Pytaniowy Styl Licytacji  (Relayowy )

13 I 2007

Zasady ogólne są następujące:

1.            Jeden z graczy, nazwijmy go Prowadzącym (Pytającym), zadaje serię ekonomicznym pytań, zwanych przejściami bądź relayami.

2.            Relay jest z reguły odzywką o jeden szczebel wyższą od poprzedniej,
np 1
BA po 1, 2§ po 1BA, 2¨ po 2§, etc.

3.            Drugi z graczy, nazwijmy go Odpowiadającym, odpowiada na te pytania wg zawczasu ustalonych schematów.

4.            Odpowiedzi na relay są zawsze drabinkowe, tzn .
        No, Schemat Staymana po otwarciu
1BA (relay = 2§ ) jest następujący:
           1
º szczebel ( 2¨ ) = brak starszej czwórki
           2
º szczebel ( 2© ) = czwórka kierów
           3
º szczebel ( 2 ) = czwórka pików.

5.            Schematy odpowiadania na relaye są zazwyczaj całkowicie sztuczne; znaczenie szczebla zależy wyłącznie od jego numeru.

6.            Siła ręki Odpowiadającego jest precyzowana z dokładnością do dwóch podstref:
     minimum ( symbolicznie – ), maximum ( symbolicznie + )
              
Np: jeśli Odpowiadający miał na początku strefę 12–16 miltonów,
                  to schematy sprecyzują, czym ma 12–14 (–) czy też 14–16 (+).

Schematy relayowe starają się spełnić następujące zasady:

im większa siła ...

 

Jeśli jakiś podrzędny schemat nie jest rozpisany, należy zakładać że zbudowany jest wg tych zasad !

im lepszy układ ...

... tym wyższy szczebel

im wyższy kolor ...

 

Np jeśli Odpowiadający pokazał dotąd 5 kar w układzie 5332 i określił swoją siłę, odpowiedzi na kolejny relay będą następujące:

1º  33 w najniższych kolorach (tj w treflach i kierach)

2º  33 w najniższym i najwyższym (tj w treflach i pikach)

3º  33 w najwyższych kolorach (tj w kierach i pikach).

Jeśli relay został skontrowany: 

Odpowiada się według schematu:   pas  ××      3º ...

Nie dotyczy to pierwszego, wstępnego pytania, kiedy o ręce Odpowiadającego jeszcze nic bądź prawie nic nie wiadomo. Odpowiada się wówczas (i licytuje dalej) naturalnie – wstępne pytanie jest traktowane jako pozyt.

Jeśli ręka Odpowiadającego nie została jeszcze rozpoznana (tzn relay nie był ostatnim), kolejne pytanie jest nadal odzywką o 1º wyższą, z tym że po pasie jest to ××.

Jeśli odpowiedź na relay została skontrowana: 

Kolejnym relayem jest ××

Jeśli nastąpiła interwencja kontraktem: 

Kończy się Licytacja Pytaniowa – przechodzi się na licytację „normalną”.

 

Licytacja Pytaniowa nie musi ciągnąć się ani do pełnego rozpoznania ręki ani do końcówki!

W każdym momencie Prowadzący może zrezygnować z kolejnego pytania (dając odzywkę wyższą niż relay albo nawet pasując) – to co zalicytuje jest wówczas propozycją kontraktu osta­tecz­nego, a ewentualna licytacja dalsza przechodzi na styl naturalny.

Co robić z układami „dzikimi”?

Nie sposób wylicytować układów wszystkich – np tak bardzo niezrównoważonych jak: 7411, 7420, 6520 czy 6511. Należy więc wylicytowywać jako występujące w schematach najbardziej do nich zbliżone.

Mając dajmy na to układ 7420 należy go odlicytować jako 6430 (jeśli long 7 jest słaby) bądź 7330 (jeśli silny). a potem można zaryzykować odpowiedź na Wywołanie Końcowe inną niż automa­tycz­ne 4© – na zasadzie „Jeśli partner pytał się do sa­me­go końca, to zapewne nie robił tego tylko dla za­bawy”

 (przykład stylu relayowego: patrz Schemat Singletonowy )

 

 

Wywołanie Końcowe

 

Po odpowiedzi na ostatnie pytanie (tj kiedy ręka Pytanego została całkowicie rozpoznana) odzywki Pytającego mają następujące znaczenia:

3BA = zamykające (sign off)

4¨ = Wywołanie Końcowe (WK):

Partner powinie zalicytować 4©, i spasować na każdą następną odzywkę.

Jeśli 4¨ zostało skontrowane Odpowiadający powinien spasować, chyba że ma układ nadwyżkowy którego schematy nie przewidywały (np 6511 zamast wyprzeda­nego 5521); wóczas licytacja przechodzi na styl naturalny !

4 pozostałe najniższe odzywki = Pytania Szlemowe (PSz):

Uzgadniają jeden z kolorów i jednocześnie zapytują o „Asy”.

Jeśli odpowiedź na ostatni relay była pasem ( po × przeciwnika)  najniższym PSz jest ××

 

Pytania Szlemowe (PSz)

 

Schemat uzgadniania koloru atutowego jest następujący

Najniższe PSz – uzgadnia Najdłuższy kolor Odpowiadającego

Drugie z kolei PSz – Drugi co do długości kolor Odpowiadającego  ... itd.

Jeśli dwa kolory są tej samej długości (bądź ich wzajemna długość nie została sprecyzowana, wówczas – Niższe PSz uzgadnia kolor niższy.

Odpowiadanie na PSz:

6 – 12

12 – 18

Schemat odpowiedzi zależy, jak widać, od siły Odpowiadającego.

W odpowiedziach pokazuje się ilość „Asów” (tzn Król atutowy liczony jest jako piąty As) i niekiedy Damę atutową.

1

2 albo 5 

1 + D

1 albo 4

0 albo 3

0 albo 3

2

2 + D

2 + D

3 + D

 

Pytania Kolorowe (PK)

 

Po odpowiedzi na PSz Pytający ma jeszcze do dyspozycji pytania o konfigurację honorową w poszczególnych kolorach:

Rozpoznawanie PK:

Kolor o wartości w którym zadawane jest pytanie rozpoznaje się szczeblami (podobnie jak odpo­wiedzi na re­laye), z tym że opuszcza się oczywiście szczebel w kolorze uzgod­nionym. Konkretnie:

1º

=

Najdłuższy kolor boczny

2º

=

Drugi co do długości

3º

=

Kolor atutowy !

4º

=

Najkrótszy kolor boczny

Jeśli dwa kolory boczne są jednakowej długo­ści, względ­nie ich wza­jem­na długość nie została spre­cy­zo­wana, wówczas:

 niższe pytanie dotyczy koloru niższego.

Odpowiadanie na PK:

1º

N or KD

N = Nic

2º

D or AK

 

3º

K or AD

 

4º

A

 

5º

AKD

 

Dalsze PK

Działają na tej samej zasadzie, ale:

1)  Kolor o który się zapytano zostaje usunięty z „kolejki”

2)  Kolor który pominięto przechodzi na koniec „kolejki”

Jeśli Pytanie (PSz bądź PK) zostało skontrowane: 

Odpowiada się według drabinki:   pas  ××      3º ...

Po odpowiedzi pas kolejnym Pytaniem jest  ××

Jeśli odpowiedź na Pytanie została skontrowana: 

Kolejnym Pytaniem jest ××

 

do SSO

 

Co nowego... 

do Spisu

13 Stycznia 2007

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,

index eng.htm

 

 

Jeśli Pytający po WK licytuje wyżej końcówki ...

Jeśli zamiast WK bądź PS licytuje jeszcze wyżej ....

Zastosowania:

Historykalia:

Systemy relayowe

WK, Doroszewicz, 

WK, obecne nazwy angielskie

Blackwood z Damą atutową

Odpowiedzi Doroszewiczz