Statut PZBS

2004


ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

§ 1

   1.      Stowarzyszenie nosi nazwę Polski Związek Brydża Sportowego (w skrócie PZBS), zwane dalej Związkiem.

   2.      PZBS może używać nazwy w języku angielskim The Polish Bridge Union.

§ 2

Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych – m.st. Warszawa.

§ 3

PZBS posiada osobowość prawną.

§ 4

PZBS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 5

PZBS może posiadać sztandar i odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

   1.      PZBS działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, prawa o stowarzyszeniach i niniejszego statutu.

   2.      PZBS jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy o Kulturze Fizycznej w dyscyplinie: brydż.

   3.      Organem nadzorującym działalność PZBS jest Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, organem rejestrowym zaś Sąd Okręgowy dla m.st. Warszawy.

§ 7

PZBS opiera swą działalność na pracy społecznej członków i działaczy.

§ 8

   1.      Jednostkami organizacyjnymi PZBS są WOJEWÓDZKIE ZWIĄZKI BRYDŻA SPORTOWEGO (WZBS).

   2.      Jednostki organizacyjne posiadają osobowość prawną.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 9

   1.      PZBS skupia ludzi traktujących brydża porównawczego jako grę w problemy przy pomocy kart, stwarza im warunki ułatwiające uprawianie brydża jako dyscypliny sportu rekreacyjnego lub kwalifikowanego zgodnie z doktryną organizacyjną: brydż – kultura – sport.

   2.      Celem PZBS jest rozwijanie kultury, kultury fizycznej i dyscypliny sportowej – brydża.

   3.      PZBS:

                  a)        wykorzystuje intelektualne, poznawcze, wychowawcze, twórcze i inne walory brydża porównawczego szczególnie w działalności wśród młodzieży,

                 b)        szerzy wiedzę o walorach brydża porównawczego oraz czynnie wspiera działania podejmowane w tej dziedzinie,

                  c)        krzewi zamiłowanie i nawyki gry fair i kultury obyczajów,

                 d)        upowszechnia wiedzę o znaczących wynikach sportowych polskich brydżystów, o historii i teorii gry w brydża oraz prawie brydżowym,

                  e)        zachowuje w swej działalności równowagę pomiędzy brydżem uprawianym w formie sportu rekreacyjnego, a brydżem uprawianym w formach kwalifikowanego wyczynu,

                    f)        współdziała i udziela fachowej pomocy organizacjom i klubom polonijnym działającym  na polu brydża poza granicami Polski.

   4.      Do zadań PZBS należy w szczególności:

                  a)        organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego,

                 b)        nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym,

                  c)        reprezentowanie brydżowego sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

                 d)        przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

                  e)        przyznawanie zawodnikom licencji zezwalających na uprawianie brydża sportowego,

                    f)        ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności do klubu sportowego zawodników, po zasięgnięciu opinii Prezesa UKFiS

                 g)        określanie zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodników,

                 h)        ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności do klubu sportowego zawodników, po zasięgnięciu opinii Prezesa UKFiS,

                    i)        prowadzenie działalności w zakresie sportu profesjonalnego sportowych spółek akcyjnych (SSA) – członków PZBS, po uzyskaniu koncesji Prezesa UKFiS,

                    j)        organizowanie sportowego współzawodnictwa profesjonalnego lub przekazanie tego uprawnienia innym podmiotom za zgodą Prezesa UKFiS oraz ewentualne utworzenie ligi zawodowej i określanie zasad jej funkcjonowania w drodze umowy ze sportowymi spółkami akcyjnymi– członkami PZBS,

                  k)        określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych zawodów sportowych oraz organów dyscyplinarnych uprawnionych do orzekania w sprawach związanych z naruszeniem tych reguł w czasie lub w związku z zawodami sportowymi, a także ich kompetencji, trybu postępowania i rodzajów wymierzania kar,

                    l)        ustanawianie stałych sądów polubownych na zasadach określonych w ustawie o kulturze fizycznej,

               m)        przyznawanie licencji sędziego sportowego i określanie niezbędnych warunków umożliwiających wypełnianie ich funkcji.

§ 10

PZBS realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

   1)      umożliwianie zrzeszania się miłośnikom brydża w jednostkach organizacyjnych PZBS oraz rejestrację umów sportowych zawieranych przez zawodników brydża kwalifikowanego,

   2)      opracowywanie kierunków rozwoju brydża w kraju,

   3)      organizowanie i prowadzenie:

                  a)        w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów krajowych, międzynarodowych, pucharowych, treningowych, propagandowych i innych zgodnie z ustalonym systemem współzawodnictwa sportowego,

                 b)        krajowej i międzynarodowej klasyfikacji sportowej,

                  c)        szkolenia i doszkalania trenerów i instruktorów brydża oraz sędziów i działaczy oraz nadawanie im uprawnień i licencji,

                 d)        klasyfikacji szkoleniowców i sędziów,

                  e)        obozów i wczasów rekreacyjno–brydżowych oraz wycieczek sportowo–turystycznych brydża porównawczego,

   4)      ustalanie w odniesieniu do zawodów brydża porównawczego:

                  a)        kalendarza sportowego i regulaminów rozgrywek,

                 b)        zasad i norm użytkowania brydżowego sprzętu sportowego oraz jego atestacji i homologacji,

   5)      sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością jednostek organizacyjnych PZBS zwłaszcza w zakresie:

                  a)        rozwijania brydża porównawczego wśród młodzieży,

                 b)        prowadzenia terenowej klasyfikacji sportowej,

                  c)        realizacji kalendarza imprez sportowych PZBS,

                 d)        prowadzenia ewidencji sekcji, zawodników, sędziów, szkoleniowców i działaczy,

                  e)        prowadzenia rejestracji zawodów, wyników oraz ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczości sportowej i organizacyjnej,

   6)      sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień regulaminów i uchwał władz Związku oraz przepisów i zasad uprawiania brydża porównawczego,

   7)      ustanowienie i nadawanie odznak, których warunki uzyskania związane są z realizacją celów PZBS oraz nakładanie kar dyscyplinarnych oraz prowadzenie ich ewidencji,

   8)      inicjowanie, prowadzenie i rozwijanie oraz popieranie prac, w tym także naukowych, z zakresu teorii brydża i prawa brydżowego,

   9)      prowadzenie działalności wydawniczej oraz produkowanie sprzętu i akcesoriów brydżowych,

10)      otaczanie opieką i popieranie brydża porównawczego organizowanego w formie imprez środowiskowych, branżowych, zawodów brydża ułatwionego dla osób niepełnosprawnych itp.,

11)      prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych umożliwiających uzyskiwanie środków na realizację celów i zadań PZBS,

12)      budowanie i utrzymywanie obiektów sportowych i innych urządzeń istotnych dla brydżystów, a także prowadzenie transportu związanego z działalnością PZBS,

13)      podejmowanie innych form działania (np. fundacje, kluby, usługi) związanych z prowadzeniem przez PZBS działalności statutowej.

ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie PZBS dzielą się na:

   1.      zwyczajnych,

   2.      honorowych.

   3.      wspierających,

§ 12

Członkami zwyczajnymi PZBS są Wojewódzkie Związki Brydża Sportowego i działające na ich obszarze jednostki terenowe, kluby sportowe oraz inne stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie brydża sportowego, które złożą pisemną deklarację członkostwa i zostaną przyjęte przez Zarząd.

§ 13

WZBS–y są przyjmowane w poczet członków PZBS uchwałą Zarządu Głównego.

Pozostałych członków zwyczajnych przyjmuje właściwy terytorialnie Zarzą WZBS na podstawie pisemnego zgłoszenia

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych wymaga uchwały Zarządu podjętej w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów.

§ 14

Członkowie zwyczajni PZBS mają prawo do:

   1.      brania udziału w Walnym Zjeździe Delegatów PZBS za pośrednictwem delegatów wybranych w oparciu o uchwalone przez Zarząd Główny PZBS zasady wyborcze,

   2.      zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz PZBS,

   3.      korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności PZBS,

   4.      uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez Związek na zasadach określonych przepisami PZBS.

§ 15

Członkowie zwyczajni PZBS są zobowiązani do:

   1.      przestrzegania postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Związku oraz przepisów obowiązujących w sporcie,

   2.      godnego reprezentowania PZBS,

   3.      regularnego opłacania składek i innych opłat PZBS określonych w uchwałach, regulaminach i przepisach związkowych.

§ 16

   1.      Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku:

                  1)        wystąpienia zgłoszonego na piśmie do władz Związku,

                  2)        skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnej uchwały ZG PZBS w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,

   2.      Członkom zwyczajnym skreślonym lub wykluczonym przysługuje odwołanie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu do Walnego Zjazdu lub Rady Związku.

§ 17

   1.      Na wniosek Zarządu Głównego osobom fizycznym i sponsorom szczególnie zasłużonym dla rozwoju brydża porównawczego może być nadana godność członka honorowego.

   2.      Zarząd Główny PZBS określa kryteria nadawania członkostwa honorowego oraz przywileje przysługujące członkom honorowym.

§ 18

   1.      Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera działalność PZBS i zadeklaruje opłacenie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez władze PZBS lub Zarząd właściwej jednostki organizacyjnej Związku.

   2.      Członka wspierającego przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego PZBS lub Zarząd jednostki organizacyjnej.

§ 19

Członek wspierający ma prawo:

   1.      brać udział z głosem doradczym przez upoważnionego przedstawiciela lub osobiście w Walnych Zjazdach Delegatów PZBS,

   2.      korzystać z innych uprawnień szczególnych nadanych uchwałą Zarządu Głównego PZBS,

   3.      zgłaszać wnioski, postulaty, skargi, itp. dotyczące działalności PZBS.

ROZDZIAŁ IV

Władze Związku

§ 20

Władzami Naczelnymi PZBS są:

   1.      Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej “ Zjazdem”,

   2.      Zarząd Główny PZBS (w skrócie ZG PZBS),

   3.      Komisja rewizyjna PZBS (w skrócie KR PZBS).

§ 21

   1.      Władze PZBS pochodzą z wyboru.

   2.      Nie można łączyć funkcji w ZG PZBS i KR PZBS.

   3.      Zasady wyborów władz PZBS uchwala każdorazowo Zjazd.

   4.      Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

§ 22

   1.      Kadencja władz naczelnych PZBS trwa 4 lata.

   2.      Delegaci na Zjazd zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zwyczajnego Zjazdu delegatów PZBS.

§ 23

ZG PZBS i KR PZBS mają prawo dokooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby składu pochodzącego z wyboru.

§ 24

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej.

§ 25

Walny Zjazd Delegatów PZBS:

   1.      Zjazd jest najwyższą władzą PZBS i może być albo zwyczajny albo nadzwyczajny.

   2.      Walny Zjazd Sprawozdawczo–wyborczy zwoływany jest co cztery lata.

   3.      W Zjeździe udział biorą:

                  a)        z głosem stanowiącym delegaci wybrani według zasad uchwalonych przez ZG PZBS,

                 b)        z głosem doradczym członkowie władz naczelnych PZBS, członkowie honorowi, członkowie wspierający, członkowie Rady Związku oraz zaproszeni goście – nie będący delegatami.

   4.      O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zjazdu ZG PZBS zawiadamia delegatów co najmniej 30 dni przed terminem Zjazdu. W tym samym terminie delegaci otrzymują projekt regulaminu obrad i sprawozdanie z działalności ZG PZBS za upływającą kadencję.

   5.      Zjazd obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia ZG PZBS.

§ 26

   1.      Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZBS zwoływany jest:

                  a)        z inicjatywy ZG PZBS,

                 b)        przez ZG PZBS na wniosek Komisji Rewizyjnej PZBS,

                  c)        na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby Zarządów WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW BRYDŻA SPORTOWEGO (WZBS).

   2.      Nadzwyczajny Zjazd zwołuje ZG PZBS w terminie 30 dni od daty podjęcia postanowienia złożenia wniosku lub żądania.

   3.      Zjazd nadzwyczajny obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

   4.      W Nadzwyczajnym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani na ostatni Zjazd zwyczajny oraz z głosem doradczym członkowie władz naczelnych PZBS i członkowie Rady Związku.

§ 27

Do kompetencji Zjazdu należy:

   1.      wybór Prezesa PZBS, ZG PZBS, Przewodniczącego KR PZBS i KR PZBS,

   2.      uchwalanie generalnych kierunków działalności PZBS oraz zadań dla władz Związku,

   3.      rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz Związku,

   4.      podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu ZG PZBS,

   5.      nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

   6.      rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze PZBS,

   7.      rozpatrywanie odwołań od uchwał ZG PZBS w sprawach wykluczenia lub skreślenia członka zwyczajnego PZBS,

   8.      uchwalanie i zmiany statutu,

   9.      podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Związku,

10.      ustanawianie stałych sądów polubownych.

§ 28

Zarząd Główny PZBS:

   1.      Zarząd składa się z 11–15 osób.

   2.      Zjazd przed wyborami Zarządu dokonuje wyboru Prezesa PZBS, który wchodzi w skład Zarządu Głównego.

   3.      W razie ustąpienia Prezesa PZBS w czasie jego kadencji lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, Zarząd Główny odwołuje go z funkcji Prezesa i członka Zarządu Głównego. Wyboru nowego Prezesa dokonuje ZG PZBS, z pośród członków ZG PZBS, po uzyskaniu opinii Rady Związku. Uchwała wymaga większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków ZG PZBS.

   4.      Wybrany ZG PZBS powołuje spośród siebie – na wniosek Prezesa PZBS – Prezydium w liczbie 5–7 osób w tym Prezesa PZBS, Wiceprezesów i Skarbnika.

   5.      W przypadku nie wykonywania przez członka Zarządu jego obowiązków ZG PZBS może na wniosek Prezesa PZBS podjąć decyzję o jego odwołaniu z ZG PZBS. Uchwała wymaga większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków ZG PZBS.

   6.      W przypadku nie wykonywania przez członka Prezydium ZG PZBS jego obowiązków ZG PZBS może na wniosek Prezesa podjąć uchwałę o jego odwołaniu z Prezydium.

§ 29

   1.      ZG PZBS działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, ustalającego wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz zakres kompetencji poszczególnych członków i ogniw Zarządu.

   2.      Organami doradczymi i opiniodawczymi ZG PZBS są:

                  a)        Rada Związku,

                 b)        Rada Sędziów,

                  c)        Rada Trenerów,

                 d)        Rada Zawodnicza,

                  e)        Rada Sponsorów,

                    f)        Zespoły problemowe.

   3.      Posiedzenia ZG PZBS odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 30

Do kompetencji ZG PZBS należy:

   1.      reprezentowanie Związku i działanie w jego imieniu,

   2.      uchwalanie kalendarza sportowego PZBS oraz planu pracy Zarządu, planów finansowych i budżetu,

   3.      zatwierdzanie regulaminów Rady Zawodniczej, Rady Sędziów, Rady Trenerów  oraz oceny ich działalności,

   4.      decydowanie o przystąpieniu PZBS do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz instytucji gospodarczych,

   5.      uchwalanie wysokości opłat i składek,

   6.      rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium przyjętych w pierwszej instancji,

   7.      nadzór nad działalnością Prezydium,

   8.      rozpatrywanie sprawozdań i informacji Prezydium i Zarządów jednostek organizacyjnych oraz ocena ich działalności,

   9.      uchwalanie regulaminów: klasyfikacyjnego, zawodów brydża porównawczego, dyscyplinarnego, mistrzostw Polski i selekcyjnych,

10.      powoływanie i odwoływanie – na wniosek Prezesa PZBS – Dyrektora Biura Związku i Kierownika Wyszkolenia PZBS,

11.      nadawanie odznaczeń PZBS i występowanie z wnioskami o odznaczenia  państwowe i sportowe,

12.      wykonywanie innych funkcji określonych w statucie lub uchwałach Zjazdu.

§ 31

   1.      Prezydium ZG PZBS (zwane dalej Prezydium), kieruje działalnością PZBS w okresie między posiedzeniami Zarządu, podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących PZBS za wyjątkiem:

                  1)        zwoływania Zjazdu Delegatów,

                  2)        zastrzeżonych dla ZG PZBS i innych władz Związku.

   2.      Prezydium w szczególności:

                  a)        kieruje bieżącą działalnością i reprezentuje PZBS na zewnątrz,

                 b)        opracowuje plany pracy  PZBS oraz koordynuje i nadzoruje pracę jednostek organizacyjnych oraz ogniw ZG PZBS,

                  c)        rozstrzyga w pierwszej instancji sprawy związane z działalnością jednostek organizacyjnych lub wynikłych pomiędzy nimi sporów,

                 d)        realizuje kalendarz sportowy, plan budżetu i plany organizacyjne PZBS,

                  e)        podejmuje uchwały w sprawach wydatków PZBS,  wysokości opłat związkowych, licencyjnych itd.,

                    f)        podejmuje uchwały o zawieszeniu członków zwyczajnych lub zakazie startów w zawodach brydża sportowego,

                 g)        wydaje regulaminy, instrukcje organizacyjne i sportowe, komunikaty oraz polecenia w tych sprawach, rejestruje członków zwyczajnych, przyjmuje w poczet PZBS członków wspierających,

                 h)        powołuje i rozwiązuje zespoły problemowe, wydziały, komisje i stanowiska do rozwiązywania lub wykonania określonych zadań, uchwala regulaminy pracy Biura Związku,

                    i)        wykonuje inne funkcje określone w statucie, uchwałach Zjazdu, ZG PZBS oraz wynikające z toku spraw zarządzania.

   3.      Posiedzenia Prezydium odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 32

Prezes PZBS:

   1.      Prezes PZBS lub w razie jego nieobecności zastępujący go wiceprezes ZG PZBS kieruje działalnością ZG PZBS, reprezentuje Związek na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom ZG PZBS i Prezydium, czuwa nad przestrzeganiem przepisów, statutu, regulaminów i uchwał PZBS.

   2.      Prezes PZBS reprezentuje pracodawcę w stosunku do osób zatrudnionych w biurze Zarządu Związku.

   3.      W okresie między zebraniami ZG PZBS i jego Prezydium – Prezes PZBS podejmuje decyzje w sprawach nagłych nie cierpiących zwłoki (objętych kompetencjami Prezydium i ZG PZBS).

   4.      Funkcję Prezesa PZBS można pełnić nieprzerwanie przez dwie kadencje.

§ 33

Rada Związku:

   1.      Rada Związku jest organem doradczo – opiniodawczym działającym na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy.

   2.      W skład Rady Związku wchodzą: Prezesi Zarządów WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW BRYDŻA SPORTOWEGO (WZBS), Przewodniczący KR PZBS i Przewodniczący: Rady Zawodniczej, Rady Sędziów, Rady Trenerów oraz Rady Sponsorów.

   3.      Rada Związku wybiera ze swego grona Przewodniczącego i zastępcę na okres 4 lat, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Związku.

   4.      Zebrania Rady Związku zwoływane są raz w roku przez Przewodniczącego Rady. Na żądanie co najmniej 1/2 Prezesów Zarządów WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW BRYDŻA SPORTOWEGO (WZBS) lub uchwały ZG PZBS zebrania Rady Związku mogą być zwoływane w innych terminach.

   5.      Zebraniom Rady Związku przewodniczy Przewodniczący lub jego zastępca.

   6.      Do zakresu działania Rady Związku należy:

                  a)        opiniowanie programów i kierunków działania PZBS oraz wysłuchiwanie składanych w tym zakresie sprawozdań i analiz,

                 b)        zgłaszanie postulatów bądź wniosków w sprawie realizacji uchwał Zjazdu i w innych sprawach.

                  c)        rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego PZBS dotyczących wykluczenia lub skreślenia członków zwyczajnych PZBS

   7.      Rada Związku wyraża opinie w sprawach:

                  1)        klucza wyborczego na Zjazd,

                  2)        powoływania w czasie kadencji Prezesa PZBS lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZG PZBS w razie ustąpienia lub niemożności sprawowania przez niego funkcji,

                  3)        składek od członków zwyczajnych oraz opłat startowych w Drużynowych Mistrzostwach Polski, (opinia Rady Związku w sprawie składek i opłat jest wiążąca dla ZG PZBS).

   8.      Rada Związku wyraża swoje stanowisko w drodze uchwały.


§ 34

Komisja Rewizyjna

   1.      KR PZBS składa się z 3–5 członków oraz dwóch zastępców, wybieranych przez Zjazd.

   2.      KR PZBS wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego i sekretarza.Działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

   3.      W razie ustąpienia Przewodniczącego KR w czasie jego kadencji lub niemożności sprawowania przez jego funkcji KR odwołuje go z funkcji Przewodniczącego i członka KR. Wyboru nowego Przewodniczącego dokonuje KR PZBS, z pośród członków KR, po uzyskaniu opinii Rady Związku. Uchwała wymaga większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków KR PZBS.

   4.      KR PZBS przedkłada Zjazdowi i Radzie Związku sprawozdanie i informacje oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie absolutorium dla ZG PZBS.

   5.      Protokoły z przeprowadzonych lustracji i kontroli KR PZBS przedkłada ZG PZBS i jego Prezydium oraz Radzie Związku.

   6.      Do zadań KR PZBS należy:

                  a)        przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań,

                 b)        kontrolowanie działalności ZG PZBS i jego Prezydium,

                  c)        występowanie do ZG PZBS i jego Prezydium oraz Prezesa PZBS z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wnioskowanie o odwołanie osób z pełnionych funkcji.

§ 35

   1.      ZG PZBS i Prezydium Zarządu są zobowiązane zapoznać się z wystąpieniami KR PZBS na swoich posiedzeniach i ustosunkować się do nich.

   2.      Przewodniczący KR PZBS lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach ZG PZBS oraz w posiedzeniach Prezydium ZG PZBS z głosem doradczym.

§ 36

Rada Sędziów, Rada Trenerów, Rada Zawodnicza i Rada Sponsorów:

   1.      Rada Sędziów, Rada Trenerów, Rada Zawodnicza są pomocniczymi organami opiniodawczo–konsultacyjnymi, działającymi na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów a zatwierdzonych przez ZG PZBS.

   2.      Rada Sędziów i Rada Trenerów wybierane są raz na cztery lata przez Kursokonferencję Sędziów i Szkoleniowców.

   3.      Rada Zawodnicza reprezentuje środowisko zawodników brydża wysoko kwalifikowanego. Jej członkowie wybierani są przez zawodników poszczególnych środowisk brydża wyczynowego w składzie 5–7 osób (open, kobiet, seniorów, juniorów).

   4.      Radę Sponsorów powołuje ZG PZBS spośród osób fizycznych i przedstawicieli osób prawnych wspierających finansowo działalność Związku. Rada Sponsorów działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

ROZDZIAŁ V

Jednostki Organizacyjne PZBS

§ 37

   1.      WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO (WZBS) jest jedyną jednostką organizacyjną działającą na terenie danego województwa. Działające na obszarze województwa jednostki terenowe są samorządnymi jednostkami organizacyjnymi WZBS zrzeszającymi członków Związku w granicach obszaru swojego działania określonego przez statuty zatwierdzone przez właściwe sądy okręgowe.

   2.      Statut, regulaminy i uchwały jednostek organizacyjnych winny być zgodne ze statutem, regulaminami i uchwałami PZBS.

   3.      Władzą jednostek organizacyjnych jest Walny Zjazd oraz Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane na okres 4–letnich kadencji przez Walne Zgromadzenia delegatów tych stowarzyszeń.

   4.      Władze jednostek organizacyjnych realizują na swym terenie cele i zadania PZBS.

   5.      Jednostki organizacyjne przekazują do kasy związku składki i opłaty w wysokości ustalonej przez ZG PZBS w trybie określonym w regulaminach i instrukcji organizacyjno–finansowej PZBS.

   6.      W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem, uchwałami Zjazdu i ZG PZBS stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach.

§ 38

Jeżeli jednostki organizacyjne PZBS naruszają przepisy prawa lub przepisy związkowe albo wykraczają poza ustalony statutem, regulaminami i uchwałami władz PZBS zakres i sposób działania – ZG PZBS może stosownie do okoliczności:

                a)          zażądać usunięcia w określonym terminie dostrzeżonego uchybienia,

               b)          zawiesić uchwałę lub decyzję jednostki organizacyjnej niezgodną z prawem, statutem PZBS lub regulaminami i uchwałami Związku oraz zażądać jej uchylenia, a w razie nie uchylenia jej w wyznaczonym terminie uchylić taką uchwałę lub decyzję,

                c)          wystąpić z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu samorządnej jednostki organizacyjnej PZBS.

ROZDZIAŁ VI

Nagrody, odznaczenia i kary

§ 39

   1.      Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla brydża działaczy, zawodników, szkoleniowców i sędziów oraz osoby nie będące członkami PZBS, a zasłużone dla rozwoju i popularyzacji brydża porównawczego.

   2.      PZBS może występować o nadanie odznaczeń lub przyznanie nagród państwowych, ogólnosportowych dla członków Związku.

   3.      Rodzaje nagród i wyróżnień PZBS oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy i regulaminy Związku.

§ 40

   1.      Związek ma prawo nakładania kar na członków zwyczajnych PZBS, zawodników, sędziów szkoleniowców i działaczy.

   2.      Tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin dyscyplinarny PZBS.

ROZDZIAŁ VII

Majątek PZBS

§ 41

   1.      Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, prawa oraz udziały, obligacje i akcje.

   2.      Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego lub akcji, obligacji, praw i udziałów wymaga uchwały ZG PZBS.

§ 42

Na fundusz Związku składają się:

   1.      składki i opłaty członkowskie,

   2.      wpływy z  zawodów brydżowych,

   3.      dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,

   4.      dochody z działalności gospodarczej,

   5.      wpływy z działalności statutowej,

   6.      darowizny, zapisy, dotacje, subwencje,

   7.      opłaty licencyjne, transferowe i inne od zawodników,

   8.      opłaty za wydawanie certyfikatów i atestacji,

   9.      inne wpływy uzyskane np. ze sponsorowania lub działalności reklamowej.


§ 43

   1.      Dochodami i majątkiem PZBS zarządza ZG PZBS, a dochodami jednostek organizacyjnych – ich władze.

   2.      W przypadku likwidacji jednostek organizacyjnych PZBS, majątek wcześniej im przekazany przez PZBS przejmuje ZG PZBS.

§ 44

Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych PZBS wymagane jest współdziałanie łączne dwóch osób: Prezesa PZBS lub Wiceprezesa PZBS (członka Prezydium) oraz członka ZG PZBS.

ROZDZIAŁ VIII

Zmiany statutu i rozwiązanie PZBS

§ 45

   1.      Zmiany statutu uchwala Zjazd większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.

   2.      Uchwałę w sprawie rozwiązania PZBS i przeznaczenia jego majątku podejmuje Zjazd większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zjazdowi i ZG PZBS.

 


 

 

 

 

 

 

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,