Brydz w Czytaj!   Koryguje! (3)  Watpliwosci nt stosowania Prawa Brydzowego przez PZBS i nowo odkryte niedokladnosci w polskim tlumaczeniu.

Czy wiesz, że nie jesteś członkiem PZBS !!

( nawet gdy należysz do klubu bądź sekcji )

   

Ł.S.

1980

 

 

z Pikiera 2

     

    

Wynika to bowiem jasno ze Statutu PZBS:

Członkami Związku są:

1)     sekcje brydża sportowego przy wojewódzkich federacjach sportu

2)     kluby sportowe działające w zakresie brydża sportowego.
zrzeszone w wojewódzkich federacjach sportu

3)     inne organizacje działające w zakresie brydża sportowego

§10 punkt 1 Statutu PZBS 1980 

Związek ma prawo nakładania kar na:

a)    członków Związku

b)    zawodników

c)    trenerów i instruktorów

d)    działaczy

§27 punkt 1 Statutu PZBS 1980 

Nie masz więc uprawnień przysługujących członkom Związku:

Członkowie Związku mają prawo do:

1)     wyboru delegatów na... (...)

2)     zgłaszania postulatów i wniosków... (...)

3)     korzystania z pomocy Związku oraz przywilejów wynikających ze Statutu

§11 (fragmenty) Statutu PZBS 1980 

Nie martw się jednak, albowiem wygrałeś duży los na loterii:

Członkowie Związku są obowiązani do:

1)     aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego
w swojej dyscyplinie

2)     przestrzegania statutu, regulaminów oraz innych przepisów
obowiązujących w brydżu sportowym

3)     dbania o wysoki poziom moralny zawodników, trenerów i działaczy

4)     opłacania składki członkowskiej

§12 Statutu PZBS 1980 

A Ty nie jesteś przecież członkiem Związku !!!

Skoro nie masz ani praw ani obowiązków, a mimo to PZBS ma prawo nakładać na Ciebie kary (§27), to jesteś dla Związku jedynie przedmiotem, a nie podmiotem działania.

Chyba że uzyskasz godność członka honorowego:

1)     Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie delegatów na wniosek Zarządu Związku osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju brydża sportowego.

2)     Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego, z ponadto są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej.

§15 Statutu PZBS 1980 

UBIEGAJMY SIĘ O GODNOŚĆ CZŁONKA HONOROWEGO !

* * *

W jakiś czas po powyższym artykuliku zmieniono w niektórych miejscach sformułowania na „Osoby zrzeszone w PZBS mają prawo do...”, a potem ... ? ... nie śledziłem tego, bo nudne to i raczej na serio nie traktowane – więc nie bardzo wiem, jak tam było.

Aż wreszcie nadszedł rok 2000:

   

Czy wiesz, że nie będziesz członkiem PZBS !!

( nawet gdy będziesz należał do klubu bądź sekcji )

Ł.S.  20 XI 2000

   

Wynika to bowiem jasno z Projektu Nowego Statutu PZBS – przygotowanego przez Zarząd Główny (patrz  http://www.polbridge.pl/  ) – do uchwalenia na Walnym Zjeździe w Grudniu 2000:

Członkami zwyczajnymi PZBS są WZBS, OZBS i kluby sportowe.

§12 Projektu Statutu PZBS 2000 

Związek ma prawo nakładania kar na

członków zwyczajnych PZBS,

działaczy,

szkoleniowców, 

sędziów

zawodników.

§40 punkt 1 Projektu Statutu PZBS 2000 

Nie masz więc uprawnień przysługujących członkom Związku:

Członkowie zwyczajni PZBS mają prawo do:

1.    brania udziału w Walnym Zjeździe Delegatów PZBS za pośrednictwem delegatów  wybranych w oparciu o uchwalone przez Zarząd Główny PZBS zasady wyborcze,

2.    zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz PZBS,

3.    korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności PZBS,

4.    uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez Związek na zasadach określonych przepisami PZBS.

§14 Projektu Statutu PZBS 2000 

Nie martw się jednak, albowiem wygrałeś duży los na loterii:

Członkowie zwyczajni PZBS są zobowiązani do:

1.    przestrzegania postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Związku oraz przepisów obowiązujących w sporcie,

2.    godnego reprezentowania PZBS,

3.    regularnego opłacania składek i innych opłat PZBS określonych w uchwałach, regulaminach i przepisach związkowych.

§16 ProjektuStatutu PZBS 2000 

A Ty nie jesteś przecież członkiem Związku !!!

Skoro nie masz ani praw ani obowiązków, a mimo to PZBS ma prawo nakładać na Ciebie kary (§40), to jesteś dla Związku jedynie przedmiotem, a nie podmiotem działania.

Chyba że uzyskasz godność członka honorowego:

1.  Na wniosek Zarządu Głównego osobom fizycznym i sponsorom szczególnie zasłużonym dla rozwoju brydża porównawczego może być nadana godność członka honorowego.

2.    Członkom honorowym przysługują przywileje określone przez Zarząd Główny.

§17 Projektu Statutu PZBS 2000 

UBIEGAJMY SIĘ O GODNOŚĆ CZŁONKA HONOROWEGO !

 

Jak widzisz, nic się nie zmieniło !!!  

A nawet jest o wiele gorzej !!!

Według Nowego Statutu:

PZBS (a zwłaszcza Prezydium Zarządu) będzie w gruncie rzeczy Organem Administracji Państwowej, a ludzie, sekcje, kluby a nawet Okręgi – niewiele będą miały do powiedzenia, a dużo do słuchania.

Jeśli nie wierzysz – zajrzyj do http://www.polbridge.pl/statut.html

 

 

Ale może nie będzie tak źle, bo koniec Statutu wieńczy następująca doczepka:

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zjazdowi i ZG PZBS.

   

* * *

Nie przywiązuj jednak do niniejszego artykułu zbyt wielkiej wagi. To przecież „konfliktujące działania destrukcyjne”. Działania pozytywne to np przygotowanie tego projektu Statutu – zapewne przez starego doświadczonego działacza wielu zarządów PZBS.

   

Lektura uzupełniająca:  Byłem delegatem

 

Jak było dawniej

 

Ł.S.  23 I 2001

A oto fragmenty Statutu PZBS 1958:

§7

Członkiem Związku może być każdy kto:

a)  ukończył lat 18

b)  podpiszę deklarację o przystąpieniu do Związku

c)  jest członkiem sekcji brydża sportowego

d)  opłaca składki członkowskie.

§30

Sekcja brydża sportowego jest grupą członków Związku w ilości conajmniej 8 osób, zorganizowaną przy instytucjach, przedsiębiorstwach itp.

Po co był ten kłopotliwy wymóg bycia członkiem sekcji ?

Aby członkowie PZBS nie zbierali się gdzieśtam prywatnie, bo mogłoby to ich doprowadzić do idei i działań antysocjalistycznych, lecz grali pod czujnym okiem jawnych (PZPR) i tajnych (SB) aktywistów w przedsiębiorstwie (a wszystkie one były wówczas państwowe).

Dodatkowo na stanowiska prezesów i prezesików kierowano zasłużonych utrwalaczy władzy ludowej, jak prokuratorów wojskowych, wieloletnich PZPRowców itp.

Dotyczyło to zresztą wszystkich związków.

   

Po roku 1970 PZBS uzyskał status państwowego związku sportowego, przez co kuratela oczywiście nie zmalała, lecz wzrosła, a członkostwo indywidualne po prostu nie mieściło się w głowach... („No bo jak to? każdy sobie? bez kolektywu?”).

I tak jest w sporcie do dzisiaj: socjalistyczny totalitaryzm pełną gębą.

 

do Organizacji

Co nowego...

do Brydża 

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra, SSO, Silny Pas, Lambda, Kombajn,

21 Listopada 2000

 

 

§ 6

1.

PZBS działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, prawa o stowarzyszeniach i niniejszego statutu.

2.

PZBS jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy o Kulturze Fizycznej w dyscyplinie: brydż.

3.

Organem nadzorującym działalność PZBS jest Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, organem rejestrowym zaś Sąd Okręgowy dla m.st. Warszawy.

 

§ 7

 

PZBS opiera swą działalność na pracy społecznej członków i działaczy.

 

§ 8

1.

Jednostkami organizacyjnymi PZBS są Wojewódzkie Związki Brydża Sportowego (WZBS) i wchodzące w ich skład Okręgowe Związki Brydża Sportowego (OZBS).

2.

Jednostki organizacyjne posiadają osobowość prawną.