 x x x

 

Maxian

Talamat

 

x x x
x x
D 9 x x x x x
x

 

 K 10 x
 D 10 9 x
 K W
 D 9 x x

 

 

  

Aurelian

 

 

 

 

 

 

 A W 8 x
 
A K x x 
 10 x
 
K W x

 

Aurellian wpu­ścił go na Damę ( As–blotka ) i nie za­wa­hał się prze­pu­ścić za­gra­nej blotki pik do Dzie­wiątki w stole. Swoje.

Po rozda­niu dłuż­szy czas rozpa­try­wano różne prze­biegi roz­grywki, i osta­tecz­nie usta­lono, że chyba Ce­sarz wygra 5 Bez Atu zawsze !  i to za­równo z Adenatu­sem jak i z Tala­matem !! CHYBA.

 

Cesarz był za­chwy­cony – tyle emocji ! a przy „nor­mal­nej” li­cy­tacji skoń­czy­łoby się na ni­skim niecieka­wym kon­trak­cie: 2©, 3§ lub 2¨.
Odtąd nie chciał już licytować w starym stylu, a za nim po­szli wszy­scy Rzy­mianie.
I z wdzięcz­ności za­częli go ty­tu­łować: Resti­tutor Auc­tio.

 

   Jaka nauka na przy­szłość wy­pływa z tego wszyst­kiego dla nas ?
Rzymia­nie starali się by każde rozda­nie było pa­sjo­nu­jące – nieza­leżnie od roz­łoże­nia kart między gra­czy. Chyba warto ich w tym na­śla­do­wać... za­tem:
                                  STO­SUJMY RESTY­TUCJĘ AU­RE­LIANA.

                  

do Spisu

Ciąg bliż­szy

Ciąg dal­szy

do Brydża

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra, SSO, Silny Pas