„Nie brak ... na tym świecie”

ŁS   4 X 2006

W „Świecie Brydża” 7–8 / 2005, w „Pojedynku licytacyjnym”, Redakto­rzy poka­za­li jak w systemie „Nasz System Plus”, dochodzi się na 100% do szlema.

Ten pokaz to wielka osobliwość – nigdy czegoś podobnego nie widziałem, więc postanowiłem upamiętnić to w Pikierze. Analiza byłaby nudnym odbijaniem piłki, a rozjaśniającego porównania nie udało mi się znaleźć.

ZADANIE:

Zilustrować poniższe podejście do licytacji jakimś obrazowym porównaniem.

 

2§

 

My nie powtarzamy błędu Jasona Hacketta [ wyjaśnienie Pikiera: odpowiedział 1] (odpowiedź 1źle ustawiłaby dal­szą licytację nie tylko w wypadku uzgodnienia przez partnera pików) i roz­po­czy­na­my od quasi–naturalnych 2§ (taka odpo­wiedź często pada ze zrów­no­wa­żo­ną ręką z fitem pikowym, albo z czterema kie­rami, jako próba uzgodnienia tego ostat­niego koloru) – przede wszystkim, aby przejąć inicjatywę (karta N jest zde­cydowanie za silna na splintera 4¨, oprócz singla w tym kolorze za­wiera bo­wiem aż pięciokartowy fit kierowy oraz trzy asy, ponadto już po otwar­ciu part­ne­ra N wie, że chce grać w kiery i tylko w kiery).

3©

 

Szlemikowe uzgodnienie kierów, sugestia ręki układowej, prośba do gracza S aby uzupełnił opis swojej karty.

3

 

Krótkość, modelowy układ 1–5–4–3.

3BA

 

Przejściowe (gra w kiery została już przesądzona w poprzednim okrążeniu) – w ocze­kiwaniu na zgłoszenie przez partnera cue–bidu (N przejął stery rozdania i to on prowadzi licytację).

4¨

 

Cue–bid.

4BA

 

Blackwood na kierach.

5©

 

Dwie wartości bez damy atu (dla N informacja bardzo pozytywna, gdyż przy dzie­sięciu atutach dama nie jest niezbędna, a równoważne jej dwa miltony zna­j­dują się w innym kolorze partnera).

5BA

 

Inwit wielkoszlemowy, informujący też partnera, iż NS posiadają komplet  asów i starszych honorów atutowych.

6¨

 

Dodatkowa wartość w karach, i nie może to być sam król, gdyż o tę figurę N mógł się dowiedzieć, po prostu zadając pytanie o boczne króle (po 5©5).

Ponadto pominięcie przez S szczebla 6§ świadczy o tym, że na pewno nie po­sia­da on §D (którą musiałby ujawnić, jako że partner rozpoczął licytację od qua­si–naturalnej odpowiedzi 2§).

N widzi więc, że wszystkie honory partnera muszą być zlokalizowane w kierach i ka­rach (w pikach wskazał on singla, a nie może być to król).

7©

 

Proszę zwrócić uwagę, jak w trakcie narzuconej partnerowi licytacji jednokie­run­ko­wej odpowiadający – krok po kroku – wyciągał odeń wszystkie istotne in­for­ma­cje, aż w końcu zebrał ich tyle, że z pełnym przekonaniem mógł zapowie­dzieć wiel­kiego szlema w kiery).

 

Tam do licha... na 100% skutecznie !

Czy nie można by użyć takiej metody w innych umiejętnościach życiowych ?

Proszę o przykłady.

 

 

Zadania

Strona Startowa

Co nowego w Pikierze...

4 X 2006

redakcja@pikier.com

Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,