ŁS

HIERARCHIZACJA NIEUNIKNIONYCH AKOMODACJI

12 X 2002

Aby wygrywać, gracze akomo­dują swoje metody do reguł – zmiana re­guł powoduje zmianę metod.

Do reguł należy także Zapis wraz ze sposobem Punktowania wy­niku – w grze ro­bro­wej można zro­bić dograną „na raty”, czyli inaczej  niż w grze „każde roz­danie z osobna”, w któ­rej z kolei wyróżnia się tak odmienne sys­temy punktacji jak maxy, impy i jesz­cze inne.

Proces akomodacji jest nieunik­niony, acz dość powolny. Upły­nęło wiele lat zanim brydży­ści zdali sobie sprawę, że gra „każde roz­danie z osobna” znacznie silniej uprzywilejowy­wuje kolory starsze niż w gra ro­browa. W efekcie tak wiele od­zywek w kolor młodszy stra­ciło swoje pierwotne naturalne prze­zna­czenie (jako pro­pozycja gry w zali­cytowany kolor), że już niewiele brakuje by kolory młod­sze stały się jedynie pomocni­kami do wylicyto­wy­wa­nia kon­trak­tów w starszych (patrz Majorowość ).

Szczytowym obja­wem akomo­dacji ustaleń licytacyj­nych do Zapisu i Punktowania oka­zały się SSO.

Tu już wielu oficjeli nie wytrzy­mało i zakrzyknęło:

Systemy Słabych Otwarć wy­korzystują możność ustalania systemów nie­zgod­nie z naturalnym przeznacze­niem odzy­wek. Nie o to w brydżu chodziło !  Inna była in­ten­cja „Ustawo­dawcy”!

Nie pozwo­limy wyko­rzy­stywać Prawa do czynów nie­zgodnych z Zasadami Brydżo­wego Współżycia    (patrz Panopticum Ograni­czeń Systemowych).

Można się zgodzić z tym, że „nie o to w brydżu cho­dziło”, ale droga do przywrócenia natu­ral­ności nie wiedzie poprzez zaka­zywanie gra­czom tego czego nie zabraniają re­guły (non­sensem byłoby np zakaza­nie bluffów w po­kerze czy niektó­rych trud­nych de­biutów w sza­chach). Je­dyna na­turalna i sprawie­dliwa droga to Postulat Natu­ralnej Elimina­cji Sztuczności ( prapremiera ):

 

Należy tak zmienić re­guły brydża, aby sztucz­ności stały się nie­opła­calne !

 

Tym bardziej, że to co wymyślili nasi pradziadowie jest wysoce niedosko­nałe i – co najważ­niej­sze – obmy­ślone dla zanikają­cej obecnie (i słusznie) gry ro­bro­wej. Jak zmie­nić ? – po­świę­cony jest temu dział  Innowacje, a ce­lem niniejszego działu jest kwe­stia inna: 

Które wynalazki licytacyjne są najważniejsze ?     Które są waż­niejsze od in­nych ?

Jak je wszystkie uporządko­wać ze względu na ich waż­ność i istotność w licy­tacji ?

Jakie przyjąć kry­terium oceny ?

Otóż wydaje się że:

Tym bardziej jest coś istotne – im mniej jest wrażliwe na zmianę reguł !

Jeśli drobna zmiana zapisu bry­dżowego czyni jakąś konwencję nieopłacalną, zna­czy to że jest ona czymś mało waż­nym; jeśli docho­dzi do tego do­piero po zmianie znacznej – jest godna uwagi; a je­śli (zresz­tą nie tylko konwencja, lecz w ogóle jakieś narzędzie licyta­cyjne) zwycięsko opiera się nawet znacz­nym zmia­nom zapisu bądź reguł licytacji – z pew­nością trafia w istotę bry­dża naj­celniej.

Spróbujmy więc ocenić poszcze­gólne kategorie wynalazków wg ich wrażliwości na zmianę reguł:

Partyjność

drobne (!) zróż­ni­co­wa­nie za­pisu w sy­tu­acjach: PRZED, PO

Zauważmy, że istotą zróżnicowa­nie nie jest bez­względna wartość Kar i Nagród, ale ich sto­sunek !

Stosunek ten – wyznaczający próg ryzyka przy po­dejmowaniu decy­zji – jest w PO nie­mal iden­tyczny jak w PRZED. Np próg ry­zyka przy licyto­waniu końcówki w meczu brydżowym wynosi: 45% PRZED, 37,5% PO. Dlatego nie ma właściwie wyna­lazków li­cytacyj­nych uwzględnia­jących „partyj­ność”, a je­dy­nie zalecenia typu: „po partii wchodź ostroż­niej” „przed partią blokuj śmie­lej” itp.

 Stąd też nie ma tu o czym mó­wić, i najlepiej byłoby gdyby „partyj­ność” zlikwido­wano w ogóle.

Konwencje Szlemowe

brak premii za kon­trakty  4BA 5© 5♠ 5BA

Nasi pradziadowie wyznaczyli bardzo wysokie premie za szle­miki i szlemy, a zlekce­ważyli kon­trakty nieco niższe, choć przecież ich wylicy­towanie też świad­czy o umie­jęt­ności gry. W efekcie po­wstała Martwa Strefa Ponadkoń­ców­kowa – nie opłaca się licyto­wać 4BA 5© 5♠ 5BA.

Aby naprawić to przeoczenie, wy­starczy drobna (?) zmiana Zapisu, np:

 

PRZED

PO

a takie konwencje jak:  Blac­kwood, Atutowa, Inwity Atu­towe  itp

staną się mało opłacalne i być może całkiem zanikną.

Są to więc wy­na­lazki mało ważne !

4BA

200

300

5© 5♠ 5BA

300

500

Dodatkowym po­twierdzeniem tej „małej ważności” jest to co się stało w Polsce z licy­tacją szle­mową, i to mimo iż powyższa zmiana zapisu przecież nie na­stąpiła:

Kiedyś powszech­nie stosowano OSW (Asking Bids Culbertsona), po­tem lansowano OSW Od­wrotne (tj sko­dyfikowane sys­temy cue–bidowe), a od dłuższego czasu licytuje się niemal natu­ralnie (okraszając to (na wszelki wypadek) Blackwoodem).

Ongiś niektó­rzy „bezpa­sowcy” starali się licytować szlemiki zu­pełnie natu­ral­nie. Zda­rzyło się wówczas, że Krzysztofowi Moszczyń­skiemu prze­ciwnicy wy­po­mnieli, iż wy­grał szle­mika tylko dzięki szczę­śliwemu za­staniu Dzie­siątki w du­ble­tonie blot­kowym. Mosz­czyński oburzył się: Ależ, pano­wie, gdyby mój part­ner miał xx za­miast 10x, to nigdy nie za­licytowałby 5♠, lecz 5BA.

 

Konwencje Końcówkowe

brak stop­nio­wania premii za kontrakty 1X 2X 3K  4M

Martwa Strefa Czę­ściówkowa mniej się rzuca w oczy niż Mar­twa Ponad­końcówkowa, bo czę­sto trze­ba przelicytowywać przeciwników. Jednak jeśli prze­ciwnicy pasują, to wiele od­zywek ni­skich prze­zna­cza się na inwity, wy­wołania, pytania. Bardzo sil­nym ob­jawem ako­modacji jest przerost ni­skich odzy­wek for­sujących – zda­rza się nawet że 2–nad–1 for­suje do dogranej (!)

A przecież wystar­czy niewielka mo­dyfikacja Zapisu, np taka:

wysokość kontraktu

1X

2X

3K

4M

 

premia za częściówkę

50

100

150

200

a zniknie więk­szość Konwencji Końcówkowych.   Są to więc wy­na­lazki niezbyt ważne !

Konwencje Minorowe

upośledzenie kolorów młod­szych (tzn mi­noro­wych)

Upośledzenie w Punktach za Lewy jest mało zna­czące. Waż­niejsze jest starszeństwo kolo­rów w licy­tacji – aby przelicyto­wać kontrakt w starszym trzeba w młodszym zade­klarować lewę wię­cej. Ale naj­waż­niejsze jest to, że na końcówkę w młodszym trzeba zadeklarować  lewę więcej niż w starszym, przez co często­tliwość koń­cówek jest bar­dzo silnie zróżnico­wana: 4S = po 25%  5M = po 5% !

Gdyby przyjąć że każde 4 w ko­lor jest końcówką, to zniknęłyby niemal wszystkie kon­wen­cje oparte na lekceważeniu kolo­rów minorowych:  Stayman, Drury, Wilkosz, Ma­gister i wiele wiele innych.

Taka zmiana Za­pisu wydaje się być znaczną, a więc Konwencje Minorowe są dość istotne.  

Niskie Sztuczności Bezatu­towe

specyfika rąk zrów­noważo­nych i gry BA

Licytowanie 3BA jest oczywiście jak najbardziej godna pożądania (40% wszystkich końcó­wek), ale już nie da się tego powie­dzieć o od­zywkach 2BA i 1BA. Po od­zywce przeciwnika z ręką zrównowa­żoną  –z natury bardziej defen­sywną – można albo spa­sować (li­cząc na ich wpadkę) albo na­wet skontrować (bo układ mode­lowy dla kontry wywoławczej na 1K nie odbiega znacznie od zrów­noważonego). Stąd bio­rą się dość liczne pomysły sztucz­nych wejść bezatutowych.

Inna „sztucz­ność” to bar­dzo wąskie zlimitowanie odzywek BA. Otwarcie 1K daje się z siła od 4 do 6 lew, podczas gdy otwarcie 1BA z siłą około 5 lew (3 razy węziej !). Równie wąski jest rebid 1BA i wejście 1BA.

Spowodo­wane to jest mniej­szą przestrzenią na inwity, bo już 3 w BA jest koń­cówką (a w S dopiero 4).

Jakie zmiany wy­muszą unatural­nienie odzywek 2BA i 1BA ?

Tym razem sprawa jest znacznie trud­niejsza, bo BA to dodatkowy rodzaj rozgrywki (do­piero póź­niej wpro­wa­dzony do gier kar­cianych, chyba dla urozmaice­nia). Można ustalić, że dopiero 4BA koń­czy, moż­na prze­nieść BA poniżej Trefli, ale najpew­niej­szym środkiem jest zlikwidowa­nie BA w ogóle !

Tak czy owak wy­daje się, że Ni­skie Sztuczności Beza­tutowe są dość istotne.

Kontry i Rekontry

konwencje dotyczące kontr i re­kontr

Wszystkie doty­czące ich metody i konwencje (także Arkona ) znikną, je­śli kontrowa­nie z re­guł bry­dża cał­kiem usuniemy. O dziwo, zmiana taka wcale tak bardzo brydża nie od­mieni (patrz Bez kontr ), tak więc wynalazki te nie są wcale aż tak bardzo istotne.

Kolor Prze­ciw­nika

konwencje oparte na bez­sensow­no­ści kon­traktu w kolorze prze­ciwnika

Unaturalnienie tych odzywek wy­magałoby bardzo głębokich zmian reguł licytacji (jak np Re­stytucja Au­reliana w  Brydżu Rzymskim, lub jej rozwinięcie w Netrydżu).

Konwencje te mają zatem wielką istot­ność !

Konwencje Uzgodnie­niowe

wykorzystujące przesądzenie koloru kon­traktu fi­nal­nego

Np sekwencja: 1♠ 3 tak silne prze­sądza kontrakt fi­nalny w Piki, że wszystkim dal­szym od­zywkom można nadawać zna­czenia kon­wencyjne.. Trudno sobie nawet wy­obrazić, ja­kie zmiany reguł bry­dża spo­wodo­wa­łyby ich nieopła­calność – na­wet w Netrydżu będą miały ra­cję bytu !

Mają więc bez wąt­pienia olbrzy­mią istotność !

HIERARCHIZACJA: 

Staraliśmy się wy­mieniać kate­gorie wynalazków licyta­cyjnych w kolejno­ści od naj­mniej waż­nych do naj­ważniejszych. Oczy­wiście udało się to tylko w bar­dzo grubym przy­bliże­niu. Hie­rarchi­zacja zależy bo­wiem od wielkości zmian reguł, a po­rów­nanie wielkości tych zmian wy­gląda czasem na zadanie roz­pacz­liwe.  Niemniej pewne kate­gorie dają się efek­tywnie po­rów­nać. Np Konwencje Uzgodnie­niowe biją istotnością wszelkie inne, a Mino­rowe ważniej­sze są od Koń­cówkowych.

Czy jest coś zupełnie nie­wrażliwego na zmianę re­guł ?   Najistotniej­szego !?

Otóż są to metody oceniania siły karty !  Dyrektywy Naturalnego Stylu Licytacji ! itp.

Nie stracą one na wartości, jak­kol­wiek pozmieniamy Zapis, Punktowa­nie i Reguły LIcy­tacji !

Są to więc narzę­dzia brydżowe najważniejsze.

WNIOSKI:

Rozważania po­wyższe nie były wcale tak bardzo oderwaną od życia abstrakcją !

Im coś jest bardziej istotne – tym bar­dziej powinniśmy się tym zajmować, tym staran­niej to so­bie przy­swajać i ewentualnie tym usilniej to dosko­nalić. Konwen­cji, metod, systemów li­cytacyj­nych wy­my­ślono w brydżu ty­siące. Konwen­cją, którą drobna zmiana zapisu bry­dżowego wy­miecie z użytku, nie warto się zaj­mować. Ktoś po­wie – co z tego, skoro zmiana taka jeszcze nie nastą­piła, być może ni­gdy nie nastąpi, a wy­grywać prze­cież trzeba !  Zgoda, ale nikt nie jest w stanie zaj­mować się wszy­st­kimi wynalazkami, trzeba między nimi wybierać. A naj­większą spraw­ność licytacji uzy­skamy wy­bie­ra­jąc to co jest istotniej­sze, co bardziej trafia w sedno bry­dża.

 

ZAKOSY

Co nowego... 

do Bry­dża

12 Paź­dzier­nika 2002

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,