Ł.Sławiński

Ja wiem skąd !

11 VI 2005

Pisaliśmy nie­dawno (patrz No i co z po­dzia­łem rynku? ) o ar­ty­kule jaki uka­zał się w „Bry­dżu” 3–2005. Au­tor kry­ty­kuje upo­rczywą kry­tykę usta­leń Wspól­nego Ję­zyka przez Wła­dy­sława Iz­deb­skiego, przy czym chodzi mu także o to, że Iz­deb­ski łą­czy kry­tykę z lan­sowa­niem w me­diach PZBS wła­snej wersji pn „Wspólny Ję­zyk XXI” (na wiek XXI).

I oto docze­kali­śmy się w „Świe­cie Bry­dża” 5–2005 re­pliki. Po długich rozwa­ża­niach ogól­nych (np „Nie jest ważne ja­kim sys­te­mem się li­cy­tuje, lecz jakie daje od­zywki”) Pre­zes PZBS kry­ty­kuje (na stro­nie 35) wspól­no­ję­zy­kową li­cy­tację ze wspo­mnia­nego ar­ty­kułu:

O ile jeszcze na „żywą wymianę opinii” na „Fo­rum BBO” o wyższości jednego sys­temu nad in­nym moż­na przy­mknąć oko, to na roz­danie z mar­cowego Bry­dża (str.52) już nie:

 

Axx

AKx

ADx

Dxxx

1§

1©

2¨

3§

3©

3♠

3BA

4§

4BA

5§

6©

pas

KDWx

Dxxxx

Kxx

x

1§ = Wspólny Ję­zyk

2¨ = Od­wrotka      3§ = silny (10+) na piątce (kierów)

3© = silne uzgod­nie­nie    

3♠ = na­tu­ralne

4§ = single­ton trefl

4BA = Py­ta­nie o Asy

Ręce powinny składać się do oklasków, ale na­tych­miast pojawiają się wątpli­wości:

Skąd Wieczór wie, że 4§ to singleton, a nie skład 4522 z Królem bądź Asem ?

Dalej następują żenujące insynuacje, ja­koby powyż­sze wskazywanie single­tona dawało się stosować tylko łącz­nie z oszu­stwem ! więc opubli­kowanie tego świad­czy o niskim morale redakcji „Brydża” !

Prezes nie wie skąd Wie­czór wie, ale ja wiem.

Ze „Świata Bry­dża” !

W numerze 3–2005 na stro­nie 13 podana jest na­stępu­jąca licy­ta­cja wzor­cowa:

ADWxx

Dxxxx

Kx

x

1♠

2§

2©

2BA

3©

3

4§

5BA

6

pas

Kx

Ax

Axx

AKxxxx

1 = „Nasz System” (!?)

2BA = Py­tające   

3© = 55 w star­szych

3 = półfit w pikach

4§ = krót­kość tre­flowa

5BA = wy­bierz szle­mika

I kto mógłby się spodzie­wać, że – ni stąd ni z owąd – zwykłe zali­cy­to­wa­nie longa partnera ozna­cza sin­gla w TYM longu !?

A jeśli nawet – to kiedy taka reguła by­ła w „Świe­cie Bry­dża” zade­kre­to­wa­na?  Znajdziecie??!

W tym sa­mym nume­rze na stro­nie 24 podany jest pro­blem li­cy­ta­cyjny:

 

2BA

 

2

 

pas

 

1¨

 

 

?

 

Pytanie:

Co zali­cy­to­wać, je­śli:

2 = blok na 6 pi­kach

2BA = na­tu­ralne

Odpowiedź:

3.

Pewnie po­nad 90% na­szych bry­dży­stów zro­zu­mia­łoby tę od­zyw­kę jako for­sing z krót­ko­ścią pik. Je­śli tak, to jak mie­li­by­śmy po­in­for­mo­wać part­ne­ra o krót­kich kie­rach ?

Axx

x

KD10xxx

AWx

   

I znowu – ni stąd ni z owąd – na­dano od­zywce zna­cze­nie, któ­rego NIKT by nie od­gadł !

A kuku ! – mówi da­lej Re­dak­cja – a wi­dzi­cie jak się li­cy­tuje; nie spo­dzie­wa­li­ście się tego ! Nic to, że wcze­ś­niej ta­kiego zna­cze­nia 3 nie ogło­si­liś­­my (jako obowią­zu­ją­cego w „Świe­cie Bry­dża”), bo prze­cież... mo­żemy zro­bić to póź­niej.

Normalny bry­dżysta nie jest tak głupi (a ra­czej nie po­wi­nien być aż tak głupi), by w trakcie roz­da­nia wy­myślać nie­zwy­kłe ustale­nie i na­tych­miast – bez uprzedze­nia part­nera ! – tym licy­to­wać. Redak­cja „Świa­ta Bry­dża” nie uważa jed­nak tego za głu­potę (bo za­pewne nie ogłupia umyśl­nie).

Nie cho­dzi tylko o 2 po­wyż­sze przy­kłady – po­dob­nych jest w me­diach PZBS wię­cej.

Krytykując podaną na po­czątku wspól­noję­zy­kową li­cy­ta­cję z „Bry­dża” Pre­zes dodaje:

Anonim dał ty­powy przy­kład ana­lizy pod roz­da­nie i ro­bie­nie na tę okolicz­ność sto­sow­nych ustaleń sys­te­mo­wych po­zwa­lają­cych w da­nym kon­kret­nym roz­da­niu osią­gnąć cel. Prze­strze­gam na­prawdę zain­te­re­so­wa­nych li­cy­ta­cją przed ta­kim podej­ściem [...]

W mediach PZBS jest jed­nak pod tym wzglę­dem jesz­cze go­rzej.

Skoro tej bel­ki Prezes nie widzi, to wi­docz­nie swo­ich wła­snych me­diów nie czy­tuje.

 

ZAKOSY

 

Co no­wego... 

do Spisu

11 Czerwca 2005

edakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,