ŁS 1981

z Pikiera 7

Różności z Pikiera 7       Sierpień 1981

Kolorem zielonym =  Komentarze Autora'2001

 

SEMANTYKA

W Komunikacie Nr 3/81 (VI.1981) War­szawskiego Okręgowego Związku Brydża Sportowego (WOZBS) znajdujemy (na samym końcu) następującą informację:

Zarząd WOZBS po zapoznaniu się z pi­smem kol. Ł.Sławińskiego i J.Danielewicza w sprawie zawieszenia swej działalności w Zarządzie do czasu II Sesji Zjazdu Delegatów Okręgu, bio­rąc pod uwagę z jednej strony uwła­szczający :Zarządowi ton wystąpienia, z drugiej zaś brak ze strony w/w zasad kolektywnego działania oraz nie wywiązywania się z powierzonych im zakresów działania, podjął w dniu 29.VI br. następujące uchwały:

1) pozbawić w/w mandatów członków Z–du

2) sprawę szczegółowo naświetlić i uzasadnić na II sesji WZDO

3) do czasu II sesji WZDO pracować w składzie 8–osobowym

4) na II zjeździe WZDO przeprowadzić wybory uzupełniające do Zarządu.

Podpisano:

Starszy instruktor: E.Jagiełło    Prezes WOZBS: mgr H.Kalinowski

Uzbrojeni w wieloletnie doświadczenie w odczytywaniu informacji podawanych przez środki masowego przekazu, spróbuj­my – nie czekając na II sesję – przeana­lizować treść powyższego tekstu.

1) „Zarząd WOZBS po zapoznaniu się z pismem kol. Ł.Sławińskiego i J.Danielewicza...” 

W tym momencie zaczynamy żałować, że Zarząd nie umożliwił nam zapoznania się z tym pismem. Byłaby to z pewnością cie­kawa lektura, skoro wywołała taką silną reakcję.

Wniosek 1: Widocznie pismo było zbyt długie (a wiadomo, że papier należy oszczędzać),

2) „... po zapoznaniu się ...”  

Dlaczego tak, zamiast po prostu: „Za­rząd otrzymał pismo”? Na wszelki wypa­dek! A nuż posądzimy Zarząd o wydawanie decyzji „bez zapoznania się.

Wniosek 2: Zarząd rozpatruje sprawy starannie i odpowiedzialnie.

3) „... w sprawie zawieszenia swej działalności w Zarządzie do czasu II sesji Zjazdu Delegatów Okręgu.” 

Na pierwszy rzut oka można by sądzić, że to Zarząd ich zawiesił, ale słówko „swej” wyjaśnia, że to jednak oni sami. Dlaczego jednak nie napisano po prostu „w którym zawieszają swą działalność”?

Wniosek 3: Widocznie była już wcześniej cała sprawa zawieszenia.

4) „... biorąc pod uwagę z jednej strony uwłaszczający Zarządowi ton wystąpie­nia,... ” 

„Uwłaszczający” to oczywiście zwykły lapsus, ale – uwłaczający komu?? Prze­cież nie można uwłóczyć w ogóle! Zaba­wiamy się w detektywa i po chwili stwie­rdzamy, że zamazany wyraz brzmiał „Za­rządowi”.

Wniosek 4: Widocznie Sławiński i Danielewicz uwłóczyli nie tylko Zarządowi (to jeszcze Zarząd mógłby im wybaczyć), ale także całej społeczności brydżowej, na­rodowi, ludzkości,... że w ogóle nie spo­sób znaleźć na to odpowiednie słowo.

Wniosek 5: Teraz już wiemy, że takiego pisma nie można było opublikować (byłaby to obraza moralności publicznej).

5) „... z drugiej zaś brak ze strony w/w zasad kolektywnego działania.” 

Wniosek 6: Widocznie próbowali działać na własną rękę (bez współdziałania z ko­lektywem), nie przestrzegali Regulaminu Pracy Zarządu, nie podporządkowywali się uchwałom i decyzjom Zarządu.

6) „... oraz nie wywiązywania się z powierzonych im zakresów działania” 

Wniosek 7:  Masz babo placek; w dodatku nic (bądź prawie nic) nie robili.

Ale zaraz, po czym w takim razie poz­nano, że brak im zasad kolektywnego dzia­łania? Spoglądamy jeszcze raz na tekst i widzimy, że „nie wywiązywali się z po­wierzonych im zakresów dzia­łania”. Coś tam więc robili (bo ina­czej byłaby mowa o powierzonych im obo­wiązkach), lecz widocznie nie to co do nich należało (przekraczali swoje kompe­tencje i wsadzali nos w nie swoje spra­wy).

Wniosek 8:  Anulujemy Wniosek 7.

Wniosek 9:  Podkreślamy Wniosek 6.

7) „z jednej strony ... z drugiej zaś... oraz ...” 

Widzimy, że Zarząd, podszedł do tej sprawy nie tylko z jednej strony (chociaż, szczerze mówiąc, już to powinno przesądzić o losie Sławińskiego i Danielewicza), ale znalazł drugą stronę, a nawet i trzecią (która co prawda sprowa­dza się do drugiej). Czujemy dobrze, że w razie potrzeby znalazłyby się i dalsze strony.

Wniosek 10:  Zarząd, zbadał tę sprawę nie­zwykle wszechstronnie.

8) „... podjął (Zarząd).w dniu 29.VI. br. następujące uchwały: 1)... 2)... 3).... 4)...” 

Wniosek 11:  Zarząd jest bardzo pracowity (aż 4 uchwały w jednej sprawie!).

9) „... 1) Pozbawić w/w mandatów członków Zarządu,...” 

Wniosek 12: WZDO (Walny Zjazd Delegatów Okręgu) ma prawo udzielania mandatów — Zarząd Okręgu ma prawo odbierania manda­tów.

10) „... 2) Sprawę szczegółowo naświe­tlić i uzasadnić na II sesji WZDO,...” 

Wniosek 13:  Widocznie Sławiński i Danielewicz mają jeszcze dużo na sumieniu.

Wniosek 14:  Zarząd naświetli szczegółowo.

Wniosek 15:  Zarząd „uzasadni sprawę” (słuszność decyzji jest wszak oczywista).

11) „... 3) Do czasu II sesji WZDO pracować w składzie 8–osobowym,...” 

Wniosek 16:  Zarząd chwalebnie zrzeka się prawa do kooptacji.

12) „... 4) Na II zjeździe WZDO prze­prowadzić wybory uzupełniające do Zarządu    

Wniosek 17:  Zarząd wyręcza WZDO w decy­zji (niech się delegaci nie przemęczają).

PYTANIE: Co by było, gdyby Zarząd nie podjął żadnej (!) uchwały w tej sprawie?

ODPOWIEDŹ: Dokładnie to samo co teraz! (tzn po podjęciu przez Zarząd czterech  (!) uchwał). Kto mocny w logice – niech spra­wdzi l

PO CO WIĘC ZARZĄD SIĘ MĘCZYŁ !?


Do Zarządu WOZBS

My, niżej podpisani członkowie Zarządu WOZBS, po kilkumiesięcznym uczestnicze­niu w Zarządzie stwierdzamy co następuje:

1) W większości dziedzin działalności Okręgu (regulaminy i przepisy, obycza­je i dyscyplina, sposób pracy Zarządu, gospodarka finansowa, rozwój i popu­laryzacja) sytuacja jest zła i zmie­rza w kierunku dalszego pogorszenia.

2) Próby chociaż częściowego polepszenia sytuacji kończą się z reguły bezowoc­nymi dyskusjami, nie odzwierciedlany­mi nawet w protokółach zebrań Zarządu.

3) Nie widzimy możliwości uzdrowienia i poprawienia sytuacji Okręgu, współ­pracując z Zarządem w jego obecnym składzie.

Z uwagi na powyższe, zawieszamy naszą działalność w Zarządzie do czasu odbycia II sesji Walnego Zjazdu Okręgu (do tego czasu wszelkie decyzje Zarządu nie mogą być sygnowane naszymi nazwiskami).

Jednocześnie prosimy Zarząd o podanie niniejszego tekstu do publicznej wiadomości brydżystów Okręgu Warszawskiego (drogą ogłoszenia w Komunikacie i Lokalach Okręgu).    

W–wa, 22,VI.1981   Jerzy Danielewicz     Łukasz Sławiński


KOMUNIKAT WFB

DOMAGAMY SIĘ, aby we wszystkich rozgryw­kach brydżowych na terenie całego kraju, zostały zakazane:

1. Otwarcia, które nie mogą być skontrowane.

2. Kontry, które nie mogą być zrekontrowane.

3. Odzywki, które nie mogą być wypasowane,

ŻĄDAMY reglamentacji systemów.

PROTESTUJEMY przeciwko próbom wprowadze­nia Systemu Czwórkowego.

SMUTNE NASTĘPSTWA

Jak wynika z Komunikatu Nr 3/81 War­szawskiego OZBS, pod koniec czerwca br. Sławiński i Danielewicz; 1) uwłóczyli Zarządowi WOZBS, 2) wykazali brak zasad kolektywnego działania, 3) przekraczali swoje uprawnienia. Zły przykład działa! Krajowe ŚMP doniosły, że KKP NSZZ „Soli­darność": 1) obraziła Rząd, 2) wykazała brak zasad negocjowania, 3) przekraczała swoje kompetencje. Żądamy więc surowego ukarania Sławińskiego i Danielewicza, ja­ko odpowiedzialnych za ostatni wzrost napięcia społecznego.

WARSZAWSKIE FORUM BRYDŻOWE

 

ROZMAITOŚCI

 A JEDNAK SĄ !  Niedawno Pikierowi udało się odkryć egzemplarz (chyba jedyny w Okręgu) Regulaminu Meczu Brydżowego (PZBS 1978), Cytujemy:

„Wymiary stołów powinny wynosić co najmniej 0,7 x 0,7 m w pokoju zam­kniętym,
a 1,0 x 1,0 m w dostępnym
dla publiczności pokoju otwartym”

Nie warto jednak brać ze sobą centyme­tra, ponieważ w Regulaminie nie ma żad­nych sankcji za wymiary nieprawidłowe.

Absolutne milczenie zachowuje Regula­min na temat kart konwencyjnych, opisów systemów i sygnalizowania odżywek sztu­cznych. O stopowaniu – jedynie enigma­tyczna, praktycznie bezużyteczna wzmian­ka (jeśli są sędziowie stolikowi a pod­rzędny regulamin wymaga...).

 OSOBĘ  która ongiś przysłała do Pikiera artykuł pt „To się nadaje do Pikiera” zawiadamiam tą drogą (adres zwrotny oka­zał się fałszywy), że idea była dobra, ale przykład zły (ani taka rozgrywka, ani wskoczenie figurą karo – nie wcho­dzi w rachubę).

 KARTA KONWENCYJNA U1  ukazała się w koń­cu! (nakładem PZBS). Cena 5 zł. W tej relacji cena Pikiera powinna wynosić 1000 (tysiąc) zł! Ale Pikier jest arty­kułem pierwszej potrzeby. Układ typograficzny dość niestaranny (są nawet błędy); chyba nie było korek­ty.

Przy okazji wyjaśniamy, jak określać sposób forsowania po interwencji przy pomocy klauzuli „przeskok w nowy kolor”. Jeśli tak właśnie forsujemy, to nic nie skreślamy, jeśli inaczej, to odpowiednio skreślając można uzyskać: „przeskok w kolor”, „nowy kolor”, „przeskok” (jasne jest przy tym, że odżywka będąca co najmniej końcówką jest nieforsująca).

I Ty zostań spekulantem !  Drukuj karty konwencyjne i sprzedawaj po 2 zł sztuka.

 ERRARE PIKIERANUM EST  Lech Ohrysko zna­lazł duży błąd w pierwszym rozwiązaniu Pięćdziesięcioprocentówki (Pikier 2). E nie może zrzucać dzie­siątki mając 1082, ponieważ partner mo­że mieć DW sec (E dodaje pierwszy!). W efekcie szansa sukcesu przy grze z góry wzrasta do 75%. To co było w rozwiązaniu byłoby dobre, gdyby rozgrywający utrzymał się w pierw­szej lewie w ręku, a nie w stole, i wy­szedł blotką pik z ręki (wówczas W dodawałby pierwszy).

 KTO JEST STRYJKIEM?  W II lidze były dwie grupy po dwanaście drużyn, a w W–wskiej Lidze Okręgowej – trzy po osiem. W nadchodzącym sezonie ma być odwrotnie.

Kto zamienił siekierkę na kijek ?   Zarząd PZBS czy Zarząd WOZBS ?

 NOWE DYSCYPLINY SPORTOWE 

bieg o tyczce      skok na przełaj      rzut przez     płotki boks specjalny      pchnięcie młotem  bieg wzwyż     skok na lodzie      skok przez płotki      rzut na przełaj     bieg gigant    

bieg w dal       jazda szybka na wodzie

Te żartobliwe propozycje obecnie nie są już czystą fantazją. Powstały różnorodne, często bardzo śmieszne dyscypliny sportowe. W porządku – niech się ldzie bawią. Ale za swoje.

 CENNA WSKAZÓWKA  Na Walnym Zjeździe PZBS w 1976 roku Prezes Polskiej Federacji Sportu powiedział:

„Ważnym problemem jest sprawa zasad klasyfikacji sportowej, która ma na celu podniesienie poziomu zawo­dnika w danej dyscyplinie. Klasy­fikacja taka opracowywana jest przy udziale ludzi nauki i jest już na ukończeniu.

I sprawdziło się!! Trzy klasyfikacje: zwykła, klasy sportowe i ranking – i w efekcie mamy Brydżowe Mistrzostwo Europy 1981.

„Państwowy Zarząd Sportu” zdaje się nie zajmuje się już takimi głupstwami, ale nadal istnieje i marnuje pieniądze podatników. Państwo w ogóle nie powinno ani wtrącać się ani dokładać do sportu. Niby z jakiej racji brydżyści muszą płacić na bokserów (i odwrotnie).

 BYMBYBYŁ   „Gdybym wtedy przemawiał, lu­dzie usłyszeliby to co chciałbym powie­dzieć.”

Czy wiesz kto to powiedział ?

Autentyczne. Tak wypowiedział się w prasie jeden z drobniejszych notabli PZPR.

 JEŚLI JESTEŚ NERWOWY... 

„Mieliśmy zespół czteroosobowy i gra­liśmy w brydża przez kilka lat. Po utra­cie jednej osoby przerzuciliśmy się na pokera i od kilku lat uprawiamy tę grę karcianą, która daje o tyle przyjemność, że każdy odpowiedzialny jest za siebie i nie ma potrzeby denerwowania się na partnera.”

W owych latach próbowałem nawiązać kontakty brydżowe z Polonią amerykańską (wysyłałem gratis publikacje brydżowe z ofertą dostarczania więcej). Okazało się, że są to naogół prości ludzie, niewiele wiedzący o brydżu (jedni np odpowiedzieli z oburzeniem, że z szulerką nie chcą mieć od czynienia). Trafiłem w końcu na brydżystę, który odpowiedział jw. Trzeba przyznać, że celnie.

 

REGULAMIN

NIE WIESZ JAK ZORGANIZOWAĆ

W TWOIM OKRĘGU     W TWOIM KLUBIE     W TWOJEJ SEKCJI    

SZKOLENIE ?

Przeczytaj!      Zapamiętaj!...

 

REGULAMIN ZESPOŁU METODYCZNO–SZKOLENIOWEGO PZBS

(zatwierdzony uchwałą ZG PZBS z 17 sierpnia 1981)

CO TO JEST ZESPÓŁ METODYCZNO–SZKOLENIOWY  (m.inn.)

„Zespół jest kompetentnym, fachowym i odpowiedzialnym ogniwem ZG PZBS (...)”

JAKIE SĄ JEGO KOMPETENCJE   (m.inn.)

„Inicjowanie i pilotowanie prac badaw­czych, analiz i opracowań, wnioskowanie i orzekanie zagadnień i spraw dotyczą­cych i wynikających z teorii licytacji, doktryny brydża sportowego w PRL oraz spraw szkolenia i wychowania tzw. śred­niego i podstawowego toru zawodniczego.”

KTO JEST W ZESPOLE  (m.inn.)

„Przewodniczący Zespołu w randze Vice–prezesa d/s szkoleniowo–wychowawczych”

„Dwóch Viceprzewodniczących Zespołu spośród członków ZG PZBS”

CO TO SĄ ZEBRANIA ZESPOŁU

„Zebrania Zespołu są merytorycznym forum dyskusyjno–opiniodawczo–decyzyjnym zagadnień i spraw podlegających jego kompe­tencji, które po przyjęciu kształtu kon­kretnych postanowień są kierowane do ro­boczego wykonania, ogłaszane w formie dy­rektyw, wnioskowane na ZG do zatwierdze­nia w sprawach szczególnej wagi lub zastrzeżonych dla ZG.”

CO ROBI PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU

1) Kieruje i odpowiada personalnie za całość pracy Zespołu.

2) W szczególności:

§         ustala porządek, zwołuje i prowa­dzi spotkania Zespołu

§         dekretuje weryfikacyjnie wszystkie pisma wychodzące z Zespołu

§         ma obowiązek wglądu, nadzoru i ko­ordynacji merytoryczno–formalnej poszczególnych menedżerów zadań stałych i okresowych

§         podejmuje w ścisłym porozumieniu z Viceprzewodniczącymi lub ich za­stępcami decyzje stanowiące w spra­wach nagłych, nie cierpiących zwło­ki

§         reprezentuje Zespół wobec Władz Sportowych.

I ZAŁÓŻ ZESPÓŁ METODYCZNO–SZKOLENIOWY !

 

Organizacje

Co nowego...

do Brydża

Nie samym brydżem człowiek żyje: do Czytaj!

brydż, brydz, bridge, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Sławiński, Łukasz Sławiński, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

 

Lipiec 2001